آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها

 آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک) مصوب ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ هیات وزیران هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۲۱ به پیشنهاد شماره ۴۳۶۹۳ـ۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۲) قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده …

آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.