توسعه خدمات بانكی در منطقه پستی شمال غرب تهران


مدیر منطقه پستی شمال غرب تهران از ایجاد تنوع و گسترش خدمات بانک ها در این منطقه و خروج از ارایه خدمات تک