بررسی فنی ساینا + مشخصات


طراحی ساینا به‌طور کامل در داخل کشور و توسط طراحان مرکز مهندسی سایپا صورت گرفته است.