شناسایی و توقف تغییر کاربری های غیر مجاز در قیروکارزین


سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین از شناسایی و توقف دو مورد عملیات تغییرکاربری غیر مجاز خبر داد.