مرزهای مبادله کالایی ایران و عراق به ۱۲ مرز افزایش می‌یابد


آل اسحاق گفت: هم اکنون ایران و عراق در ۸ مرز مبادله کالایی دارند که به زودی به ۱۲ مرز افزایش می‌یابد.