امسال ۴۰۰ میلیارد ریال برای به روز شدن تاسیسات شبکه برق در قم هزینه خواهد شد


آهنین پنجه گفت:حدود ۱۰۰ میلیارد ریال وام از بانک آینده دریافت شده و با کمک وزارت نیرو امسال تا ۴۰۰ میلیارد ریال برای به روز شدن تاسیسات شبکه برق در قم هزینه خواهد شد.