جدیدترین جزئیات از طرح تشکیل استان اصفهان شمالی


یک عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان جزئیاتی جدید از طرح تشکیل استان اصفهان شمالی مطرح کرد.