آنچه امروز اهمیت دارد خدمت صادقانه به مردم است


شهردار کرمانشاه گفت : آنچه امروز برای تمای مدیران اهمیت دارد خدمت صادقانه به مردم است .