حفظ اشتغال موجود در اولویت اساسی ما قرار دارد


استاندار یزد گفت: حفظ اشتغال موجود در اولویت اساسی ما قرار دارد و در کنار آن افزایش اشتغال با استفاده از ظرفیت‌های مختلفی که در جای جای یزد دیده می‌شود.