تخریب بناهای غیرمجاز در زمین های کشاورزی زیارت


رئیس کل دادگستری گلستان گفت : با شکایت امور اراضی استان، تخریب بناهای غیرمجاز در زمین های کشاورزی زیارت گرگان اجرا شد.