محدوده مسکونی شرط مهم در ثبت نام مدارس


سرپرست آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز، اولویت ثبت نام دانش آموزان در مدارس این ناحیه را قرار داشتن در محدوده جغرافیایی عنوان کرد.