۸ مدرسه فوتبال و ۲ مدرسه فوتسال در استان مجوز فعالیت دارند


رئیس کمیته جوانان هیات فوتبال استان لیست مدارس فوتبال و فوتسال مجوزدار را منتشر کرد.