رونمایی از مدل جدید بهره‌وری مدیریت بیمارستانی/ استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان در دانشگاه شهید بهشتی


رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: رویکرد جدید دانشگاه بهره‌وری از مدیریت بیمارستانی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان در زمینه تولید ثروت از علم است.