همزاد فرهنگ کهن اردبیل از دیروز تا امروز/ تقلید نابجایی که فرهنگ بومی را قربانی می‌کند


غنای فرهنگی هر منطقه با هویت پوشاک و لباس‌های محلی مورد استفاده در آن خطه، رابطه مستقیم و تنگاتنگی دارد.