دسته‌ها
آنلی بیتون جی. اچ. میلر دانیال نبی ف فندق کتاب سرزمین رویاها محمد ابن سیرین منوچهر مطیعی تهرانی یوسف نبی

🌰 تعبیر خواب فندق از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب فندق 🌰

دیدن فندق در خواب، اصولا به مال و مکنت تعبیر شده و در پی آن به رسیدن سود و منفعتی سرشار در زندگی بشارت می دهد. حال برای مطالعه دقیق تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه شوید.

🌰 تعبیر خواب فندق از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب فندق بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر محمد ابن سیرین

تعبیر دیدن مغز فندق در خواب به منزله دریافت پول و مال می باشد.

زمانی که در خواب دید تعداد زیادی فندق در اختیارش بود، بداند که از انسان خسیس سود و بهره‌ای به او میرسد.

دیدن فندوق با تعداد زباد در خواب، اشاره به شخص تنگ نظری دارد که استثنا بر خلاف شخصیتش رفتار کرده و نفعی را به کسی رسانده است.

در واقع پوست فندق به دلیل سختی آن اشاره به شخص خسیس داشته و مغز آن به منزله مالی است که پس از از جدا شدن از پوسته از جانب انسان تنگ نظر رسیده است.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر مشاهده فندق در خواب، بیانگر دارایی و برکتی است که به خیر و وفور به انسان رسیده و از آن منتفع می شود.

چنانچه در خواب ببینید فندق پوست گرفته و سپس آن را میل می کنید، تعبیر به خیر و برکتی است که نصیب شما گشته است. البته در ابتدا لازم است تا کاملاً حواشی زائد را از آن زدوده و پس از مهیا نمودن آن به بهره برداری برسانید.

پوسته فندق به منزله موانع و ناهمواری هایی است که در مسیر آسایش و رفاه شما قرار گرفته است. خوابی که در آن نسبت به پوست گرفتن فندق و سپس خوردن آن اقدام شود، بدین معناست که برای دستیابی به هدف مورد نظر، حتما شرایط را مهیا نموده و راه را هموار کند.

به طور کلی مشاهده و خوردن فندق در رویا، خوابی نیک و خوش یمن تعبیر می شود.

در کتاب نفایس الفنون تالیف شمس الدین محمد آملی درخصوص فندق و گردو تعبیری مشابه آنچه تاکنون بیان‌شده ، درج شده است. در این کتاب نیز پوسته فندق نشان از سختی های است که با خیر و نیکی در پس غلبه به آن نهان است.

از نظر آنلی بیتون

از دیدگاه ایشان تعبیر دیدن فندق در خواب، به معنای روزگاری است که با وجود فراز و نشیب بسیار، در آسایش و اطمینان خاطر سپری شده و ثمرات خوبی برای خواب بیننده خواهد داشت.

در عین حال خوابی که در آن بینید فندوق می خورید، خبر از مجالست و همنشینی لذت بخش با اشخاصی است که در آینده نزدیک به دوستان صمیمی شما بدل می شوند.

از نظر جی. اچ. میلر

شکستن فندق در رویا بیانگر مدیریت و راه اندازی امورات مختلفی است که بر عهده شما می باشد.

تعبیر مشاهده درخت فندق به منزله برافراشتن پرچم پیروزی و ظفر جهت به نتیجه رسیدن کارهایی است که برای آن تلاش می کنید.

از نظر یوسف نبی

زمانی که در خواب میوه هایی از قبیل فندق، بادام، پسته و گردو که در زمره خشکبار هستند ببینید، تعبیر به مصاحبت و گفتگو با مردی سفیدگون بود که احتمالا در این میان به بحث و جدل بیانجامد.

از نظر دانیال نبی

به گفته ایشان، دیدن درخت فندق در رویا، تمثیلی از مردی با نژاد عرب می باشد که از بسیار نسبت به اطرافیان، خانواده و … قصی القلب بوده و در اکثر مواقع اسباب عیش و نوش در مقابلش گسترده بوده و منفعت و بهره ای برای اطرافیانش ندارد.

از نظر کتاب سرزمین رویاها

صرفا تعبیر دیدن فندق در خواب، نشان از پیوند ازدواجی است که با نعمت و دولت همراه است.

رویای خریدن فندق، بیانگر اختلاف و بحثی است که در زمینه های مختلف رخ می دهد.

خوابی که در حال چیدن فندق از درخت باشید به منزله پایان عمر یکی از والدین و یا افراد کهنسال خانواده است.

تعبیر خواب فندق بر‌ اساس موضوع آن 📋

مشاهده فندق

تعبیر مشاهده فندق در خواب به مفهوم ایامی است که سرشار از دلگرمی، خوشحالی و برخورداری از نعمات بسیار می گذرد.

مغز فنذق

چنانچه فقط مقداری از مغز را خوردید، یعنی همزمانی سفر شما با ایام تعطیلات، مدت آن را کاهش داده و زودتر باز می گردید.

خمیر فندق

مشاهده خمیری که برگرفته از فندق باشد، خبر از تصمیم شما برای تهیه نمودن وسایل زندگی برای خانه تان دارد.

فندق چسبیده بر تنه درخت

زمانی که در خواب فندق را در حالتی که چسبیده بر تنه درخت بوده مشاهده کنید، تعبیر بشارتی است که شرایطی برای تان مهیا می شود اسبابی در حد و اندازه بزرگ و ذی قیمت برای منزل خریداری کنید.‌ در عین حال ممکن است مالک باغی پر بار و آینده دار شوید.

فندق بی شمار

چنانچه فندق را در تعداد بی شمار در خواب ببینید، به منزله وجه نقد بالایی است که در اختیارتان بوده و فرصت زمانی که به طور نامحدود برای لذت بردن و صرف آن در اختیار دارید.

دیدن تعداد زیادی فندق در خواب نشان دهنده پول فراوان و زمان زیاد برای تفریح کردن است.

چیدن فندق

هنگامی که در خواب خودتان را نظاره کنید که در حال چیدن فندق بودید، تعبیر به این معناست که در آینده ای نزدیک هر آنچه که در زمره اهداف و آرزوهایتان قرار داشته به منصه ظهور رسیده و برایتان محقق می شود. هر اندازه که فندق ها در ابعاد بزرگ تری باشند، به همان نسبت مال و دارایی چشم گیری به شما رسیده و دولتمند می شوید.

خوردن فندق

با توجه به برخی تعبیر خوردن فندق در خواب، دلالت بر اختلاف نظراتی است که به بروز بحث با شریک زندگی و همسرتان منجر می شود. این مسئله به حدی است که شما حتی در خصوص جزئی ترین موضوعات نیز به تفاهم نرسیده و در نتیجه مشاجراتی بین تان رخ می دهد.

معنای دیگری که برای خوردن فندق در رویا بیان می شود، اشاره به عزت نفس بالایی است که خواب بیننده از آن برخوردار بوده و در انجام همه امورات اولویت و ارزش بسیاری برای وجود و شخصیت خود قائل است.

هنگامی که در خواب شاهد میل کردن فندق توسط اشخاص دیگری باشید، به منزله موقعیت های ایده آل و مطلوبی است که با بی توجهی و غفلت از دست تان رفته و افراد فرصت طلب از شما ربوده اند. آنها احتمالا رقبا و بدخواهان شما بوده اند که یارای دیدن پیشرفت تان را نداشته و بدین وسیله شرایط ترقی را برای خود مهیا می کنند.

هنگامی که در خواب ببینید فندق میخورید، به معنای آن است که به همراه خانواده و عزیزانتان عازم سفری دلپذیر خواهید شد. زمانی که متوجه شوید در رویا، با تمسک به راههای مختلف که منجر به شکستگی پوسته فقدق گردید، مغز آن را درآورده و میل نمودید، چنین تعبیری دارد که به مسافرت بلند مدتی خواهید رفت.

کاشتن درخت فندق

تعبیر خواب کاشتن درخت فندق، به مفهوم به بار نشستن تلاش هایی است که مدت های مدید با برنامه ریزی و پیگیری های مستمرانه همه وقت و انرژی تان را صرف آن نموده اید. با رسیدن به این موفقیت بالاخره دیگران به ارزش وجودی شما پی برده و به نگاههای تردید آمیزشان به شما خاتمه دادند. هم اکنون شما به جایگاه و منزلت خاصی در میان خانواده و اطرافیان رسیده، چرا که از استقامت و پایداری تان به عنوان سرمشق و الگو یاد می کنند.

زمانی که در خواب ببینید شخص دیگری درخت فندق در زمین می کاشت، چنین تعبیری دارد که انگیزه قوی و ایمان راسخ او در رسیدن به نتیجه مطلوب، شما را به بهت و حیرت وا می دارد. در حقیقت دلسردی به شما غالب گشته و لازم است که شخصی در این راه از نظر روحی و فکری شما را حمایت کند. با توجه به خواب مذکور، در نهایت این شخص به زندگی تان وارد شده و شما را به سمت اهدافتان هدایت می کند.

فندق پوست کنده

زمانی که در خواب مغز فندقی را ببینید که کاملاً پوست آن گرفته شده و یا متوجه شوید که در حال پوست گرفتن فندق هستید، بیانگر منفعت و بهره مالی است که نصیبتان می‌شود. ممکن است در یک بخت آزمایی شانس با شما یار شده و جوایز ارزنده ای نصیبتان شود. این موقعیت به منزله فرصتی است که بتوانید با مدد از آن وام های خود را تسویه نموده و به شرایط بهتری برسید.

چنانچه ببینید فندق ها توسط دیگران پوست گرفته می شد، به این معناست که اموری که برای آن سعی بسیاری نموده و به بازدهی می رسد، اطرافیان نیز از آن مستفیذ گشته و خیر آن شامل حالشان می شود. گاها ممکن است حتی آنها بر شما پیشی گرفته و حق شما را ضایع کرده و بیشتر از حق شأن دریافت کنند. این امر موجب سرخوردگی و مایوس شدن شما شده و روش تان را برای ممانعت از زیاده خواهی دیگران مورد بازبینی قرار دهید.

فندق شکستن

اگر در خواب ببینید که در حال خورد کردن مغز فندوق به قطعات کوچکتر بودید، تعبیر نشان دهنده انرژی وافر و زمان بسیاری است که برای امری مهم صرف می کنید، تا روزی که ثمره آن برایتان محقق شود. این تلاش خستگی ناپذیر و استمرار شما در کار موجب می شود که به یکباره خواسته های تان به وقوع پیوسته و اسباب رضایت و خشنودی تان را فراهم کند. با علم به این موضوع، تنها چاشنی برنامه های تان سعه صدر و استقامت شماست که به روند این جریان کمک می کند.

زمانی که مشاهده کنید اشخاص دیگر در حال آسیاب کردن فندق بودند، هشداری است که شما را به خویشتن داری در مواجهه با موضوعاتی جلب می کند که ارتباط مستقیم با زندگی شخصی و یا کاری دیگران داشته و هیچ سهمی از آن بر عهده شما نبوده است. این امر در همه مواقع صدق می کند، چه زمان های که با نیت خیر و صلح سعی در حمایت و یاری آنان داشته و چه در صورتی که برای انتخاب مسیر درست در زندگی، راهکارهای مدنظرتان را به ایشان ارایه نموده و با تنگنا و معذوریت قرار دادن آنها، عرصه را بر آنان تنگ نموده تا پیشنهادتان به اجرا برسد. با ادامه این روند وجهه و اعتبارات را در میان اطرافیان از دست می دهید.

خرید فندق

خوابی که در آن ببینید فندق خریداری نمودید، بیانگر بروز موانع و مشکلاتی است که تنها راه رفع و برطرف نمودن آن، صرف مبالغ بالا می باشد. احتمالا به علت انباشت وام ها و بدهی های تان، ابتکار عمل از شما گرفته شده و در تنگنا قرار گرفته آید. فقط در صورت تامین شدن وجه کلان برای تان قادر به ادامه فعالیت حرفه ای بوده و به آسایش می رسید.

فروش فندق

تعبیر خواب فروش فندق اشاره به آینده ای درخشان و پر ثمر برای خواب بیننده دارد. در حقیقت ایده ها و افکاری که شما برای داشتن زندگی مطلوب و موفقیت آمیز در سر می پروراند، بسیار مناسب و جامع هستند. تنها لازم است تا با آگاهی و به طور اصولی گام های تان را در این مسیر برداشته و از ناهمواری های راه هراسی به خود راه ندهید. بدین ترتیب با پشتکار و استمرار به فردی موفق و دولتمند تبدیل می شوید.

فندق شکن

از آنجا که فندق شکن وسیله ای است تا با استفاده از آن بتوان به راحتی پوسته فندق را از مغز جدا نمود، در کتاب سرزمین رویاها این گونه آورده:

دیدن فندق شکن در خواب به تنهایی خبر از بحث و اختلافی است که ممکن است با آن روبرو شوید.

چنانچه ببینید در حال استفاده از یک فندق شکن هستید، به معنای شرایط سختی است که برای مدتی در آن قرار می گیرد.

زمانی که فندق شکن را در میان دستان تان دیدید، آلارمی است که توجه شما را به افکارتان معطوف داشته که با تدبیر و بررسی بیشتری آنها را به کار گیرید.

اگر ببینید دست یا انگشتان تان در لای فندق شکن گیر کرد، به معنای نیک بختی در امور عاطفی و احساسی و رسیدن به سر منزل مقصود دارد.

سرقت فندق

اگر در خواب ببینید که در حال ربودن فندق از فرد یا جایی هستید، به منزله داشتن شخصیت لاابالی و بی قید و بندی است که به طور آشکارا در رفتار و اعمال تان مشهود بوده و موجب عدم پایبندی به هر آنچه که در خصوص آن به دیگران تعهد سپرده و مسئولیت آن بر عهده شماست.

چنانچه ببینید دیگران فندق شما را سرقت نمودند، بیانگر یأس عمیقی است که به آن دچار هستید، در نزد اطرافیان و دوستان اعتبار و ارزش خود را از دست داده‌اید که البته منشا آن خودتان هستید که با او رفتارتان به اینگونه افکار دامن زده اید. اکنون عزت نفس خود را از دست داده و وجودتان هم به ورطه فراموشی سپرده اید. بهتر است در ابتدا با روشنفکری و توجه به وجودتان افکار و شخصیت‌تان را ترمیم نموده و پس از آن به دنبال اهداف تان باشید.

هدیه دادن فندق

هنگامی که در رویا شاهد هدیه دادن فندق توسط دیگران به خودتان بودید، تعبیر آن چنین است که به علت دارا بودن شخصیت فریبنده و دلربای در وجودتان، در اکثر مواقع دیگران برای جلب نظر شما بر یکدیگر پیشی می گیرند. در این میان کسی هست که هنوز جسارت بیان مکنونات قلبی خود را در حضور شما پیدا نکرده، چرا که رغبت و توجهی از جانب شما دریافت نمی کند. توصیه می شود در رفتارتان میان رو بوده و اشخاص شایسته زندگیتان را به راحتی رها

زمانی که در خواب ببینید فندقی را به شخصی هدیه کردید، به معنای گرفتار شدن قلب شما در گروی محبت شخصی است که به او علاقه دارید. شما سعی دارید به انحاء مختلف از جمله سوپرایز و کادو دادن به ایشان، نظر و توجه او را به خود معطوف کنید.

فندق در زباله

اگر در خواب ببینید که فندق را در میان زباله ها رها نمودید، به مفهوم آن است که منابع مالی خود را در پروژه مطمئنی سرمایه گذاری نکرده‌اید. بطوری که ریسک بالایی داشته و خطر از دست رفتن آن پیش بینی می شود.

اگر در خواب ببینید که فندق توسط دیگران رها شده و دور انداخته شد، به منزله هشداری است که توجه شما را به مشورت و راهنمایی های حکیمانه اشخاص صاحب نظر نموده تا در اخذ تصمیمات اساسی و سرنوشت‌ساز زندگی صبورانه و عاقلانه به آن اندیشیده و از شتاب و عجله در آن پرهیز کنید.

کیک فندق

هنگامی که در رویا مشاهده کنید در حال تهیه کیک فندقی هستید، به این معناست که به زودی شرایط مساعد و اتفاقات خوشایندی در زندگی برای تان حاکم می شود، که در نتیجه آن اوقات خوش و دل نشینی را تجربه می‌کنید. در حقیقت این امر سرآغازی است برای داشتن زندگی ایده آلی که لیاقت و شایستگی آن را داشته و دارید.

اگر در خواب ببینید که کیک فندقی میل میکنید، بدانید که به زودی هدیه نفیس، ذی قیمت و سوپرایز بزرگی از جانب شخص مهم زندگیتان، شما را شگفت زده می کند. آن شخص عمیقاً به شما علاقه داشته و ارزش و احترام ویژه ای برای شما قائل است. این موضوع به حد بسیاری موجب لذت و خوشحالی شما می‌شود، ولی در اعماق قلبتان از صرف چنین مبلغ هنگفتی شرمسار و معذب هستید.

فندق پوسیده و گندیده

تعبیر دیدن فندق پوسیده و گندیده در خواب، خبر از خسارت و زیان مالی است که بر شما وارد می شود. احتمال می‌رود که خودروی شخصی شما دچار آسیب و خرابی شده و یا اینکه یکی از اسباب و وسایل اساسی منزل تان دچار خرابی شود. بدین ترتیب ناچار می شوید مبلغی را برای تعمیر و بازسازی آن هزینه کنید. البته با توجه به اینکه شما همواره اندوخته‌ ای برای خود کنار می‌گذارید، صرف این مبلغ پیش بین نشده، شما را تحت فشار قرار نمی دهد.

طعم دار کردن فندق

زمانی که ببینید در خواب نسبت به تفت دادن و طعم دار کردن فندق اقدام میکنید، تعبیر به آن است که شخصی از دوستان و آشنایان قدیم شما به دیدارتان می آید. او از اشخاص محبوب و مورد علاقه شما بوده و این موضوع موجب مسرت خاطر شما می شود.

چنانچه شاهد حرارت دادن و نیمه سرخ کردن فندق از جانب دیگران بودید، اشاره به تصمیم شما مبنی بر ملاقات و دیداری است که برای خوشحال کردن شخصی از دوستان و عزیزان خود گرفته اید. این دیدار تاثیر بسیاری در بهبود حال و هوای شما داشته و روحیه و انرژی مضاعفی به شما تزریق می‌کند.

فندق در خواب دختران مجرد

اگر دختر مجردی در خواب ببیند که فندق می خورد، بیانگر ازدواج که با یک مرد متمول و ثروتمند خواهد داشت. در عین حال ممکن است اخبار مسرت بخشی به او برسد.

مشاهده این خواب برای یک دوشیره، به منزله وقوع تحولات عظیمی است که تغییرات اساسی در سبک زندگی او داشته و موجب پیشرفت او می شود.

زمانی که در رویا ببیند که در حال جمع کردن فندق بود، نشان از پس انداز و اندوخته ای است که از راه های صحیح و درست به آن اقدام می کند.

تفسیر دیگری که برای خواب مذکور بیان گردیده به منزله علاقه قلبی یک خانم مجرد نسبت به مرد جوانی است که مناسب و هم شأن او است.

چنانچه درخت مربوط به انواع آجیل و خشکبار همچون فندق دیده شود، خبر از آشنایی و ورود مردی تندخو و کج خلق در زندگی اوست.

دیدن درخت فندق برای دختر مجرد ممکن است، بیانگر لطمات و زیان های مالی باشد که مدت ها برای رسیدن به آن تلاش و کوشش داشته است.

فندق در خواب خانم متاهل

دیدن فندق در خواب برای خانمی که دارای همسر و زندگی است، به منزله عنایت و رحمت الهی است که موجب دستیابی به دارایی و مال می شود. همچنین برخی معبرین تعبیر آن را به سیرت نیکو و خوش خلقی در خانواده و مردم برای خانم بیننده خواب بیان کرده اند.

اگر خانوم متاهل در خواب مشغول خوردن فندق بود بیانگر صلح و آرامش این است که در زندگی مشترک با همسرش برقرار بوده و اوضاع بر وفق مرادش میچرخد.

در عین حال مشاهده ی جمع کردن فندق خبر از رسیدن به پس انداز و اندوخته ای است که به آن مبادرت می کند.

فندق در خواب خانم باردار

دیدن فندوق در خواب برای خانوم باردار، به معنای رونق در مال و برکتی است که موجب محافظت از فرزندش گردیده و به سلامتی او اشاره دارد.

برخی مفسرین معتقدند مشاهده فندق برای خانم باردار خبر از بدنیا آمدن فرزند پسری است که در شکم حمل نموده است.

خوابی که در آن فندق را در میان آجیل و خشکباری که گندیده و فاسد شده بود ببیند، تعبیر به مسائلی است که در حین بارداری و یا وضع حمل مواجه می شود.

در عین حال ممکن است بیانگر اختلافات و مسائلی باشد که در زندگی مشترک اسباب نگرانی و رنجش او را فراهم نموده است.

زمانی که خانوم باردار در رویا نظاره کند که قدرت شکستن و جدا کردن پوسته فندق را نداشته، نشان از خطری است که ممکن است او را تهدید کند.

خوردن فندق برای خانم باردار

میل کردن فندق در خواب برای خانم باردار، ممکن است به وضع حمل سخت اشاره کند. ولی با موفقیت آن را پشت سر می گذارد.

زمانی که در رویا شاهد خوردن مقدار بسیاری فندق توسط خودش بود، به منزله بنیه جسمی و نیروی بدنی است که موجب طی مراحل زایمان در نهایت سلامتی می گردد.

همچنین معنای دیگر خوردن فندق توسط ایشان، تعبیر به اتفاقات خوشایند و دلپذیری است که در زندگی با آن مواجه می شود.دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی امام صادق جابر مغربی دانیال نبی س ستاره علامه مجلسی کتاب فرهنگ تفسیر رویا لوک اویتنهاو لیلا برایت محمد ابن سیرین منوچهر مطیعی تهرانی یوسف نبی

⭐ تعبیر خواب ستاره از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب ستاره ⭐

در حالت کلی صرفاً تعبیر مشاهده ستاره در خواب به معنای رونق و قرار گرفتن در شرایط ایده آل بوده و همچنین رسیدن به رویاهای دست نیافتنی و اهداف خاص را نوید می دهد.‌ شرایط ویژه و فرصت های استثنایی در انتظار شماست که در نتیجه تصمیماتی که اتخاذ نمایید شما را به زندگی لاکچری و سعادتمند میرساند.

تعبیر مشاهده ستاره در خواب، به منزله بشارتی برای داشتن آینده ای درخشان و روزهایی پر از موفقیت می باشد. عموما تعبیر کلی که برای این خواب مطرح می‌شود به معنای جهشی برای رسیدن به آرزوهای دست نیافتنی بوده و قرار گرفتن در موقعیت ویژه و خاصی که می تواند همه ابعاد خانوادگی، شغلی، اجتماعی و مالی را تحت‌الشعاع قرار داده و پیشرفت و موفقیتی چشمگیر را برای شما به ارمغان بیاورد.

دیدن ستاره در رویا بیانگر نیکبختی و سعادت، داشتن امکانات مالی و رفاهی بوده و در برخی مواقع ممکن است نشان دهنده بیماری صعب العلاج و یا به پایان رسیدن عمر باشد. برای آشنایی کامل با تعبیر این خواب با تاروت رنگی همراه شوید.

⭐ تعبیر خواب ستاره از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب ستاره بر‌ اساس نظر معبر 👴

به روایت محمد ابن سیرین

ستاره روشن:

چنانچه در خواب ستاره روشنی را مشاهده کردید، تعبیر نشان دهنده وجود علما و صاحب نظرانی است که در جامعه و اطراف شما وجود دارد. هرچه تعداد این ستاره های روشن بیشتر باشد، یعنی عالم های بیشتری در آن شهر و یا کشور ساکن هستند.

ستاره در خانه:

اگر در خواب ببینید که در منزلتان ستاره وجود دارد، به این معناست که فرزندان زیادی از شما متولد شده و خانواده بزرگی از نسل و ذریه شما تشکیل می شود.

ستاره در دست:

هنگامی که در خواب ببینید ستاره ای را در دستان خود گرفته اید، تعبیر آن چنین است که فرزندی از شما متولد می شود که صاحب جایگاه رفیع و منصب عالی نزد پادشاه خواهد بود.

سقوط و افتادن ستاره:

چنانچه در خواب دیدید ستاره درخشانی از آسمان بر روی زمین افتاد و نور آن به تدریج کم و کمتر شد، تعبیر آن چنین است که شخص حکیم و فرهیخته ای تحت تاثیر برخی ناملایمات و ستم هایی که بر او می شود، معدوم خواهد شد‌.

اگر در رویا ببینید که ستاره ای از آسمان سقوط کرده و بر روی سر شما فرود آمد، به معنای آن است که برحسب میزان درخشندگی و نور آن ستاره، سود و منفعتی از سمت پادشاه و حاکمان زمان به شما خواهد رسید.

در تاریخ آمده است که روزی در شهر بغداد مرد صالح و درستکاری در خواب دید که ستاره پر نوری به زمین سقوط کرد. نزد معبر رفته و خواب خود را بر او تعریف کرد و خواستار تعبیر آن شد. معبر گفت: عالمی فرزانه و یا قاضی‌القضات، دار فانی را وداع خواهد گفت. به فاصله چند روز از دیدن این خواب، ابوحنیفه که عالمی مشهور بود، از دنیا رفت.

لرزیدن ستاره ها:

اگر دیدید که ستاره ها در آسمان در حال لرزش هستند، یعنی میان سلاطین و امرا اختلافاتی بروز کرده که به موجب آن دچار اغتشاش و شورش می شوند.

محمد بن سیرین در جایی دیگر این گونه بیان می کند، اگر در رویا ستاره هایی که در گذشته برخی از مشرکان آنها را به درجه خدایی رسانده و به ستایش و پرستش آنها می پرداختند، ببیند، همچون ستاره عیوق، ستاره سهیل و ستاره اکلیل ، به این معناست که با برخی غیر مسلمانان و همچنین مشرکان هم نشینی کرده و مراوداتی خواهد داشت.

زمانی که در خواب ستاره ای را دید که هیچ اثر و نوری از خود ساطع نمیکرد، یعنی مرتکب گناه کبیره ای شده که لازم است به درگاه خدای متعال توبه نموده تا مورد رحمت و مغفرت الهی قرار گیرد.‌

به روایت امام جعفر صادق (ع)

تعابیری که امام جعفر صادق (ع) در خصوص دیدن ستاره در خواب بیان کرده اند، عبارتند از:

یکم: به معنای وجود افراد فرهیخته و عالم در جامعه و شهر می باشد.‌

دوم: نشان دهنده شخصیت های حکیم و دانا در جامعه است.

سوم: در خصوص شخص حاکم یا داوری است که حکمی را در اختلافات میان افراد صادر می کند.

چهارم: تعبیر در خصوص ملک و سلطانی است که در جامعه و شهر حکم رانی می کند.

پنجم: چنین رویایی اشاره به صاحب دیوان و وزرایی که دارای جایگاه رفیعی هستند، دارد.

ششم: به معنای افراد با سواد و تحصیل کرده هستند که ادراک بیشتری از سطح معمول جامعه دارند.

هفتم: نشان دهنده صندوق دار و کلیدداری است که همه منابع نقدی و غیر نقدی ها یک شهر به او سپرده میشود.

هشتم: مفهومی بر وجود انسان های مبارز و حق ستیزی است که پرچمدار اجرای عدالت در جامعه هستند.

نهم: به معنای انسان های پیرو و جویای علم و دانش است.

به روایت دانیال نبی

دیدن ستاره در خواب و رویا، به منزله رسیدن به جایگاه رفیع و منزلت اجتماعی و یا حکمران و فرمانروا می باشد. مشاهده خورشید به معنای سلطان و پادشاه بوده و دیدن ماه به مفهوم وزیران و افراد بلند مرتبه دستگاه حکومتی می باشد.

به روایت یوسف نبی

هر آنچه که یوسف نبی در خصوص دیدن ستاره در خواب و تعبیر آن مطرح نموده اند، قرآن مجید در سوره یوسف صراحتا بیان فرموده است‌ که در اینجا به شرح آن می پردازیم.

هنگامی که حضرت یوسف در کودکی خوابی دید که در آن ماه، ستاره و خورشید را دیده و آن را برای پدرش حضرت یعقوب بازگو نمود، قرآن مجید در آیه ۴ سوره یوسف اینگونه بیان می کند: «یاد کن زمانی را که یوسف به پدرش گفت ای پدر من در خواب یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم، دیدم آنها برای من سجده می‏کنند»

پس از آن که سالها از دیدن خواب مذکور گذشته و حضرت یوسف به بزرگسالی رسیده بودند، ایشان در موقعیتی قرار گرفتند که تعبیر خواب شان را عیناً مشاهده کردند. طبق آیه ۹۹ سوره یوسف: «پس چون بر یوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خویش گرفت و گفت ان شاء الله با امن و امان داخل مصر شوید»

آیه ۱۰۰ سوره یوسف: «و پدر و مادرش را به تخت برنشانید و همه آنان پیش او به سجده درافتادند و یوسف گفت ای پدر این است تعبیر خواب پیشین من به یقین پروردگارم آن را راست گردانید و به من احسان کرد آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بیابان کنعان به مصر باز آورد پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم را به هم زد بی گمان پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است زیرا که او دانای حکیم است»

در این خواب یوسف نبی مشاهده کرده بود که خورشید و ماه در کنار او قرار گرفته و یازده ستاره در مقابل او سجده می کنند.‌ طبق آیه فوق در سوره یوسف، پس از گذشت سالهای سال از فراقی که میان او و خانواده‌اش رخ داد، سرانجام به مشیت الهی مجدد خانواده نزد ایشان بازگشته و بنا به مفهوم آن خواب، خورشید به پدر، ماه به مادر و یازده ستاره ای که در مقابلش سجده کردند به برادرانشان تعبیر شد.

به روایت ابراهیم کرمانی

پرستیدن ستاره:

دیدن اینکه انسانها در خواب در حال پرستیدن ستاره ها باشند، به معنای ایجاد شرایطی است که در نتیجه آن دچار تباهی و فساد شده و آسیب و خسارت در واقعیت متوجه آنها می شود.

ستاره قطبی و راهنما:

اگر در خواب ستاره درخشانی که عموماً انسانها از طریق آن ها راهشان را جهت یابی کرده و مسیر شان را پیدا می‌کنند ببینید، به منزله رسیدن به حشمت، بزرگواری و همچنین سود و فایده ای است که موجب شادکامی ما در واقعیت می شود.

در دست گرفتن ستاره:

چنانچه در رویا ببینید که ستاره ها را در دست گرفته و آنها را در آستین لباس تان قرار دادید، به مفهوم ثروت و دارایی است که کسب می کنید.

جنگ ستاره ها:

زمانی که ببینید ستاره ها در حال کشمکش و جدال با یکدیگر بودند، چنین مفهومی دارد که در آن دیار و اقلیم پیکار و نبردی رخ خواهد داد.

بی نظمی ستاره ها:

اگر دیدید که ستاره ها در خواب دچار بی نظمی و بی سامانی شده و پس از آن متفرق گشته اند، یعنی حاکمان و امیران به دلایل مختلف دچار آشفتگی و بی قراری شده و به شرایط بدی گرفتار می شوند.

حرف شنوی ستاره ها از شما:

هنگامی که در خواب مشاهده کنید، تعدادی از ستارگان تابع و حرف شنوی شما شده‌اند، یعنی به جایگاه پادشاهی رسیده و دیگران از شما تبعیت میکنند.

خوردن ستاره:

زمانی که در رویا ببینید در حال خوردن ستاره ها بودید، یعنی از طرف پادشاه و حاکم شهر منفعت بزرگ و خیر کثیری به شما می رسد.

بیرون آمدن ستاره:

چنانچه ببینید که ستارگان از منزل و محل زندگی تان به بیرون می آیند، به این معناست که خداوند به شما فرزندانی عطا می کند که در آینده آنها به مقام مصاحبت پادشاه رسیده و محبوب او می شوند.

صحبت با ستاره:

هنگامی که در رویا ببینید در حال صحبت با ستارگان بودید و در این گفتگو سخنان فصیح و زیبایی رد و بدل می شد، یعنی پادشاهی که بر شما حکومت می‌کند دادگستر و حق ستان می باشد. اما چنانچه سخنانی که در این میان مطرح می‌شد، ناروا و ناخوشایند بود، یعنی پادشاه مستبد و زورگو است.

به روایت جابر مغربی

جمع شدن تمامی ستاره ها:

زمانی که در خواب ببینید تمام ستاره هایی که در آسمان هستند در یک محل جمع شده اند و شما همه آن ستارگان با نورافشانی شان را در بر گرفته و کاملا در احاطه شما هستند، تعبیر به آن است که پادشاه همه عالم خواهید شد و همه امرا و سلاطین دنیا، تحت سلطه و سیطره های شما قرار می گیرد. جهان و همه انسان های آن متعلق به هر سرزمین جغرافیایی که باشند، تحت رهبری و حکومت شما هدایت می‌شوند. در صورتی که در رویا دیدید خورشید ماه و ستاره هایی که به رنگ تیره و سیاه بودند را گرفته اید، به معنای ایجاد شرایط سخت و هولناکی است که با آن روبرو می شوید و منجر به تباهی و انهدام شما می شود.

وجود فقط یک ستاره:

هنگامی که در خواب مشاهده کنید که فقط یک ستاره در آسمان در حال نورافشانی می باشد، چنین معنایی دارد که در زندگی هر آنچه که برای آن تلاش کرده و به آن امید بسته اید به موفقیت منجر شده و پیشرفته زیادی خواهید کرد.

ستاره پشت ابر:

اگر در خواب دیدید که ابری بر روی ستاره ها قرار گرفته و روی آنها را پوشانده است، تعبیر آن چنین است که کارها و شرایط مطابق میلتان پیش نرفته و احتمالاً به نتیجه دلخواه نمی رسید.

چنانچه در خواب ببینید در میان همه ستارگان یک ستاره در مقابل شما قرار گرفت به طوری که پریشان خاطر و مضطرب بود، سپس در کنارتان افتاد، به این معناست که شما به زودی صاحب فرزندی می شوید که نزد شما بسیار ارجمند و محبوب می باشد. اگر در رویا دیدید که ستاره دولت و اقبال در منزلتان قرار دارد، تعبیر آن اینگونه است که خداوند متعال فرزندان زیادی به شما عطا می‌کند که موجب ازدیاد نسلتان می شود.

به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

نصب ستاره بر بدن:

هنگامی که در خواب ببینید که ستاره ای بر روی سینه خود چسبانده اید و یا این که ستاره خودش بر روی شانه شما قرار گرفته، حتی ممکن است آن را به وسیله چیزی بر روی شانه تان نصب کرده باشید، تعبیر بیان می‌کند که شما به زودی جایگاه رفیع و بلند مرتبه ای در میان عام و خاص کسب می کنید. حتی به چنان ارج و قربی می رسید که مردم با احترام از شما یاد کرده و در تجلیل و تقدیر از یکدیگر سبقت می گیرند.

بیرون آمدن ستاره:

اگر در خواب ببینید که ستاره ای از منزل شما بیرون آمد و به سمت آسمان حرکت کرد، به تدریج نور آن کم و کم رنگ تر شد، به حدی که دیگر قادر به دیدن آن نبودید. برای تعبیر آن بهتر است که در ابتدا صدقه ای کنار گذاشته، چرا که چنین خوابی عموما در خصوص پایان عمر یکی از اعضای خانواده تان خبر می دهد که دار فانی را وداع خواهد گفت.

چنانچه در رویا ببینید که ستاره ای در محل یا شهر محل سکونت شما، به شرحی که در بالا قید شد از خانه ای خارج گشته و به سمت آسمان رفت، به این معناست که شخصی از افراد مشهور و بزرگ آن منطقه که محبوبیتی ویژه در میان مردم داشت به پایان عمر خود رسیده و از دنیا می رود.

شمارش ستاره ها:

زمانی که در رویا دیدید در حال شمارش ستاره ها هستید، مفهوم آن چنین است که پروژه ای عظیم و کاری فوق العاده انجام داده و با موفقیت آن را به پایان می رسانید. بدین ترتیب به ریاست یا سرپرستی مجموعه ای رسیده و همچنین صاحب منزل و کاشانه ای لوکس می شوید که هم از نظر وسعت و هم از نظر امکانات بسیار خاص و ویژه می باشد.

داشتن ستاره:

اگر ببینید که ستاره ای را در میان دستان خود دارید، به این معناست که قطع به یقین در مسیری که پیش روی خود دارید به پیروزی و توفیق دست می‌یابید. در حقیقت آنچه که مدت هاست رویای آن را در سر پرورانده و برای رسیدن به آن تلاش می کردید، به طرز شگفت انگیزی کسب می کنید. همچنین اگر دیدید که ستاره ای در میان آسمان به تدریج از درخشندگی آن کاسته شد و محو گردید، و یا ببینید ستاره ای که متعلق به شما بود گم کرده‌اید،یعنی برنامه ها و امورات تان آنطور که انتظار دارید پیش نرفته و ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد.

به روایت لیلا برایت

درخشش ستاره پر نور در آسمان:

اگر در خواب ببینید که ستاره های پرنوری در آسمان می درخشند، تعبیر به این معناست که به زودی خبرهای خوشی که ممکن است در خصوص مسائل کاری، مالی و حتی زندگی تان باشد به شما خواهد رسید و این موضوع اسباب خوشحالی شما را فراهم می کند.

دیدن فقط یک ستاره:

زمانی که در خواب دیدید فقط یک ستاره در میان آسمان در حال تابیدن بوده و ستاره های دیگری در آسمان مشاهده نمی شود، به منزله موفقیت هایی است که در کار و حرفه تان کسب کرده و اسباب پیشرفت شما را فراهم می کند.

پوشیده شدن ستاره ها با ابر:

چنانچه در رویا مشاهده کنید که ابری بزرگ بر روی ستاره ها را پوشانده، به طوری که از پس ابر هیچ ستاره ای نمایان نیست، تعبیر آن چنین است که کارهایی که برای آنها تلاش می کنید ممکن است به نتیجه مطلوب نرسیده و موجب یأس و نا امیدی شما شود.

به روایت علامه مجلسی

سقوط ستاره ها:

رویایی که در آن نجوم و کواکب در حال ریزش و سقوط از پهنای آسمان مشاهده شود، به مرگ حکما و بزرگان علمی و دینی معنا می شود. لذا در تاریخ اولین سال غیبت کبرای آقا صاحب الزمان به سال تناثر نجوم معروف است. چرا که در این زمان اساتید و علمای فرهیخته ای همچون کلینی صاحب کتاب کافی، علی بن بابویه قمری، سمیری آخرین سفیر حضرت حجت (علیه السّلام) و افراد برجسته دیگری دار فانی را وداع گفته و از دنیا رفتند.

به روایت آنلی بیتون

سقوط ستاره:

اگر در خواب مشاهده کردید که ستاره ای از آسمان به پایین سقوط کرده و با شما برخورد نمود، تعبیر به این معناست که خانواده و خویشاوندان تان با شرایط سخت و ناخوشایندی روبرو گشته که این موضوع موجب پریشانی و ناراحتی شما می شود.

ستاره کم نور یا قرمز رنگ:

دیدن اینکه در رویا ستارگانی با نور خیلی کم یا قرمز رنگ در آسمان قرار داشتند، مفهومی بر اتفاقات ناگوار و پیشامدهای ناخوشایندی است که ممکن است در امورات کاری و یا زندگی شما ایجاد شده و موجب مختل شدن سیر عادی زندگی می شود.

عبور شهاب سنگ از میان ستارگان:

چنانچه در خواب ببینید در پهنه آسمان از میان ستارگانی که نور افشانی می کنند، اخگر و شهابی عبور می کند، تعبیر نشان می‌دهد که احتمالاً به دلیل بروز برخی از پیشامدهای ناگوار و یا برخی اختلافات دچار رنج و اضطراب می شوید.

چرخیدن ستاره ها دور زمین:

اگر در خواب شاهد بودید نجوم و کواکب در حال چرخیدن به دور کره زمین هستند، چنین معنایی دارد که رویدادی سخت و ناگوار در شرف وقوع است که عموما انسانهای زیادی را درگیر میکند.

به روایت لوک اویتنهاو

ستاره درخشان:

تعبیر دیدن ستاره ای پر نور در خواب، به منزله پرنده خوشبختی است که برای بام زندگی نشسته و روزگار را سرشار از سعادت و کامیابی می کند.

ستاره کم سو:

به معنای مشکلات کوچک و بزرگی است که در مسیر دستیابی به اهداف نمایان می شود.

ستاره تیره:

مبین اختلافات و شرایط نگران کننده ای است که در چهارچوب زندگانی و خانواده بروز کرده و موجبات اندوه و پریشانی را فراهم می کند.

ستاره روشن:

دیدن ستاره ای با نور روشن، تعبیر به زندگانی ایده آل و سرشار از شادی می شود.

ستاره دنباله دار:

دیدن چنین ستاره‌ای در رویا به این معناست که یکی از نزدیکان و یا اقوام احتمالاً به پایان عمر خود نزدیک شده و مرگ او را فرا می گیرد.

از نظر کتاب فرهنگ تفسیر رویا

طبق آنچه در کتاب فرهنگ تفسیر رویا بیان کرده تعبیر مشاهده ستاره در خواب به مفهوم آگاهی و رسیدن به مطالب جدیدی در خصوص آسمان ها و کهکشان بوده و همچنین مبین شرایط و الزاماتی است که به طور درنیافتنی و ناپیدا در مسیر رسیدن به اهداف و تلاشهایی که انجام می دهید، تاثیر شایانی داشته و موجبات پیشرفت و ارتقاء شما را در ابعاد مختلف زندگی فراهم می کند. به تعبیر دیگر این همان تقدیر و سرنوشت است که رویا ها و ایده آل های ما را در برگرفته و به تحقق می رساند.

در ایام پیشین به علت عدم اشراف و آگاهی مردم به نجوم و کواکب، لقب ستاره، عموماً نصیب کسانی می شد که دارای قدرت لایتناهی و منحصر به فردی بوده و در عین حال به راحتی در دسترس مردم قرار نداشتند. در گذشته این افراد اغلب در جایگاه امرا و وزرا می درخشیدند. از نظر عموم معبرین مشهور و به نام، دیدن ستاره در خواب، به سلطان و پادشاه و یا افراد حکیم و برجسته نسبت داده می شد.

تعبیر خواب ستاره بر‌ اساس موضوع آن 📋

معانی مختلفی که دیدن ستاره را شامل می شود:

دیدن ستاره در خواب، عموما بیانگر آرزوهایی است که در ذهن به آنها اندیشیده و پرورش می یابند، آسودگی خیالی که از رفاه و امکانات نشأت گرفته و آرامشی است که در زندگی جاری می شود.

ستاره در حال پرتاب شدن

خوابی که در آن ستاره ای در حال حرکت با شتاب تند دیده شود، بیانگر فرصتی عالی و اقبالی مساعد در انجام اموراتب است که در دست دارید.

مشاهده خواب مذکور موجب می‌شود آنچه که مدت‌ها برای آن زمان بندی و برنامه ریزی نموده و مستمرا تلاش میکنید، به نتیجه مطلوب رسیده و اسباب رضایت خاطر شما ایجاد شود.

ستاره دریایی

چنانچه در رویا دید که در پی یک ستاره دریایی بودید و یا آن را مشاهده کردید به این معناست که پس از سختی‌های بسیاری که برای گذران زندگی با آن روبرو گشته و تلاش‌های مستمری که در جهت رفع آن نموده اید، این دوران پر تلاطم به پایان رسیده و بر همه امورات تسلط کافی خواهید داشت.

شما اغلب عادت دارید که به طور روتین به انجام کارها پرداخته، بدون اینکه در مورد آنها فکر کرده و یا ایده و نظری در خصوص آن ارائه دهید. توصیه می شود که آرامش خود را حفظ کرده و به توانایی ها و قابلیت هایی که در وجود شما هست فکر کنید.‌ بدین ترتیب بر حسب آنچه که در آنها تبحر داشته و تخصص کافی دارید، کار متناسب با قابلیت های تان را برگزیده و به انجام آن بپردازید.

در صورتی که دیدید ستاره دریایی در حال بیرون آمدن از آب بود، چنین مفهومی دارد که کسی یا چیزی موجب نگرانی و هراس شما شده است.

ستاره برای فرد عاشق

چنانچه شخصی که دلباخته و عاشق شخص دیگر بوده در خواب و رویا یک ستاره را ببیند، به این معناست که احتمالاً مدتی میان او و معشوقش به دلایلی از دیگر فاصله گرفته و یا سردی و اختلافی بینشان صورت گیرد.

در عین حال اگر متوجه شدید که در زمان دیدن خواب احساس خوشایند و خوبی داشتید، به مفهوم رسیدن به شرایط مطلوب در زندگی و اتفاقات خوب را خبر می دهد. در امورات شخصی و خانوادگی تغییرات مثبت و خیر رخ داده و در شغل حرفه ای که به آن مشغول هستید، پیشرفت کرده و به درجات بالاتر میرسید.

برای کسی که متاهل بوده و دارای و زندگی می باشد، دیدن خوابی که در آن ستاره باشد، بیانگر فرزندی است که در آن خانواده متولد شده و یا کودکی است که به عنوان شخص جدید به جمع خانواده اضافه می شود.

لازم است که افراد متاهل کاملاً به جزئیات چنین خوابی دقت کرده تا تعبیر صحیحی از آن داشته باشند.‌

گرفتن ستاره

اگر خواب ببینید که در آن اقدام به گرفتن ستاره ها با دست نموده و پس از آن در آسمان سیر می کند، تعبیر به منزله ارثی است که به او خواهد رسید و یا نشان دهنده شخصی است که هم اکنون به عنوان وارث خانواده بوده و در آینده کنترل امور را به دست گرفته و خانواده را مدیریت می کند.

بارش شهابی

دیدن ریزش شهاب ها از آسمان در خواب، تعبیر خیر و نیکویی دارد. چنانچه در رویا مشاهده کردید که ستاره های پر نور بسیاری در آسمان می درخشند، به این معناست که در آینده نزدیک فرصتی استثنایی و اقبالی بلند به شما روی آورده و موجب تحولی عظیم در زندگیتان می شود.
همه پروژه هایی که برای آنها وقت و هزینه گذاشته و تلاش می کنید به نتایجی پر حاصل و کامیاب منجر می شود. ایده های شما مورد توجه ویژه ای در سطح عموم قرار گرفته که ثروت بسیاری را برای شما فراهم می کند. و موجب رونق و برکت بسیاری در حیطه شغل و حرفه شما می شود.

ستاره در داخل منزل

اگر در خواب ستاره را در داخل منزل ببینید، به معنای بخت و اقبالی بلند و نیکوست. به ویژه در صورتی که چنین خوابی را مرد و یا خانوم مجرد ببینند.

ستاره در میان خیابان

هنگامی که در رویا ستاره ای را در میان خیابان مشاهده کردید، به این معناست که میهمانانی به طور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی به منزل شما می آیند که این امر اسباب تعجب شما را موجب می شود.

تعقیب توسط ستاره

چنانچه در خواب ببینید که به هر جا که قدم می گذارید و می روید، ستاره‌ای در پی شما آمده و تعقیب تان میکند، تعبیر آن چنین است که عقاید دینی و مذهبی شما، ریشه عمیقی داشته و بسیار مستحکم است. همچنین نشان دهنده فرصت درخشانی است به شما روی می آورد.

جهش و پریدن ستاره  به جانب آسمان

زمانی که در رویا مشاهده کنید ستاره ای در حال جهش و پریدن به جانب آسمان بود، چنین مفهومی دارد که شما برای سفری انتخاب می شوید که این سفر شرایط خاص و متعجب کننده ای داشته و فراتر از حد انتظار است. در عین حال خواب مذکور بیانگر میزان تمایل شما در خصوص رفتن به سفرهای فضایی و هوایی را نشان میدهد.

ستاره در زمستان یا هوای سرد

چنانچه در خواب ببینید که در سرمای بسیار سخت فصل زمستان و یا در زمانی که هوا برودت زیادی داشته، ستاره‌ای در آسمان دیده شود، احتمالاً به معنای ایجاد شرایط ناهنجار و غیر مترقبه ای است که در زندگی شما رخ می دهد. ولی به یاری خدا با سلامتی و موفقیت از این بحران عبور کرده و ختم به خیر می شود.

ستاره های زیاد با نور بسیار اندک

هنگامی که در رویا تعدادی ستاره با نورهای بسیار اندک که سوسو می زنند را ببینید، بیانگر وقوع حوادث غیرمترقبه طبیعی همچون طوفان، زمین لرزه و … است که به یکباره نمایان می شوند. در عین حال چنین خوابی نمایانگر دلسردی و یاس است که در اثر رویارویی با فراز و نشیب های زندگی و موانع بزرگ، در وجود شخص ایجاد می شود.

ساخت ستاره

اگر ببینید که در خواب در حال ساخت ستاره بودید، تعبیر به این معناست که شما ایده ها و افکار بزرگی برای آینده خود در سر داشته و در پی اجرای آن هستید، همچنین این خواب بیان میکند که وجود و شخصیت شما مایه مباهات و سرافرازی نزدیکان و اهل خانواده تان است. چرا که جایگاهی که در آن قرار گرفته اید، ماحصل زحمت و تلاش شرافتمندانه ای است که برای آن صرف نموده و پیشرفت کرده اید. لذا از جانب شما خیر زیادی نیز نصیب افراد خانوادتان می شود.

ستاره در خواب زن باردار

وقتی خانم بارداری در خواب ستاره ببیند، چنین تعبیری دارد که فرزندان دوقلو به دنیا می آورد. عموما حکمای شرقی دیدن چنین خوابی را بسیار نیکو و خیر می دانند که در پی آن اقبالی بلند و سعادت در انتظارتان است.

آشکار و محو شدن ستاره

اگر ببینید که ستارگان در حالت عجیب و نامتعادلی نمود داشته و مجدداً محو می شوند، به این معنا است که در آینده تغییراتی ناموزون و اتفاقاتی ناشناخته بروز می کند که شرایط را دگرگون می کند. همچنین ممکن است در بخش وسیعی از این کره خاکی تبدیل و تحولاتی به یکباره رخ دهد که نظم موجود در زندگی را به هم ریخته و شرایط جدیدی ایجاد کند.

افتادن ستاره از آسمان

چنانچه در خواب ستاره ای را در حال ریزش از آسمان دیدید، بدانید که احتمال دارد از نظر جسمی، کسالت و بیماری بر شما چیره شود. لازم است که بیش از پیش در حفظ سلامتی تان کوشا بوده و احتیاط لازم را به جا آورید.

ستاره در دست

هنگامی که در خواب خود را در شرایطی دیدید که ستاره ای در میان دستانتان قرار دارد، به این معناست که اگر در شرایط مالی سختی قرار داشته و وجوهی را به دیگران مقروض هستید، در آینده نزدیک تمام بدهی تان را پرداخت میکنید.

ستاره در آسمان

اینکه در خواب ستاره ای را در میان آسمان رویت کنید، به معنای دولت مندی و مال و مکنت ای است که کسب کرده و رو به فزونی دارد. در صورتی که حس کردید که ستاره با کم و زیاد کردن نور خود، چشمکی به شما زد بدانید که به زودی ازدواج موفقیت آمیزی داشته و به جرگه متاهلین می پیوندید.

حرف زدن با ستاره

زمانی که در خواب ببینید در حال محاوره و گفتگو با ستاره بوده و با یکدیگر سخن می گویید، بدانید که در میان اطرافیان تان شخصی وجود دارد که شما را زیر نظر داشته و قلبا به شما علاقمند می باشد. اما به دلایلی هنوز شما را در جریان مکنونات قلبی اش قرار نداده است. با کمی دقت و تفحص در اطرافتان به وجود او پی می برید.

ستاره صبح

رویت ستاره صبح در رویا که همان سیاره ناهید است، به معنای بشارتی است که در خصوص اموراتی که از اهمیت ویژه ای نزد ما برخوردار بوده خبر می دهد.

از نظر لوک اویتنهاو:

تعبیری که برای مشاهده ستاره صبح در خواب بیان می کند، شرایطی مملو از خوشی، شعف و شادی است که در زندگی جاری است.

چشمک زدن ستاره

خوابی که در آن شاهد چشمک زدن ستاره در میان آسمان باشید، به معنای تغییرات عظیم، مثبت و شگرفی است که در زندگی ایجاد شده و متعاقب آن تحولاتی در همه ابعاد رخ داده و رنگ و بوی دلنشینی به زندگی می بخشد.

ستاره در روز

اگر در خواب ببینید با وجودی که در روز به سر می‌برید اما ستاره ها برای تان قابل رویت میباشد، تعبیر اشاره به اعتقاد راسخ و یقین عمیقی دارد که در وجود شما هست. شما از جمله افراد برجسته و شاخصی هستید که اقشار مختلفی از اطرافیانتان قلبا دوست دارتان بوده و پیروی از شما را سرلوحه اعمالشان می دانند تا به این وسیله به موفقیت دست یابند.

آسمان بدون ستاره

هنگامی که در خواب مشاهده کردید هیچ ستاره ای در آسمان نبود، به این معناست که از رحمت خدا غافل شده و درهای امید را به روی خود بسته اید. به علت مواجهه با شرایط ناهمواری که مدتهاست با آن دست به گریبانید، دست از دعا و راز و نیاز با خدا شسته و یاس و ناامیدی شما را در بر گرفته است.

هشداری که خواب مذکور به شما بیان می کند چنین است که در هیچ شرایطی از رحمت الهی غافل نشده و امید و تلاش تان را برای رفع موانع بر رسیدن به اهداف از دست ندهید.

ستاه درخشان

زمانی که در خواب اختر و کواکبی فوق العاده پر نور و درخشنده در آسمان ببینید بطوری که چشم انسان را خیره می کرد، بدانید که زمان تجلی رویاها و اهدافتان در واقعیت رسیده است. در وجودتان انگیزه و شعف فراوانی به قلیان درآمده و زمینه را برای تحقق اهدافتان میسر می کند. شما در این راه از هیچ تلاشی فروگذاری نمی کنید.

آنلی بیتون معتقد است:

چنانچه در خواب خودتان را ببینید که صرفاً نظاره گر ستارگان پر نور و درخشنده در پهنای آسمان هستید، به معنای آن است که خوشبختانه از نظر جسمی و روحی در سلامتی کامل به سر برده و نیکبختی و سعادت در زندگی یار و همراه شما می باشد.

ریختن ستاره از آسمان

اگر در خواب ببینید که ستاره ای از آسمان سقوط کرده و بر روی سر شما فرود آمد به این معناست که صاحب طالع و اقبال بلندی هستید. چنانچه در زندگی با مانعی مواجه گشته اید، بدانید که در آینده ای نزدیک از سر راه شما برداشته می شود و در صورتی که مریض و بیمار شده اید به زودی سلامتی کامل تان را به دست می آورید.

ستاره آبی

زمانی که در خواب ستاره ای را به رنگ آبی در آسمان مشاهده کردید، تعبیر آن چنین است که به زودی فرصت های استثنایی و شانس دست نیافتنی به شما روی آورده و موجبات پیشرفت و ترقی شما را فراهم می کند.

ستاره زرد و نارنجی

اینکه در خواب ستاره هایی به رنگ زرد و نارنجی ببینید به این معناست که شما از لحاظ جسمی صحت بدنی کامل داشته و در سلامتی کامل به سر می برید. حتی اگر دچار ضعف یا بیماری بوده باشید نیز بهبودی کامل برای تان حاصل می شود.

ستاره در آسمان شب

چنانچه در خواب ببینید که شب هنگام نظاره‌گر ستارگان در میان آسمان بودید، مفهوم آن چنین است که در پس هیاهوی موانع و مشکلاتی که به طور روزمره با آنها روبه‌رو شده و سعی در رفع و رجوع آن می نمایید، به دنبال گوشه خلوتی برای اندیشیدن و کسب آرامش هستید تا در کنار تمدد اعصاب و تجدید قوا به تحلیل مسائل خود پرداخته و تجدید قوا کنید. در این حالت انگیزه از دست رفته خودتان را بازیابی کرده و با انرژی مضاعف برای رسیدن به اهدافتان تلاش می‌کنید.

اگر در خواب ببینید، ستاره ای که در پس ابر پنهان شده بود، آنگاه به تدریج از پشت آن بیرون آمده و نمایان شد، تعبیر آن چنین است که بالاخره روزگار سختی به پایان رسیده و مسائلی که مدت ها برای حل آنها تلاش می کردید و موجب شرایط سخت و طاقت فرسایی برای شما شده بود، به نتیجه مطلوب رسیده و به هر آنچه که مد نظرتان است دست می یابید.

خاموش شدن ستاره

هنگامی که در رویا ستاره بی فروغی را دیدید که هیچ نوری از خود تابش نمی کرد، بیان می کند که شخصی از آشنایان تان که ارتباط بسیار صمیمی و نزدیکی با او داشته‌اید، به پایان عمر خود نزدیک شده و دار فانی را وداع خواهد گفت.

همچنین تعبیر دیگری که برای خواب خاموش شدن ستاره متصور است، به معنای یاس و ناامیدی است که در شما غالب گشته و انگیزه کافی را برای رسیدن به اهداف و از میان برداشتن موانع را از دست داده اید.

شمردن ستاره

زمانی که در خواب ببینید به آسمان نگریسته و در حال شمارش ستارگان هستید، به منزله هشداری است که در خصوص نیت پلید افرادی به ظاهر دوست و خیرخواه ولی در باطن دشمن و حسود اطلاع می دهد. این اشخاص با قصد و نیت قبلی و به طور حساب شده قصد وارد کردن صدمات و خسارات جبران ناپذیر برای شما بوده و در صدد بر اندازی و سقوط شغل و حرفه تان هستند. لازم است تا با احتیاط و دقت بیشتری در مراودات کاری و حتی دوستانه خود عمل نموده تا بتوانید از خود و داشته های تان مراقبت کنید.

ستاره دنباله دار

چنین خوابی احتمالاً در خصوص بیماری سخت یکی از اعضای خانواده و یا اطرافیانتان را خبر می دهد که ممکن است این موضوع منجر به پایان عمر او شود.دسته‌ها
ابراهیم کرمانى اسماعیل ابن اشعث الف امام صادق جابر مغربی خالد بن علی العنبری دانیال نبی شیخ طوسی محمد ابن سیرین یوسف نبی

🤲 تعبیر خواب امام جماعت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب امام جماعت 🤲 تعبیر خواب امام جماعت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر دقیق‌تر و جزئی‌تر خواب امام جماعت به متغیر‌های گوناگونی من جمله تعداد افراد اقتدا کننده، مکان گزاردن نماز و چگونگی به جا آوردن آن بستگی دارد. امام جماعت بودن و قرار گرفتن در جایگاه پیش‌نماز، یک نوع برتری به حساب آمده و نشانه‌ی رشد معنویّت، ارتباط و تقرّبِ صاحب خواب نسبت به خداوند است. همچنین این خواب نشانگر صلاحیّت و شایستگی فرد در خصوص رهبری و حاکمیّت مردم بوده و بیانگر توانایی او در برقراری عدل و عدالت در جامعه و یا اجتماعی هرچند کوچک می‌باشد. برای آشنایی با تعبیر بیشتر با تاروت رنگی همراه باشید.

🤲 تعبیر خواب امام جماعت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب امام جماعت بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب امام جماعت دارای شش تعبیر متفاوت و مجزا می‌باشد.

تعبیر اوّل:

بیانگر این است که به‌زودی به سلطنت رسیده، به جایگاه بالایی دست پیدا کرده  و یا هدایت جمع و گروهی را به دست می‌گیرد و بر آن‌ها تسلط پیدا خواهید کرد.

تعبیر دوّم:

نشانگر این است که شما با زیردستان خود با عطوفت، ملایمت و مهربانی رفتار کرده و همچنین عدالت و برابری را در خصوص آن‌ها اجرا می‌کنید. این رفتار متواضعانه‌ و انسان‌پسندانه‌‌تان سبب ایجاد روابط حسنه میان شما و دیگر مردم خواهد شد.

تعبیر سوّم:

نشان‌دهنده‌ی این است که شما فردی جویای علم، دانش و معرفت بوده و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهید کرد. به‌علاده‌خ اشتیاقتان به فراگیری موضوعات و مسائل جدید شما را در موقعیّت‌ها و شرایطی  قابل قبول در زندگی قرار خواهد داد.

تعبیر چهارم:

نمایانگر نیّت و خواست شما به انجام کار خیری می‌باشد که مدّت‌هاست درباره‌اش فکر کرده و برنامه‌ریزی نموده‌اید. در به انجام رساندن این کار وقفه نینداخته و کار نیکتان را در کمترین زمان و بدون فته وقت به مرحله‌ی اجرا درآورید؛ تا هم در این دنیا و هم در سرای آخرت بهترین‌ها نصیبتان گردد و خداوند نیز از شما خشنود باشد.

تعبیر پنجم:

بیان‌کننده‌ی مسیری روشن پیش روی شماست که با قدم گذاشتن در آن، اوضاع اقتصادی‌تان سامان یافته، روزی‌تان چند برابر گشته و سود و منفعت بسیاری به امید خدا عاید شما خواهد شد.

تعبیر ششم:

تفسیرش این است که دعای خیر مردم و کسا‌نی‌که در طول حیات خود به آن‌ها خدمت کرده‌اید همیشه پشت سرتان بوده و شما را از بلایا، سختی‌ها و مصیبت‌ها در امان می‌دارد. همچنین شما را از شر و بدی دشمنانتان حفظ کرده و نیرنگ و حقه‌شان را آشکار خواهد ساخت.

تعبیر هفتم:

اگر در خواب مشاهده کردید که امام جماعت زن بود، حاکی از این است که به افراد و انسان‌هایی که قدرتی نداشته، مظلوم و بی‌گناه بوده و احتیاج به حمایت و یاری شما دارند، کمک می‌کنید و آن‌ها را از درد و رنج می‌رهانید.

تعبیر هشتم:

اگر در رؤیای خود دیدید که امام جماعتی از سوی آسمان به زمین آمده و وظایف امام جماعت بودن برای جمعی را به عهده گرفته، معنایش این است که خداوند به شما، اطرافیان و عزیزانتان نظر کرده و از سعادت و کامیابی در زندگی بهره‌مند خواهید گشت.

از نظر ابراهیم کرمانی

اگر در خواب دیدید که امام جماعت جمع و یا گروهی از مردم گشته‌اید، تعبیر بیانگر این است که شما فردی خداپسند، خوش خلق و مورد اعتماد دیگران هستید به همین علّت اطرافیان رویتان حساب باز کرده و در بسیاری از مسائل از شما حرف شنوی دارند. این میزان مقبولیّت میان مردم سبب شده تا در زندگی شخصی و اجتماعی از لطف، محبّت و حمایت مردم برخوردار شوید.

اگر در رؤیای خویش ببینید که به‌عنوان پیش نماز و یا امام جماعت در داخل مدرسه و یا مسجد شناخته می‌شوید، نشانگر این است که حاکم، مدیر و مسئول آن‌جا شما را دوست داشته، برایتان احترام زیادی قائل بوده، سخنانتان را ارج نهاده و پیشنهادات و دستورات شما را به انجام خواهد رساند.

اگر در عالم خواب ببینید که امام جماعت بوده و مردم برای به جا آوردن نماز، در حال اقتدا کردن به شما هستند، تعبیر این است که در جمعی وارد می‌شوید که با سخنان، توصیه‌ها و نصایح خویش آنان را در انجام عملی مهم کمک کرده و مسیر درست را نشان ایشان خواهید داد.

اگر در خواب دیدید پشت سر شما افرادی نماز می‌خوانند که در عالم واقع، چشم از این دنیا فرو بسته و فته شده‌اند، نمایانگر این است که خبر مرگ یکی از اعضای فامیل و خویشاوندان دور به شما رسیده که شما را ناراحت کرده و به‌زودی برای عرض تسلیت، در تشییع جنازه‌اش شرکت خواهید کرد.

اگر در رؤیای خویش مشاهده کردید که امام جماعت جمعی بوده و نماز خود را در حالت رکوع و یا سجده به پایان می‌رسانید، بیان‌کننده‌ی این است که به خواسته‌های قلبی و آرزو‌های دنیوی خود در آینده‌ای نزدیک‌رسیده و حاجت روا خواهید گشت.

اگر در خواب دیدید که جمعیّت زیادی در حال گذاردن نماز بوده و از شما درخواست نمودند که به‌عنوان امام جماعت و پیش نماز به جمعشان وارد شوی، نشان‌دهنده‌ی این است که مقام و جایگاهتان نزد مردم والا‌تر گشته، مسئولیّت  رهبری آنان را پذیرفته و می‌کوشید تا عدالت، نظم و درستی را بین گروه مذکور، رواج دهید.

اگر در خواب ببینید که امام جماعت بوده و در حین نماز سهواً خطایی از شما صورت می‌گیرد، معنایش این است که به اندازه‌ی بزرگی خطا  و تعداد اشتباهاتتان، افرادی با وقاحت تمام حقتان را پایمال نموده و قصد دارند با بی‌عدالتی و ستم‌‌های بسیار، به زندگی شما، آبرو و اعتبارتان آسیب رسانده و خدشه وارد کنند.

از نظر شیخ طوسی

به‌طور کلی نماز خواندن پشت سر امام جماعت و اقتدا کردن به وی در خواب، تعبیر خوشی داشته و نماد سرزندگی، عاقبت به‌خیری و سرانجامی نیکو در زندگی صاحب خواب می‌باشد.

اگر در خواب ببینید که خودتان پیش نماز بوده و مردم پشت سر شما ایستاده و نماز می‌خوانند، تفسیر مبارکی نداشته و خبر از اتفاق ناگهانی و ناگواری می‌دهد که شما را رنجانده و موجب سیه‌روزی و پس‌رفت شما در عرصه‌های مختلف زندگی خواهد گشت.

از نظر محمد ابن سیرین

اگر در رؤیای خویش مشاهده نمودید که امام جماعت گروهی از مردم شده‌اید در حالی‌که در عالم بیداری پیش نماز نبوده و نیستید، بیانگر این است که بر آن گروه تسلط پیدا کرده، نظر و اعتماد آنان را جلب نموده و امین و حامی آنان خواهید شد.

اگر در خواب دیدید که  پیغمبر شما را به مقام پیش نماز و امام جماعت برگزیده است، تعبیر نمایانگر این است که به مقامی ویژه دست پیدا کرده، قدرت یافته و به فرمانروایی می‌رسید. به نحوی که همه‌ی مردم از شما اطاعت نموده و جز از امر شما فرمان نخواهند برد.

اگر در خواب فردی را به‌عنوان پیش‌نماز ببینید نشان‌دهنده‌ی این است که به هر میزان این شخص، درست‌کردار، صادق و مؤمن باشد به همان اندازه شما بین مردم ارج و قرب یافته و نامتان به نیکویی یاد خواهد شد.

اگر در عالم خواب ببینی که در حالت نشسته در حال خواندن نماز هستی و عده‌ای به‌عنوان اقدا کننده پشت شما صف می‌بندند، نشانگر این است که ممکن است گرفتار مریضی و کسالتی موقّت و چند روزه شوید که برای مدّتی کوتاه، شما را خانه‌نشین ساخته و جسمتان را آسیب‌پذیر و ضیف خواهد کرد.

اگر در رؤیای خود مشاهده کردید که بر پهلوی خود نشسته و مردم در جایگاه امام جماعت پشت سر شما نماز می‌خوانند بیان‌کننده‌ی این است که شما فردی هستید که مردم شما را دوست دارند و برایتان ارزش قائل هستند. به همین خاطر زمانی‌که دار فانی را وداع گویید همان  افرادی‌که با کمک‌های خود،زندگی‌اشان را متحوّل ساخته و یا همان اشخاصی که در خواب به شما اقتدا کردند، شب اوّل قبر به نیّت‌تان نماز خوانده و از نزد خداوند برای آرامش روحتان، طلب آمرزش و مغفرت خواهند کرد.

از نظر یوسف نبی

به‌طور کلی امام جماعت جمعی بودن در خواب تعبیر خوشایند و مبارک دارد.

اگر در خواب ببینید که امام جماعت گروهی از مردم هستید چه آن مردم را در عالم بیداری بشناسید و چه به‌نظر غریبه بیایند بیانگر این است که در میان اطرافیان و نزدیکان محبوبیّت یافته، خصلت‌های شایسته و خوب شما مورد توجه دیگران بوده و نزد آن‌ها اعتبار خواهید یافت. همچنین نشانگر رفعت و سعادت در زندگی‌تان نیز می‌باشد که تا پایان عمر خویش با آبرو و درستی زیسته و به لطف الله به‌واسطه‌ی تقرّب یافتن به او، خوشبختی را در همین جهان تجربه خواهید کرد.

از نظر جابر‌ مغربی

دیدن امام جماعت در رؤیا برای صاحب خواب نشان‌دهنده‌ی رابطه‌ی نزدیک او با خدای خویش و محقق گشتن آرزو‌ها، خواسته‌ها و آمال اوست.

اگر در رؤیای خویش ببینید که به مقام امام جماعت نائل گشته و در حال گذاردن نماز صبح می‌باشید، نمایانگر این است عازم سفری هستید که در آن سود و منفعت زیادی نصیبتان می‌شود و یا برای انجام کاری مسافت قابل توجهی را طی نموده و مقصود خویش نزدیک خواهید گشت.

اگر در خواب دیدید که به‌عنوان امام جماعت نماز خود را در باغ و یا فضای سبز به جا می‌آورید، تعبیر بیان‌کننده‌ی این است که از اشتباهات و اعمال ناپسند گذشته‌ی خود پشیمان و ناراضی بوده و برای جبران آن‌ها نزد خداوند توبه نموده و از او طلب مغفرت خواهید کرد.

اگر در عالم خواب خود را در لباس امام جماعت و در حال خواندن تشهّد مشاهده کردید، معنایش این است که پس از گذراندن دوره‌ی غم و افسردگی و پشت سر نهادن اتفاقات ناخوشایند، مشکلات یک به یک رفع گردیده و روزهایی سراسر آرامش، شادی و خوشبختی انتظارتان را خواهد کشید.

اگر در رؤیای خود دیدید که همه شما را در نقش امام جماعت شناخته و پشتتان نماز می‌خوانند، و شما سلام آخر خود را با دست چپ داده و نماز را به اتمام می‌رسانید، حاکی از این است که به مصائب و مصیبت‌های زندگی‌تان افزوده گشته و دردسر‌ها و گرفتاری‌هایتان نیز بزرگ‌ترمی‌شود. اما غم به دل راه ندهید زیرا که این موقعیّت موقتی بوده و اگر ایمانتان را حفظ کرده و توکل داشته باشید، از بلا و سختی کاسته خواهد شد.

اگر در خواب دیدید که مقتدای مورد اعتماد جمعی هستید و نماز خود را نشسته می‌خوانید، تفسیرش این است که حسودان و دشمنان زیادی اطراف شما را فرا گرفتند که قصدشان ضربه زدن و آسیب رساندن به وجهه و آبروی شما نزد مردم می‌باشد. اگر مواظب نبوده و در اعتماد کردن به افراد احتیاط نورزید، دشمنان و بدخواهانتان به راحتی اهداف خود را پیش برده و دیروز خواهند شد.

اگر در رؤیای خود ببینید که امام جماعت هستید و در تاریکی اتاق و یا گرگ و میش صبحگاهی نماز می‌خوانید، بیانگر این است که شانس به شما رو کرده و افرادی برای حل مسائل و مشکلات شخصی زندگی‌تان به یاری شما می‌شتابند. در نتیجه با یاری و مساعدت آن‌ها دوباره همه چیز به روال خوب گذشته بازگشته و حال روحی‌تان بهبود خواهد یافت.

اگر در خواب ببینید که اپیش نماز مردم در بیت‌المقدس هستید، نشانگر این است که از طریقی که فکرش را نمی‌کنید پول، سود و منفعت زیادی را عاید خود ساخته، در کسب و کار و شغل خویش پیشرفت چشمگیری نموده، یا میراثی گران‌بها و هنگفت به شما تعلق خواهد گرفت که زندگی‌تان را متحوّل نموده و اوضاع اقتصادی‌تان را زیر و رو خواهد کرد.

اگر در خواب دیدید که در کنار امام جماعت و برای پشتیبانی از او، با دشمنان در حال مبارزه بوده و سخت می‌جنگید، حاکی از این است که در رهبری، فرماندهی و یا اداره‌ی ناحیه‌ای با او همراهی نموده و شریکش خواهید شد.

از نظر خالد بن علی العنبری

اگر در رؤیای خویش مشاهده کردید که بعد از نیّت نمودن و وضو گرفتن، برای انجام نماز در پیشگاه همگان حاضر گشته و پیش نماز می‌شوید، بیانگر این است که خداوند به شما قدرت و ثروتی می‌دهد که با استفاده از آن به مردم کمک کرده و مشکلاتشان را حل نمایید. همچنین با پرداختن به امور خیر، تأثیر مثبت و سودآوری بر وضع و شرایط موجود جامعه‌ی خویش بگذارید.

اگر در خواب خود را امام جماعتی دیدید که بعد از وضو گرفتن به‌جای ایستادن رو به قبله، به سوی دیگری نماز خوانده و یا پشت به آن می‌ایستید، معنایش این است که اطرافیان و نزدیکان‌تان را به سبب کار‌های پلشت، نهی شده و مکروه از خویش رانده و با قدرت و مکنت خود پا در مسیر‌هایی می‌گذارید که سرانجام به بدبختی و بیچارگی منتهی خواهد شد.

اگر در خواب شاهد آن بودید که پیش نماز گروهی از زنان و با دختران گشته‌اید، نشان‌دهنده‌ی این است که وظیفه و یا مسئولیّتی سنگین در خصوص کمک به افراد ضعیف‌تر از خود و حمایت بی‌شائبه از آن‌ها را پذیرفته و از آن‌ها در برابر خطرات احتمالی مواظبت خواهید کرد.

اگر در عالم رؤیا و خواب خود را امام جماعت گروهی از زنان و مردان ببینید، تعبیر این است که یا به حدی از مقبولیّت، علم و آگاهی می‌رسید که به‌عنوان قاضی مشغول به کار شده و به امور مردم رسیدگی می‌کنید و یا به‌عنوان فردی مسئول و دغدغه‌مند، میان آن‌ها داوری کرده و حق را به حق‌دار می‌رسانید.

اگر در خواب دیدید که با اشتیاق و انکیزه‌ای فراوان، پذیرفتید که امام جماعت مردم باشید، نمایانگر این است که شما فردی هستید بسیار خوش‌بیان و خوش‌برخورد که می‌تواند به‌راحتی در قلب اطرافیان نفوذ کرده و با بیانی شیوا آن‌ها را به انجام‌کارهای نیک امر نموده و از انجام کار‌های ناپسند، گناهان بزرگ و خطاهای فاحش نهی کنید. این ویژگی شما برای هدایت دیگران به‌سوی مسیر راستی و درستی بسیار مناسب بوده و لطفی از جانب خدا می‌باشد.

از نظر اسماعیل ابن اشعث

اگر در خواب خود را امام جماعت درست‌کار و مؤمن دیدید که به مردم خیر رسانده و دیگران او را دوست دارند، تعبیر بیانگر این است که خداوند به شما نظر کرده و در چشم مردم به بزرگی، بخشندگی و شرافت شناخته می‌شوید. همچنین به جایگاه و منزلتی رفیع دست یافته، رهبر و مقتدای جمع و گروهی خواهید گشت.

اگر در رؤیای خویش دیدید که پیش نمازی هستید که نقص‌هایش بسیار بیشتر از خصلت‌ها و ویژگی‌های رفتاری خوب اوست، نشان‌دهنده‌ی این است که به سبب بلا و مصیبتی، ثروت و اندوخته‌ی خود را از دست داده، محتاج دیگران گشته و نزد مردم مقبولیّت خود را از دست خواهید داد.

از نظر دانیال نبی

اگر در خواب دیدید که امام جماعت عده‌ای مرد گشته‌اید و بر آن‌ها امر می‌نمایید، در حالی‌که اعمال نماز را کاملاً درست و صحیح به انجام می‌رسانیذ، تعبیر حاکی از این است که به‌زودی رفعت و شوکت یافته، قدرت و نفوذ بسیاری را کسب کرده و به هدایتگری و رهبری جمعی قدرت‌مند و صاحب بزرگی و شأن، دست خواهید یافت.

اگر در رؤیای خود ببینید که پیش نماز زنان شده‌اید، معنایش این است که بر گروهی از ضعفا، دردمندان و رنجیدگان برتری یافته و حمایت از آن‌ها را به‌عهده خواهید گرفت.

دیدن خود در نقش امام جماعت همچنین به معنای پایبند بودن به فرایض‌ مذهبی، توصیه‌های گذشتگان و دستورات دین می‌باشد که با عمل به آن‌ها از شرّ آسیب‌های دنیوی در امان مانده و گرفتار غفلت و فراموشی نخواهد گشت.

تعبیر خواب امام جماعت بر‌ اساس موضوع آن 📋

امام جماعت بودن

اگر در خواب ببینید که امام جماعت مسجد، مدرسه و یا محله‌ای شده‌اید، تعبیر نشانگر صلاحیّت، امتیازات شخصیّتی‌تان می‌باشد که همیشه میان شما و اکثریّت تفاوت زیادی را ایجاد نموده و باعث می‌شود تا مردم بتوانند به راحتی روی شما حساب باز کنند و یا برای رفع مشکلاتشان با شما مشورت نمایند.

اگر در عالم رؤیا خود را در مقام امام جماعت ببینید، آن هم در شرایطی‌که اطرافیان به شما احترام گذاشته و برایتان ارزش زیادی قائل هستند، حاکی از این است که به نیکویی‌های اخلاقی، رفتار‌های منطقی و بزرگوارانه‌‌تان طی زمان افزوده گشته و تجربیات مهم زندگی از شما انسانی خود ساخته و بزرگ خواهد ساخت.

اگر در خواب دیدید که پیش نمازی منفور، بی‌ارزش نزد مردم بودید، نمایانگر این است که شما فردی خودخواه و خود رأی می‌باشید دیگران تمایلی به مصاحبت با شما نداشته و اگر بر روی رفتار و کردار خویش تجدید نظر نکنید قطعاً از سوی دیگران طرد شده و تنها خواهید ماند.

صف نماز جماعت

به‌صورت کلی دیدن صف نمازگزاران در نماز جماعت، چه شما پیش نماز و یا امام جماعت آن جمع باشید و چه عضوی از اقتدا کنندگان، تفاسیر و تعبیر سراسر خیر، نیکی و میمنت برایتان دارد.

تعبیر اوّل:

بیانگر این است که افراد حسود و بی‌پروا اطرافتان را فرا گرفته‌اند و می‌خواهند تا از شما به‌عنوان پله‌ی ترقی برای رسیدن به اهدافشان استفاده نمایند. اما شما فردی با درایت و آگاه هستید که با دقّت و وسواس اشخاص نزدیک و مورد اعتمادتان را برگزیده و به افرادی‌که در لباس دوستی وارد می‌شوند اجازه‌ی نفوذ نخواهید داد.

تعبیر دوّم:

نشانگر این است که شما فردی هستید که آداب معاشرت دانسته و مردم از همنشینی و ارتباط با شما احساس امنیت، اعتماد و نشاط می‌کنند. به‌علاوه به‌خاطر داشتن قلبی پاک و مملوء از خیرخواهی برای دیگران، خداوند شما را نزد اطرافیان محبوب نموده و آن‌ها را جذب شما خواهد کرد.

تعبیر سوّم:

نشان‌دهنده‌ی این است که شما در دوره‌ای از زندگی خود که سختی‌ها و مصائب بسیاری را متحمّل  شده بودید، از کمک به دیگران دست برنداشته و برای خوشحال کردن و راضی ساختن آنان بر مشکلات خود چشم فرو بسته و تمرکز خویش را بر روی حل نمودن و رفع مسائل مردم معطوف ساختید. حالا جواب تمام اعمال خیر و پسندیده‌تان به شما بازگشته و دعای آن اشخاص تا پایان عمرتان تضمین کننده‌ی سعادت و خوشبختی شما خواهد بود.

تعبیر چهارم:

حاکی از این است که به‌طرز معجزه‌آسایی سختی‌ها و ناهمواری‌های مسیر زندگی‌تان هموار گشته و با توکل بر خدا دوره‌ی گرفتاری، رنج و افسردگی‌تان را پشت سر خواهید گذاشت. همچنین تفسیرش می‌تواند شروعی دوباره و از سر گرفتن تصمیمات جدید در زندگی‌تان باشد که حاجات شما را برآورده خواهد ساخت.

تعبیر پنجم:

تعبیرش این است که شما فردی هستید که به پدر و مادر خود نیکی کرده. به آنان احترام گذاشته و آن‌ها را از خویش راضی ساخته‌اید. همین امر موجب شده تا روز‌ی‌ و نعمت‌هایتان در زندگی دو چندان گشته و مورد مغفرت پروردگار قرار گیرید.

امام جماعت نشسته

اگر در عالم رؤیا و خواب مشاهده کردید که در مقام امام جماعت به‌صورت نشسته نماز می‌خوانید، تعبیر بیانگر این است که شما بنده‌ی مؤمن و متوکل خداوند بوده که در حال حاضر مورد امتحان و ابتلاء از سوی او قرار گرفته‌اید تا ایمان، شکیبایی و اخلاصتان را مورد آزمایش قرار دهد. تلاش کنید تا با غرق نشدن در مصیبت‌ها و مشکلات موجود، و توجه نکردن به وسوسه‌های شیطان، از این آزمون سربلند بیرون بیایید که نتیجه‌اش سراسر خوشی و شادکامی برایتان  خواهد بود.

امام جماعت به پهلو نشسته‌

اگر در خواب و رؤیای خود دیدید که پیش نماز عده‌ای گشته و در پیشگاه آنان به پهلو نشسته و نمازتان را به جا می‌آورید، نشان‌دهنده‌ی این است که شما در میان مردم فردی خوش‌نام و با آبرو هستید که اگر روزی عمرتان دیگر به دنیا نباشد، افرادی‌که شاهد درستی، پاکی، مواهب و لطف بی‌کران شما در زندگی بودند، به نیّت شما نماز خوانده و خیرات خواهند کرد.

امام جماعت تنها

اگر در خواب ببینید که امام جماعت گروهی هستید اما حین نماز هیچ‌کس به شما اقتدا نکرده و پشت سرتان خالیست، تعبیر این است که والدینتان به‌خاطر مهربانی و عطوفتی که نسبت به آن‌ها روا داشته‌اید، از شما خشنود بوده و دائماً برایتان از نزد پروردگار عاقبت به‌خیری، فراخی روزی، سعادت و رحمت فراوانی را طلب می‌کنند.

امام جماعت زن‌ها

اگر در رؤیای خویش ببینید که به مقام پیش نماز نائل گشته و امام جماعت گروهی از زنان و دختران شده‌اید، حاکی از این است که پیشوا و پشتیبان عدّ‌ه‌ای می‌شوید که به حمایت شما احتیاج داشته و نیاز به مدافع دارند تا از پس سختی‌ها، احتیاجات و ناملایمات زندگی بر بیایند.

امام جماعت مرده

اگر در خواب دیدید که به‌عنوان امام جماعت برای فرد مرده‌ای نماز خوانده و او را دعا می‌کنید، تعبیر این است که در زمینه‌ی کاری، مسئولیّتی سخت و حساس از سوی فردی دارای مقام و جایگاهی ارجح به شما محوّل گشته و آن را می‌پذیرید. همچنین در خصوص به انجام رساندن این کار و هدف مهم، تمام سعی خود را به کار می‌گیرید. زیرا موفقیّت در این امر، تأثیر به‌سزایی بر روی شرایط زندگی شما خواهد داشت.

اگر در رؤیا دیدید که پیش نماز شده و تمام دستورات نماز را کاملاً صحیح و در زمان مناسب خود عملی می‌سازید، بیانگر این است که شما فردی هستید که حد و مرز خود را شناخته و به حق و حقوق خویش واقفید. این حساسیّت و اهمیّتی که برای دیگران قائل هستید باعث می‌شود تا به‌عنوان کسی که صلاحیّت سرپرستی، رهبری و یا مدیریت را دارد، در جایی مشغول به‌کار شده و به علّت رعایت اخلاقیّات به سرعت پیشرفت کنید.

اگر در خواب ببینید که در جایگاه امام جماعت و در‌ حالی‌که عدّه‌ای پشت سر شما در حال گزاردن نماز هستند، نمازتان را با بی‌دقّتی، همراه با غلط و با شتاب تمام کردید، نشانگر این است که شما برای رهبری و یا مدیریت مناسب نبوده و همچنین به آشنایی و یادگیریِ اصول و حقوق انسانی، رعایت اصل عدالت و برابری در جامعه احتیاج وافر دارید.

امام جماعت منصوب شدن توسط شخصی بزرگ

اگر در عالم خواب دیدید که از سوی فردی دارای منسب و مقام به‌عنوان امام جماعت برگزیده و معرفی گشتید، تعبیر و تفسیرش این است که افرادی‌که با شما در ارتباط بوده و شما را می‌شناسند، بیش از پیش به نیّت خیر و موهبات بی‌دریغتان نسبت به خویش پی برده و اعتمادشان بیشتر می‌گردد. این موضوع زیر بنای روابط اجتماعی‌تان را ساخته و از شما در نظر دیگران فردی شایسته، محترم و دلسوز خواهد ساخت که در هنگام مشکلات می‌توان با تمام وجود او را محرم راز دانسته و از او طلب مساعدت داشت.

اگر در عالم خواب و رؤیا دیدید که به اصرار و امر پادشاه، رهبر و یا فرمانروا امام جماعت مردم گشته‌ای، به هر اندازه‌ای که مراحل نماز را صحیح به انجام رسانده و بدون خطا پیش می‌روید، نشان‌دهنده‌ی این است که در آینده‌ای نزدیک رهنمود کردن مردم را به‌عهده گرفته و پیشوای آنان می‌گردید. همچنین به سبب رفتار عادلانه و متواضعانه خویش شهره‌ی خاص و عام خواهید شد.

اگر در خواب ببینید که به دستور پادشاه پیش نماز مردم شده‌اید اما مراحل نماز را به‌درستی انجام نداده و دائماً مرتکب اشتباه و شک و تردید می‌شوید، در‌ حالی‌ که رو به قبله نایستاده و جهتتان به سوی دیگر است، تفسیرش این است که بر مردم حاکمیّت و قدرت می‌یابید اما با اجحاف کردن و بی‌توجهی نمودن به عدل و عدالت در خصوص مردم، خود را از چشم آن‌ها انداخته و خوار و زبور خواهید گشت.

امام جماعتی که در عالم واقعیّت پیش نماز نیست

اگر در خواب مشاهده کردید که امام جماعت هستید در حالی‌که در عالم واقع این‌طور نبوده و نیست، تعبیر نشان‌دهنده‌ی این است که شما می‌کوشید تا برای پذیرفته شدن توسط افراد مهم و همچنین مردم خود را به آنان ثابت کرده و توانایی‌هایتان را به عرصه‌ی ظهور برسانید. نگران نباشید زیرا به‌زودی قابلیّت‌های شما دیده و شناخته شده، مورد توجّه اطرافیان قرار گرفته و از حمایت‌هایشان در جهت رشد خویش بهره‌مند خواهید شد.دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی امام صادق جابر مغربی د دانیال نبی دندان زیگموند فروید علامه مجلسی محمد ابن سیرین منوچهر مطیعی تهرانی یوسف نبی

🦷 تعبیر خواب دندان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب دندان 🦷👄

معبران مهم ترین تعبیر دندان در خواب را به خانواده و کسانی که دوستشان دارید نسبت می دهند. زیرا همانطور که دندان ها یکی از پایه های استحکام بدن هستند، خانواده نیز یکی از مهم ترین دارایی های هر فرد می باشد. دندان یکی از مهم ترین عضوها در بدن انسان است. اگر کسی دندان نداشته باشد، مهم ترین نیاز خود یعنی نیاز به خوراک و رشد بدنی خود را از دست می دهد و حتی ممکن است بمیرد. چه بسا که درست هم نمی تواند کلمات را بیان کند. پس دندان های ما به نوعی سرمایه به شمار می روند.

خواب هایی که در آن دندان مشاهده شود، تعبیر و برگرفته از احساس و تلقی انسان نسبت به خود و توانایی ها و ویژگی های جسمی و شخصیتی او داشته و تفسیر می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این تعبیر خواب با تاروت رنگی همراه شوید.

🦷 تعبیر خواب دندان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب دندان بر‌ اساس نظر معبر 👴

به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر دیدن دندان ها در خواب، انعکاسی از افراد تشکیل دهنده خانواده بوده که عواطف و روابط میان آنها را شفاف می کند. گروهی از محققان بر این باورند خوابی که در آن دندان هایی که در فک فوقانی قرار داشته، مشاهده شود اشاره به مردان و عناصر ذکوری است که در خانواده و بستگان می شناسید. دیدن دندان های واقع در فک تحتانی، به مفهوم خانم های خویشان و فامیل بوده، از دندان های کرسی اصولا والدین و همسر یاد شده و دندان های پیشین به فرزندان اطلاق می شود.

زمانی که شخصی در خواب دید یکی از دندانهای پیشین او از لثه جدا شده بود، به معنای ازدواج و تشکیل خانواده فردی از افراد مجرد بستگان بوده و یا ممکن است عازم سفر دوری شود.

اگر چنین خوابی درخصوص دندانهای جانبی دهان دیده شود، به مفهوم وصلت و مزدوج شدن خویشان دور تلقی می شود.

چنانچه در رویا مشاهده کند که دندانهای انتهای دهانش از دهان جدا شده بود، تعبیر به سفری است که شخصی از پیران و ریش سفیدان فامیل عازم آن گشته و یا به معنای سر آمدن زندگی او بود و از دنیا می رود.

هنگامی که در خواب ببینید دندان کنده شد و بر روی دست خودتان و یا زمین سقوط کرد ولی در کمال تعجب به هیچ گرد و خاک و با آلودگی آغشته نگردیده و واضح و عیان پیدا بود، تعبیر آن چنین است که کسی از بستگان تان به مرض و عارضه ای مبتلا شده یا ممکن است لطمه و خسارتی به او وارد شود. در خواب مذکور چنانچه دندان در اثر افتادن بر روی زمین کثیف و آلوده بود، بدانید که آن شخص دار فانی را وداع می گوید.

اگر کسی در خواب دید که دندانش فاسد شده و درد شدید بر آن عارض گشته بود، تعبیر به معنای قرار گرفتن در دام بدخواهان و دشمنان می باشد. در صورتی که فقط احساس درد در دندان داشت، بیانگر دین و وام سنگینی است که از نظر مالی او را در شرایط سختی قرار می دهد.
زمانی که در خواب دندان های خود را بسیار درخشنده و سفید ببینید، نشان از صفا، صمیمیت، برکت و دولتی است که در خانه و زندگی او جاری است.

دیدن دندان های آلوده، نامرتب و کلیه به منزله هشداری است که از مواجهه با مسائل و مشکلات عاطفی و خانوادگی حکایت می کند.

چنانچه دندان کرسی او دردناک گشته و دچار ورم و آبسه شده بود، بیانگر بحث و اختلافی است که با همسر و شریک عاطفی ایجاد می شود. اگر در خواب ببیند اقدام به کشیدن آن دندان نمود، به معنای متارکه ای است که میان آنها رخ می دهد. توجه داشته باشید که خواب مذکور و تعابیر ذکر شده برای هر دو طرف زن و شوهر، صدق می کند.

رویایی که در آن دهانی خالی از دندان مشاهده شود، به منزله فقدان مهارت و توانمندی جهت پیش برد اهداف و دستیابی به آرزوها قلمداد می شود.

اگر در خواب ببینید که دندان تان افتاد و همزمان لثه متورم و بسیار نرم بود و احساس کسالت در خود داشتید، به این معناست که براساس معانی دندانهای پیشین، جانبی و … که در بالا قید شد، شخصی از فامیل و بستگان دار فانی را وداع می گوید.

زمانی که در خواب با افرادی مواجه شوید که هیچ دندانی در دهان ندارند، آگاه باشید که بدخواهان و حسودان در تلاش برای آسیب رساندن به زندگی و شهرت شما هستند.

به روایت محمد ابن سیرین

هنگامی که در خواب ببیند دندان جلوی دهان بر کف دستش و یا بر روی زمین سقوط کرد اما هیچ گرد و خاک و کثیفی بر رویش نبود، تعبیر بشارتی بر به دنیا آمدن فرزندی در خانواده بعنوان خواهر یا برادرش است. در صورتی که دید دندان پیش او، با افتادن بر زمین کثیف و آلوده گشت، به معنای سر آمدن عمر کسی از طایفه و قوم او بوده و یا بدون هیچ خبری از میان آنها رفته و اثر و نشانی از خود به جا نگذارد.

اگر کسی در رویا مشاهده کند برخی از دندان هایش شکسته و برخی دیگر فاسد و خراب بودند، یعنی کسی از اهل خانواده و یا فامیل دچار محنتی سخت و اندوه گردد.

زمانی که ببیند دندان جلویی دهانش، لهیده و فشرده شد، بیانگر در افتادن و ایجاد درگیری با افراد شرور و نااهل می باشد.

چنانچه شاهد بود که دندان پیشینش از جا درآمد، به این معناست که یکی از بستگانش خطاب به او دشنام و کلامی زشت بر زبان آورده که بموجب آن از او دوری می کند.

هنگامی که ببیند دندان های پیشین او به تعدادی بیش از حد معمول رسیده، به مفهوم آن است که شخصی از اهل فامیل به منزلت و عزتی می رسد که درهای دولت و برکت بر او گشوده می شود.

اگر در خواب ببینید در کنار دندان جلویی و کاملا چسبیده به آن، دندان دیگری روییده، خبر از بدنیا آمدن نوزاد دختری برای اوست.

اگر در رویا دید همه دندانهای او بر روی یکدیگر سوار شده و اینگونه رشد کرده اند، به نسبت آنچه هر دندان متعلق به کدام قسمت دهان بوده به چه اشخاصی منسوب می شود، آن شخص صاحب فرزند دختری خواهد شد.

زمانی که ببیند دندان هایش از جنس آیینه بوده و یا از موادی همچون نقره، سفال و … تشکیل شده بودند، بداند که پایان عمر او نزدیک گشته و مرگ او فرا رسیده است.

چنانچه در خواب دید در میان شکم او دندان روییده بود، یعنی در آینده ای نزدیک به سزای رفتار و کردار زشتش نابود می شود. گروهی از معبربن گفته اند: افتادن دندان در خواب، نشان از بازپرداخت بدهی می دهد. همچنین عده ای آن را دلیلی بر مرگ می دانند. در عین حال از بر پایی نبرد و بساط دشمنی خبر می دهد.

به روایت ابراهیم کرمانی

اگر در خواب، دندان هایی که در فک بالا روییده نزدیک به چشم قرار داشته، تعبیر به عناصر ذکور بوده و دندان های پایین که بر روی چانه است نشان از مادگی دارد.

اگر در خواب دید که همه دندان هایش به یکباره در کنارش فرو ریخت، سپس تمامی آنها را در دستش گرد آورد، تعبیر به آن است که با رفتار خود اقداماتی جهت صلح و صمیمیت اقوام و بستگان انجام داده و مانع دوری و فراق آنها از خود می شود.

زمانی که در رویا عطر و بوی مطبوعی از دندان هایش استشمام کرد، بیانگر تعریف و تمجید اقوام و خویشان از او می باشد. ولی اگر بوی متعفن از دندان ها حس کرد، خبر از بدگویی خویشان از او می دهد.

هنگامی که در رویا مشاهده کند در اثر دردی که در دندان بوده و او را می آزرد، دندان را از دهان کشید، به منزله پول و مالی است که به سهولت فراهم گردیده و به او می رسد.

اگر ببیند که دندانش به رنگ تیره و سیاه درآمد، به معنای حزن و پریشانی است که به آن دچار می شود.

زمانی که دید دندان هایش ریخته و در ظرفی قدیمی قرار داده و روی آن را پوشاند، یعنی خداوند عمری طولانی به او عطا کرده است، بطوری که شاهد مرگ همه اهل فامیل و خویشانش بوده و پس از آن بمیرد.

به روایت جابر مغربی

هنگامی که کسی در خواب دید که دندانش درد گرفته و او با دستش آن را گرفت، تعبیر نشان دهنده سود مالی است که نصیبش می شود. البته ارزش این پول و مال در حدود سی درهم تا صد درهم برآورد می شود. در صورتی که دید با دست چپ آن را گرفته بود، میزان سود دریافتی

چیزی در حدود سیصد درهم تا هزار درهم می باشد. چنانچه با هر دو دست آن را گرفته بود به معنای ثروت کثیر و مال فراوانی است که از شمارش خارج بوده و به او می رسد.

اگر در خواب ببیند که از دهانش دندانی که به خون آغشته بود درآورد، شخص دیگری که آن دندان را بگیرد بهره و نصیبی می رسد ولی خودش به شرایط سختی گرفتار می شود.

زمانی که در خواب ببیند برخی از دندان هایش در دهان نبوده و اثری از آنها نبود، به تعداد آن دندان ها، بستگان و فامیل او مدتی به شهر دور و نا آشنایی می روند و به سلامت مجددا به وطن رجعت می کنند.

چنانچه در رویا ببیند همه دندان هایش به یکباره بر روی زبان او گرد آمده و مجددا در جای خود قرار گرفتند، خبر از دلخوری و کدورتی است که اقوام و بستگان نسبت به او بر زبان می آورند.

به روایت امام جعفر صادق (ع)

به فرموده ایشان، خواب که در آن دندان ببینید، بر شش تعبیر تقسیم می شود:

تعبیر اول:

به معنای اعضای خانواده و خویشان و نزدیکان بوده.

تعبیر دوم:

تعبیر در رسیدن به پول و مال دارد.

تعبیر سوم:

سود و بهره ای که به راحتی فراهم می گردد.

تعبیر چهارم:

بروز مسأله و مشکلی که موجب حزن و پریشانی شود.

تعبیر پنجم:

خبر از لطمه و آسیبی است که متوجه خواب بیننده می گردد.

تعبیر ششم:

به مفهوم دوری و کناره گیری از افراد فامیل می باشد.

به روایت یوسف نبی

اگر کسی در خواب دید که دندانش افتاد، تعبیر به معنای مفارقت و دوری یکی از بستگان و اقوام او می باشد.

زمانی که هر کدام از دندان های بزرگ در خواب بشکند، خبر از بروز مسئله ای ناخوشایند و اختلاف شدیدی است که رخ می دهد.

به روایت دانیال نبی

دیدن دندان در خواب تعبیر به اهل خانواده و بستگان خواب بیننده دارد. دندان‌هایی که در فک بالا روییده اند، اشاره به مردان و دندان‌های روییده در فک پایین به معنای خانم های خانواده و فامیل بوده، دندان های جلو تعمیم به فرزندان و خواهران و برادران و یا والدین خواب بیننده داشته و دندان‌هایی که در کنار آنها بوده، نشان از عموها و فرزندان آنها داشته. در ادامه دندانهای جانبی آن که به ثنایا مشهورند، تعبیر به ریش سفید و ارشد قوم و خانواده می شود. سایر دندان ها تمثیلی از دایی ها، فرزندانشان و فامیل مادری بوده و دندان های پیشین به معنای کسانی است که نسبت فامیلی دوری با آنها برقرار می شود. برخی از مفسرین معتقدند دندان های جلویی و آنهایی که در کنار آنها قرار داشته، تعبیر به پدر مادر بوده است.

چنانچه درخواب ببیند دندان پیشین او لق بوده و به لرزه در آمد، یعنی یکی از کسانی که در بالا ذکر شد و جزو فامیل و خویشاوندان او بوده به بیماری و کسالتی مبتلا میشود.

به روایت آنلی بیتون

هنگامی که در خواب دندان هایتان را فاسد و پوسیده مشاهده کنید، تعبیر به منزله هشداری است که درخصوص سلامتی و صحت جسمی و روحی شما می دهد.

زمانی که در خواب یکی از دندان های تان را فاسد و شکسته ببینید، بدانید که با شرایط سخت و ناخوشایندی مواجه می شوید. ممکن است در خصوص پروژه ها و ایده هایی باشد که به طور نیمه‌کاره مانده و یا کسالت و مرضی جسم و ذهن شما را درگیر کرده و آرامش را از وجودتان سلب کند.

چنانچه در خواب شاهد باشید که اقدام به کشیدن دندانهای فاسد و کرم خودتان نمودید نشان از فقر و کمبود های شدید مالی است که به آن دچار می شوید.

به روایت زیگموند فروید

فروید که از روانشناسان اهل جمهوری چک بوده، درخصوص مشاهده دندان در خواب اینگونه می گوید:

این خواب بیانگر تمایلات جنسی و شهوانی است که سالها بر آن سرپوش گذاشته و نادیده گرفته شده است. احتمال دارد این اواخر شما ارتباط جدیدی را در این خصوص داشته اید که اسباب نگرانی و اضطراب تان را فراهم کرده، همچنین ممکن است روزهای آتی زمان برگزاری جشن ازدواج تان باشد که در پی آن برای اولین ارتباط جنسی تان دچار استرس شده اید. در عین حال گمان می رود این خواب برگرفته از شک و تردیدی است که درخصوص میزان قدرت جنسی و مسائل آن، افکارتان را در بر گرفته است.

تعبیر خواب دندان بر‌ اساس موضوع آن 📋

سایر تعابیری که ممکن است در خواب های متفاوتی از دندان مشاهده شود، بدین گونه تعبیر می شود:

دندان مصنوعی

چنانچه در خواب مشاهده کنید به جای دندان های خودتان، دندان مصنوعی در دهانتان قرار دارد، احتمالاً به این دلیل است که شما در هنگام رویارویی با مردم و جامعه در پس ماسک تظاهر پنهان می شوید. هر آنچه که از رفتارها، تمایلات، علایق و اعتقادات در وجود و شخصیت شما بوده با آنچه که از خود بروز می دهید اختلاف فاحشی دارد. این موضوع بر اساس آنچه سلیقه مردم و جامعه به کدام سو بوده، باعث تغییر در گرایشات و جلوه گری تان دارد. بعنوان مثال زمانی که سلیقه جمعی به سمت حجاب و اعتقادات اسلامی تمایل داشته، با وجود هیچ اعتقاد و علاقه ای در این موضوع در فکر و ذهن تان، در میان مردم و اطرافیان خود را فردی مذهبی و معتقد جلوه می دهید. البته ریشه و منشأ اصلی این دوگانگی در پایین بودن عزت نفس و اعتماد به نفس شماست که از کودکی تا به حال به آن دچار هستید.

دیدن دندان مصنوعی در خواب، بیانگر اضطراب و تشویشی است که از در اثر بیم و ترس در مورد فاش شدن رازتان نزد مردم و اینکه در واقعیت چه شخصیتی دارید بروز می کند. که در پی آن وجهه و صلاحیت تان را نزد عموم از دست می دهید.

دندان حیوانی مانند سگ و گرگ

زمانی که در خواب ببینید دندان های نیش در دهانتان رشد فزاینده ای داشته و همچون دندان های حیوانات وحشی و درنده مثل گرگ و سگ شده اند، تعبیر به این معناست که شما در هنگام خشم و پرخاش زیاد، اقدام به اتخاذ تصمیمات اساسی و سرنوشت ساز می کنید که به موجب آن لطمات جبران ناپذیری به زندگی خود و اطرافیان تحمیل می کنید. لازم است تا قدری بر احساسات و رفتارتان تمرکز داشته و کنترل آنها را بدست بگیرید تا از تسلط و فرمان دادن عواطف و خشم بر خودتان بکاهید.

دندان لق

هنگامی که در رویا و خواب ببینید برخی از دندان های تان لق و متزلزل شده اند، تعبیر به آن است که شخص یا اشخاصی از افراد خانواده یا دوستان، با رفتار و گفتار خود موجب بر هم زدن فراغت و تسکین ذهن تان گشته و تشویش و بدگمانی جایگزین آن می شود. خودتان به این موضوع کاملا واقف هستید، ولی وابستگی شدیدی که در وجودتان نسبت به آنها حس می کنید، مانع از آن می شود که به این ارتباطات خاتمه دهید. این رفتار به عنوان سد بزرگی در مقابل ترقی و پیشرفت کاری و زندگی شما بوده و تا زمانیکه آنها و پشت سر نگذارید، همچنان در این رکود و پسرفت در جا میزنید.

نداشتن دندان

چنانچه در خواب مشاهده کنید که هیچ دندانی در دهانتان نبوده و همه آنها ناپدید گشته اند، احتمالاً برگرفته از آن است که در واقعیت شما احساس می کنید از اعتبار و وجهه قابل قبولی در مقابل دیگران برخوردار نبوده و رفتار و گفتار تان در نزد آنها مقبول و مورد پسند نمی باشد. شما به شدت گوشه گیر و منزوی شده و تمایلی به حضور در جمع های خانوادگی و دوستانه از خود نشان نمی دهید. به همین دلیل حتی نزدیک ترین و صمیمی ترین دوستان تان را نیز از خود رانده و ارتباط خود را با آن ها گسسته اید. ممکن است شما در مرحله گذر از دوران میانسالی به کهنسالی بوده آید که این شدت توجه را از اطرافیانتان می طلبید.

مسواک زدن دندان

زمانی که در خواب دید مشغول مسواک کردن دندان های تان هستید، بیانگر گذشته پرفراز و نشیبی است که با سختی های بسیار همراه بوده و آن را پشت سر گذاشته اید. شما سعی دارید تا بقایا و پسماندهای آن دوران را از فکر و زندگی خود کاملاً بزدایید.

در صورتیکه ببینید با مسواک زدن، از لثه های تان خون بیرون آمد، نشان از آن دارد وقایعی که قبلاً بر شما گذشته بسیار سخت و طاقت فرسا بوده که حتی ممکن است با هجران یا مرگ شخصی از نزدیکانتان همراه بوده و عرصه را بر شما تنگ نموده است. آنچه بر شما روی داده به قدری اثرات حاد و سنگینی بر ذهن، روان و قلب شما بر جای گذاشته که بسیار پریشان و دلمرده شده اید. بهتر است برای تسکین و ارتقای روحیه تان مدتی تحت نظر روانشناس باشید.

گیر کردن چیزی در بین دندان

هنگامی که در رویا مشاهده کنید در لابه لای دندان هایتان تکه های از غذا باقی مانده است، بدانید که شخص یا اشخاصی از اطرافیان سعی در ایجاد اختلال و موانع در امورات کاری و زندگی تان می نمایند. لازم است تا با چاره جویی و تدبیر صحیح در پی خنثی کردن نقشه های شوم آنها بوده تا برای همیشه دستشان از زندگی تان کوتاه شود.

اگر در خواب دندان های تان را کاملاً درخشان و پاک ببینید، به این معناست که شما مهارت بسیاری در برقراری ارتباط با افراد غریبه و آشنایان داشته و دیگران به سرعت شیفته شما می شوند. از این رو در مناسبات کاری، اجتماعی و مالی براحتی اموراتتان پیش می رود‌.

درد دندان و ریشه دندان

اینکه در خواب ببینید دندان تان درد گرفته و یا در ناحیه ریشه آن را دردناک حس کنید، تعبیر نشان از کدورت و اختلافاتی است که در ارتباطات خانوادگی و فامیلی بروز کرده است. دندان درد به تنهایی، بیانگر مسائلی است که در حیطه درون منزل رخ داده و با اعضای خانواده را درگیر نموده است.

هنگامی که در خواب، درد را در ریشه احساس کنید، چنین مفهومی دارد که شما با چالش ها و مشکلات ریز و درشت بسیاری در زندگی روبرو شده اید، که به تنهایی قادر به رفع آنها نیستید. بهتر است با شخصی امین و کاردان در این خصوص مشورت نمایید.‌

افتادن دندان

زمانی که در رویا شاهد افتادن یکی از دندان های تان باشید، تعبیر نشان از موضوعی است که در گذشته منجر به رفتن و از دست دادن شخصی در زندگیتان شده است. در حقیقت این خواب احساس نیاز و میزان علاقه تان را به او متذکر می شود.

چنانچه در خواب ببینید دندان نیش شما افتاده و جای آن خالی است، به این معناست که شما در واقعیت احساس عجز و ناتوانی کرده، بطوری که حس می کنید هرآنچه که موجب اقتدار و نفوذتان بوده از دست داده و خلع سلاح شده اید.

کشیدن دندان

از جمله رویاهایی که بیشتر مردم شاهد آن هستند، در خصوص کشیدن دندان بوده است. بطور کلی این خواب حکایت از تحولات اساسی و بنیادین در زندگی شما دارد. این تغییرات ممکن است در موضوعات جابجایی در محل کار، امور شغلی و یا ارتباطات خانوادگی همچون ازدواج، تولد فرزند مشاهده گردد. چنانچه فرایند کشیدن دندان در خواب را توام با خونریزی در لثه ها و همچنین تراوش مایعاتی از عفونت و خون ابه ببینید، تعبیر به آن است که تغییراتی که با آن مواجه هستید فشار زیادی بر شما داشته و بسیار طاقت فرسا بوده است.

زمانی که خانم باردار در خواب ببیند که اقدام به کشیدن دندان نمود، هشداری برای به دنیا آمدن نوزاد در روزهای آتی را دارد. این خواب ناشی از استرس و نگرانی هایی است که خانم از دردهای زایمان و سلامتی کودک در ذهن خود به آن اندیشیده و نگران است.

چنانچه با استفاده از وسیله ای مقاوم اقدام به کشیدن دندان تان کرده و سپس آن را بیرون انداختید، بیانگر مسأله ای در ارتباط احساسی و زندگی است که به آن دچار گشته اید.‌ ممکن است برای رفع آن لازم باشد زمان بیشتری صرف نموده و اقدامات مهمتری انجام دهید.

ریختن دندان

اگر در خواب دیدید دندان ها کاملا ریخته اند، بطوری که در اثر آن خونابه جاری شد، تعبیر به این معناست که احتمالا سلامتی شما به خطر افتاده و بروز بیماری سلامتی شما را تهدید می کند. لازم است علایم کسالت را در خودتان جدی گرفته و با مراجعه به پزشک چکاپ کاملی از جسم تان انجام دهید.

چنانچه در خواب شاهد باشید که در حین خوردن غذا و خوراکی دندان های تان شروع به ریزش می کند، چنین تعبیری دارد که شما دید مثبت و امیدوار کننده ای نسبت به آیندتان نداشته و چیزی وجود ندارد که موجب دلخوشی و انگیزتان شود. این تلقی و برداشت ممکن است از قرار گرفتن در مضیقه مالی و تنگناها و یا نداشتن شغل و درآمد مناسب ایجاد شده باشد.

اگر خانمی خوابی که در بالا ذکر شد، مشاهده کند، بیانگر تلاطم های روحی و ذهنی است که موجب آشفتگی خاطر برای او گردیده است. این موضوع نشأت گرفته از اعتماد به نفس پایینی است که به آن دچار گشته و احساس نارضایتی از خود، چهره و زیبایی اش دارد. با بروز کوچکترین علایمی از بالارفتن سن همچون تار مویی که به سفیدی گراییده و یا چروکی که در اطراف چشم نمایان شده، استرس و افکار پریشان آرام و قرار را از او گرفته و اضطراب و تشویشی عمیق بر او مستولی می شود. استنباط و برداشتی که دیگران و کیس احساسی در موردش داشته باشند، توحشی عمیق را در او موجب می شود.

زمانی که در خواب ببینید دندان های شما کاملا فرو ریخته و این موضوع موجب شرمساری و خجالت شما گردیده و سعی در پنهان داشتن آن از بقیه می نمایید، تعبیر آن چنین است که به قدری عزت نفس در شما فرو ریخته که حتی شهامت رویارویی با شخصی یا هیچ جمعی را نداشته و از رویارویی با دیگران به شدت اجتناب کرده و گوشه عزلت گزیده اید، شما نگران هستید که مبادا در مقابل دیگران رفتاری از شما سر زند که مورد تمسخر و انتقاد دیگران قرار بگیرید.

اگر در خواب مشاهده کنید که دندان سالم تان را با دستانتان از جایش بیرون آورده و به شخص دیگری دادید، چنین مفهومی دارد که شخصی در زندگی شما از ارزش و اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که تلاش و اقدامات بسیاری برای جلب نظرش انجام می دهید. شما برای رسیدن به این موضوع از هیچ اقدامی فروگذار نیستید.

زمانی که در رویا ببینید همه دندان های تان به یکباره بر کف دستان تان ریختند، نشان دهنده سود کلان و بهره زیادی است که از معاملات اخیری که به تازگی انجام داده‌اید نصیبتان می شود.

چنانچه دیدید دندان های تان از جای خود کنده شده و در دهان تان قرار گرفت و شما آنها را بلعیدید، بدین معناست که در پی رفتار و عملی که مرتکب شدید، اختیار اموراتی که به شما محول گشته بود حتی موضوعات شخصی از شما سلب شده و موجب گشته تا از نظر فکری و روانی تحت فشار بوده و در مضیقه مالی قرار بگیرید.

اگر خانمی در رویا مشاهده کند که اقدام به بلعیدن دندان هایش نمود، بدانید که به همسر و شریک زندگی اش پشت پا زده و خیانتی مرتکب گشته است. هم اکنون احتمال فاش شدن این موضوع ممکن است.

فرو رفتن دندان در میان زبان

چنانچه در خواب شاهد باشید که زبانتان را گاز گرفته و یا دندان هایی که شکسته بودند درمیان زبانتان فرو رفتند، بیانگر احساس عجز و درماندگی عمیقی است که شما را فرا گرفته و امکان هر عمل و رفتاری را سلب نموده است. این موضوع ممکن است به علت رفتار و اتفاقاتی همچون خیانت و کوچک انگاشتن بوده که اخیراً از جانب همسر و یا شریک احساسی تان بروز کرده و موجب احساس حقارت و خفت شما گشته است. به طور کلی اعتماد به نفستان را از دست داده و حتی ممکن است دست به اقدام متقابل بزنید. در وهله اول بدانید که ارزش و منزلت شما بسیار بیش از آن است که انسان های فرومایه با رفتار و عملکرد خود به شما منعکس می کنند. پس خودتان را دریابید و اجازه ندهید دشمنان با وارد کردن شما در این بازیها بتوانند شخصیت تان را در سطح خودشان پایین بیاورند.

دندان درد

اگر خواب بیننده مردی باشد که در رویا احساس درد دندان هایش را مشاهده کند، تعبیر خبر از مسأله سختی است که در زندگی نمود کرده و در پی چاره جویی آن بر می آیید. بدانید که برای حل آن سعه صدر و تدبیر صحیحی لازم است.

زمانی که خواب مذکور توسط خانم باردار دیده شود، بیانگر نگرانی و اضطرابی است که از فرآیند وضع حمل و سلامت نوزاد افکار او را مغشوش نموده است.

دندان نیش

دندان های نیش که در فک پایین روییده اند، نشان دهنده فرزند دختری است که شما در زندگی دارید. خوابی که در آن ببینید دندان نیش پایینی شکسته و آسیب دیده بود، به معنای کسالت و مرضی است که دختر شما به آن مبتلا شده و سلامتی او به خطر می افتد.

افتادن دندان بالا

علامه مجلسی (ره) از مفسرین معاصر، درخصوص افتادن دندان چنین بیان می کند:

اگر در خواب ببینید دندان های بالا افتادند، تعبیر بیانگر پایان عمر شخصی از اقوام پدر و افتادن دندانی که در فک پایین قرار داشت خبر از فوت بستگان مادری دارد.

تف کردن دندان

زمانی که در خواب ببینید دندان را به همراه آب دهان به بیرون تف کرده و به زمین افتاد، تعبیر نشان از کسالت و بیماری شما می دهد.

پیدا کردن دندان

اگر در خواب دیدید که دندانی را از زمین یافتید، به معنای بشارتی در خصوص کسب سلامتی و رفع بیماری صعب العلاجی است که به آن مبتلا بودید.

افتادن دندان و خونریزی از لثه

اینکه در خواب ببینید دندان تان افتاد و در اثر آن خون از لثه بیرون زد و این حالت سبب خشنودی شما گشته بود، تعبیر به این معناست که شما پس از تلاش پیگیر و مستمر موفق به رفع مسأله و موانع بزرگی در زندگی شده اید که به خرسندی و آرامش تان منتهی گشته است.

پوسیدن دندان

خوابی که در آن ببینید دندان های تان به قطعات ریز تبدیل شده (شکسته) و آسیب دیده و پوسیده شده است، تعبیر به آن است که شما از نظر جنسی احساس ضعف و ناتوانی کرده و تصور می کنید که هیچ کشش و گرایشی برای پارتنرتان ندارید.

از دست دادن دندان

رویایی که در آن دندان تان را به هر نحوی از دست دهید، هشداری به تنزل جایگاه و حتی انفصال از حرفه و شغل شما در امور اجتماعی است. این امر به سبب سهل انگاری و نداشتن تدابیر صحیح در انجام امور اساسی و مهم زندگی شخصی و کاری تان بوده که نقش تعیین کننده ای در پیشرفت و ارتقاء شما داشته است. اتخاذ تصمیم نابجایی که پیامد آن از دست دادن اموالی است که سالها برای رسیدن به آن تلاش و نیروی بسیاری صرف کرده بودید. این شرایط موجب کم شدن اعتبار و نفوذتان در بازار و عموم گشته است.

درآمدن دندان

هنگامی که در خواب شاهد درآمدن دندان های جدیدی در دهانتان باشید، به معنای همت و اراده ای است که شما به انحای مختلف جهت ارتقای فکری و شخصیتی خود داشته و در انجام آن به دریافت آموزشهای لازم مبادرت می کنید.

دندان زیبا و شکیل

اگر در رویا ردیف دندان ها را در دهانتان خیلی شکیل و آراسته ببینید، خبر از اعتماد به نفس بالایی است که موجب افزایش قدرت ریسک و هدایت صحیح افراد زیرمجموعه شما گشته و به موفقیت بالایی منجر شده است. این امر شأن و منزلت کثیری را برایتان فراهم گردیده است.

دندان شکسته

دیدن دندان شکسته و آسیب دیده در رویا، به این معناست که شما در زندگی با مشکلات عدیده ای دست به گریبان هستید که موجب تشویش افکار و آشفتگی خاطر گشته است. مدتی است که در بلاتکلیفی بوده و توانایی اتخاذ تصمیم صحیح را ندارید.

شکستن دندان توسط آسیب دیدن

چنانچه ببینید در خواب، شخصی اقدام به آسیب زدن به شما نموده که این موضوع به شکست دندان تان منجر شد، تعبیر نشان از سوی ظن و تردیدی است که به شرکای کاری و حتی به پارتنر احساسی خود دارید. نسبت به آنها احساس امنیت نداشته و نگران لطماتی هستید که ممکن است به شما وارد کنند.

شکستن یا کشیدن دندان یک شخص دیگر

اگر در خواب ببینید که دندان شخص دیگری را کشیده و یا آن را شکستید، بیانگر ضربه ای است که شما در واقعیت به زندگی کسی وارد کرده که حتی ممکن است در زمینه احساسی، اخلاقی و کاری بوده باشد. هم اکنون وجدان تان شما را آسوده نمی گذارد.‌

زمانی که در رویا ببینید اثری از دندان ها در دهانتان نیست، نشان از غم و حزنی است که بابت سوگ عزیزان و از دست رفتگان شما را فرا گرفته است.

دندان کج

اگر در خواب ببینید دندان تان بطور کج رشد کرده و روییده است، تعبیر به اضطراب و نگرانی تان از طرز تلقی و برداشت جامعه و اطرافیان در مورد خودتان بوده است. بیش از آنچه شخصیت، رفتار و طرز تفکر برای شما مهم باشد، صرفا تیپ ظاهر و لباس ارزش فزاینده ای در سنجش شما دارد.دسته‌ها
آفتاب آنلی بیتون ابراهیم کرمانى اسماعیل ابن اشعث الف امام صادق جابر مغربى خ خورشید دانیال نبی زیگموند فروید کارل گوستاو یونگ کتاب نفایس الفنون لوک اویتنهاو محمد ابن سیرین یوسف نبی

☀️ تعبیر خواب خورشید از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب خورشید و آفتاب ☀️

هنگامی که در خواب خورشید و آفتاب دیده شود، تعبیر اصولا به معنای معجزه ای عظیم بوده که در شرف وقوع است و یا تحولاتی بنیادین و مثبت که در زندگی نمایان می شود. بزرگترین ستاره منظومه شمسی، خورشید نام دارد که در مرکز آن واقع شده است. تمام ستاره ها و سیارات واقع در این منظومه، در حرکت دوار به دور آن گردش می کنند. عظمت و انرژی بی نهایتی که خورشید برای گرم کردن کره زمین تولید می کند، موجب تقدس و محبوبیت آن در میان بشر گشته است.‌

☀️ تعبیر خواب خورشید از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب خورشید و آفتاب بر‌ اساس نظر معبر 👴

به روایت دانیال نبی

دانیال نبی در خصوص تعبیر دیدن خورشید در خواب اینگونه بیان می کند: مشاهده خورشید در رویا به منزله رسیدن به جایگاه سلطان و یا حاکمی مقتدر بیان می شود.

هنگامی که ببیند خورشید را از آسمان گرفت و یا تحت سلطه و اختیار خود درآورد، به این معناست که به مقام پادشاهی کشور رسیده و یا فرمانروای سرزمینی می شود. همچنین ممکن است در جایگاهی به مصاحبت و محبوبیت سلطان درآید.

به روایت محمد ابن سیرین

تعبیر دیدن خورشید در خواب به معنای نشستن در مقام پادشاهی مملکت بوده و رویت ماه، تعبیر به جایگاه وزارت بیان شده است. همچنین مشاهده سیاره زهره یعنی به همسری پادشاه درآمده و سیاره عطارد تعبیر به آن است که در معیت پادشاه، شغل کتابت اختیار می کند. دیدن سیاره مریخ در رویا، یعنی از جانب سلطان به درجه شوالیه نایل گردیده و ستارگان اطراف به منزله سپاه و لشکریان تحت اختیار تعبیر می شود.

اگر در خواب ببینید که خورشید به لرزه درآمد، به مفهوم خسران و زیانی است که به پادشاه و دستگاه حکومتی او وارد می شود.

به روایت جابر مغربى

دیدن خورشید در خواب تعبیر به پدر خانواده و ماه نشان دهنده جایگاه مادر بوده و ستاره های آسمان به منزله ارتش تحت امر سلطان می باشد.

چنانچه در رویا بر روی خورشید و ماه کمبود و نقصی مشاهده کنید، اشاره به پدر و مادر خانواده می نماید.

اگر در خواب ببیند که خورشید بصورت درخشان و بسیار تمیز طلوع کرده و در منزل او به جولان درآمد، مفهوم آن چنین است که از میان اقوام و بستگان دختری را برای همسری انتخاب کرده و ازدواج می کند.

اگر در خواب دید که از میان اسطرلاب (ترازوی آفتاب) نظاره گر خورشید بود، تعبیر به آن است که از جانب سلطان و یا اشخاص بانفوذ حمایت شده و فرصت بی نظیری برای ترقی و پیشرفت نصیبش می شود.

به روایت زیگموند فروید

در طول تاریخ معبربن و مفسرین بنام در خصوص مشاهده خورشید در خواب، تعبیر یکسان و مشابهی ارائه داشته اند و تنها اختلافات جزئی موجب وجه تمایز آن ها گردیده است.

به طور مثال برخی از آنها دیدن خورشید را در خواب به منزله حاکم و سلطان دانسته و بعضی دیگر به معنای پدر و مادر در خانواده تفسیر نموده اند.

فروید نیز که از نظریه پردازان و مفسرین معاصر بوده و در کتابی که با موضوع تعبیر خواب تالیف نموده است، عنوان کرده که وجود پادشاه در خواب با جلوه خورشید نمایان می شود.‌ با دلیل و برهانی که استناد نموده دیدن خورشید در رویا به معنای پدر و مادر بوده و در عین حال به عنوان سلطان و حاکم مطلق نیز تعبیر می شود.

به روایت اسماعیل ابن اشعث

چنانچه کسی در خواب دید که بر روی آسمان قرار و نظاره گر آفتاب بوده و پس از آن روی خود را از خورشید بر می تابد، تعبیر مفهوم آن چنین است که در ابتدا عقیده و باوری به وجود خداوند نداشته و پس از آن به درگاه الهی ایمان آورده و مسلمان می شود. ولی متاسفانه مجددا ایمان او سست شده و به جرگه کافران می پیوندد.

اگر در خواب ببینید که خورشید در حال گفتگو و مصاحبت با شماست، بدانید که رتبه و جایگاهی بلند مرتبه از جانب سلطان به شما ارائه شده و بر مسند قدرت می نشینید.

اگر در خواب دیدید که آفتاب در حال جنبش و تکان های سریع بود، تعبیر آن است که سلطان و شاه آن سرزمین به طور ناگهانی و غیر مترقبه دچار گرفتاری و اندوهی شدید خواهد شد.

به روایت یوسف نبی

هنگامی که خورشید و ماه و ستارگان را در کنار بکدیگر در خواب مشاهده کنید، تعبیر به این معناست که از جانب اقوام و بستگان مورد عزت و احترام قرار می گیرد. همچنین تعبیر دیگر آن تولد فرزندی با طالع و اقبال برای او بوده که بسیار خوش قدم و مبارک می باشد.

زنانی که در رویا خورشید را به تنهایی ببینید، یعنی منفعت و سود چشمگیری از جانب سلطان به او عطا می شود.

قرآن مجید در سوره یوسف به تفسیر خوابی را که حضرت یوسف در کودکی در خصوص دیدن خورشید برای پدر بزرگوارشان حضرت یعقوب تعریف می کند، اینگونه بیان می کند:

«[یاد کن] زمانی را که یوسف به پدرش گفت ای پدر من [در خواب] یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم دیدم [آنها] برای من سجده می‌کنند» « آیه ۴ »

«پس چون بر یوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خویش گرفت و گفت ان شاء الله با [امن و] امان داخل مصر شوید» « آیه ۹۹ »

«و پدر و مادرش را به تخت برنشانید و [همه آنان] پیش او به سجده درافتادند و [یوسف] گفت ای پدر این است تعبیر خواب پیشین من به یقین پروردگارم آن را راست گردانید و به من احسان کرد آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بیابان [کنعان به مصر] باز آورد پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم را به هم زد بی گمان پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است زیرا که او دانای حکیم است» « آیه ۱۰۰ »

به روایت آنلی بیتون

چنانچه در خواب ببینید که خورشید از میان ابرها نمایان است، تعبیر به آن است که شرایط سخت، موانع و مشکلاتی که با آن دست به گریبان بوده و مدتهاست برای رفع آنها تلاش کرده اید، رو به پایان بوده و ایامی شاد با نیک بختی آغوش خود را برای شما گشوده است.

به روایت لوک اویتنهاو

زمانی که در خواب خورشید را بسیار درخشنده و تابناک مشاهده کنید، تعبیر از این است که در اجرای امور و پروژه هایی که برای آنها برنامه ریزی نموده اید، به موفقیت رسیده و کامیاب می شوید. به موجب آن پیشرفت فوق العاده ای در همه ابعاد زندگی داشته و به ثروت بسیاری دست میابید.
اگر در رویا خورشید را در حالت گرفتگی و کسوف ببینید، به معنای ضعف و اهمالی است که به فاصله کوتاهی برطرف می شود.

چنانچه خورشید را بسیار پر حرارت و با گرمای زیاد در خواب ببینید، تعبیر به مسیر صعب و ناهمواری است که برای اهداف تان در پیش دارید.‌

به روایت ابراهیم کرمانى

هنگامی که در خواب ببینی بر روی آفتاب قسمتی به رنگ سیاه بود، تعبیر بیانگر سرگرم بودن شاه مملکت با خوش گذرانی و تفریحات بوده است.

زمانی که درخواب ببیند از خورشید هیچ نوری ساطع نشده و زمین را تاریکی فرا گرفته بود، به معنای عزل و خلع ید فرمانروای آن سرزمین از مقام و جایگاهش بوده و کنار گذاشته می شود.

اگر ببینید که حفره ای عظیم در میان آسمان پدید آمد. به طوری که خورشید در آن وارد شده و محو گردید، نشان دهنده مرگ سلطان بوده که دار فانی را وداع می گوید و مردم آن دیار دچار پریشانی شده و به سوگ می نشینند.

به روایت امام جعفر صادق (ع)

از دیدگاه امام صادق مشاهده خورشید و آفتاب در خواب و رویا ۸ تعبیر بیان می شود:

یکم: به معنای حاکم و فرمانروا می باشد.

دوم: تعبیر به پادشاهی مقتدر و با عظمت می شود.

سوم: اشاره به سالار و مهتر در زندگی و یا حیطه کاری می نماید.

چهارم: بعنوان دلیلی برای تولد فرزندان جدید مطرح می شود.

پنجم: به برقراری عدل و انصاف از جانب سلطان لاله دارد.

ششم: به معنای خیر و سود کثیری که بر قشر ضعیف و کم درآمد جامعه می رسد.

هفتم: اگر خواب بیننده مرد بود یعنی ازدواج کرده و صاحب همسر می شود و چنانچه رویابین خانم بود یعنی به همسری مردی درمی آید.

هشتم: انجام اموری که خیر و نیکو بوده و سرانجام خوبی دارد.

اگر در خواب ببیند که به جانب آفتاب سجده نمود، یعنی مورد لطف و عنایت پادشاه قرار گرفته و از نزدیکان و ملوکان درگاه سلطان گردد. به موجب آن پیشرفتی عظیم در زندگی بدست آورد. در آن سرزمین عدالت و داد از جانب حاکم برقرار شده و همه مردم بطور یکسان از آن بهره مند هستند.‌ در صورتی که انوار خورشید را در رویا دیدید، تأویلی کاملا متفاوت و عکس آنچه شرح داده شد، دارد.

به روایت کارل گوستاو یونگ

یونگ دیدن آفتاب را در خواب به عنوان سمبلی از مصالحه، سازش و آرامش خیال، نیت پاک، بصیرت و آگاهی قلمداد می کند. در واقع خورشید نشانی از قدرت آفرینش الهی در هستی می باشد. خوابی که در آن خورشید نمایان باشد اصولاً به خیر و نیکی تعبیر می شود به ویژه زمانی که بسیار درخشان و تابناک باشد.

اگر در خواب انوار خورشید را به گونه‌ای ببینید که نگاهها را به سمت خود جلب کرده، به معنای روبرو شدن با مشکل و موضوعی بصورت حاد و نگران کننده می باشد. البته رویای دیدن خورشید همواره تعبیر نیکو و خیری دارد ولی هر گونه ناهمگونی و غیر متعارف بودن در شکل ظاهری و یا تشعشع آن تعبیر به بی ثباتی و اختلال در امورات زندگانی میشود.

کتاب نفایس الفنون

در کتاب نفایس الفنون که به قلم شمس الدین محمد آملی از دانشمندان شیعه در قرن هشتم به رشته تحریر درآمده، تعبیر دیدن آفتاب در خواب و رویا به معنای پادشاه و شخصی بزرگ و برجسته قلمداد شده، همچنین تشعشع انوار آفتاب بر روی خانه ها تعبیر به الطفات و توجه یا اضطراب و غضب سلطان گشته که مردم جامعه را در برمی گیرد.

برخی از مفسرین معتقدند تلألو و پرتو خورشیدی که در خواب بر روی دیوار و سطوح بیرونی منزل مشاهده کنید، به مفهوم وجود خانومی صاحب نام و مشهور می باشد که به زندگیتان وارد می شود. چنانچه خواب بیننده شخص جوانی بود، این خواب به منزله شروع یک عشق پاک و ازدواج فرخنده و مبارک تعبیر می شود.

اگر ببینید که آفتاب در زیر ابر پنهان شده و موجب تاریک شدن محیط گشته بود، چنین مفهومی دارد که مسئله ای در زندگی شما موجب پریشانی خاطر و نگرانی تان می شود.

تعبیر خواب خورشید و آفتاب بر‌ اساس موضوع آن 📋

در برخی تفاسیر خورشید را به پادشاهی قدرتمند و بی همتا معنا می کنند. چرا که در میان همه سیارات و ستارگان موجود در کهکشان، خورشید بعنوان نورانی ترین و مشعشع ترین ستاره شناخته شده که انرژی بی حد و حصری از خود ساطع می کند. همچنین خورشید بیان کننده اقتدار و نظم حکومت در کشورهای پهناور و با ثبات می باشد. معنای دیگر خورشید نشان دهنده میزان اعتبار، توانایی و تاثیر خواب بیننده در واقعیت میان جامعه و اطرافیان را مشخص می کند.

البته در مواردی همچون خواب حضرت یوسف که در قرآن بیان شده، از خورشید و ماه و یازده ستاره ای که در مقابلش سجده نمودند، خورشید به معنای شأن و عظمت پدر، ماه در مقام مادر و یازده ستاره در جایگاه برادرانش تعبیر و محقق شد. در الفاظ عربی تعبیری که برای خورشید بیان می شود به آهنگ و نوع ادای کلمه ارتباط مستقیم دارد. در صورتی که طبق دستور زبان عرب این کلمه مونث باشد به معنای خانم و اگر در دسته کلمات مذکر بوده مفهومی در قالب مرد و یا فرزند پسر ارایه می دهد.

خورشید در خواب خانم متاهل

چنانچه خانم متاهلی خواب خورشید ببیند، تعبیر به حمایت و پشتوانه ای است که شوهرش در زندگی از او می نماید. همچنین خورشید در خواب آقایان به وجود همسری شایسته و نجیب در زندگی اشاره می کند. همانند همسران پادشاه که دارای جایگاهی ویژه و عالیقدر بوده و یا همسر رییس جمهور. عموما زمانی که یک آقا آفتاب را در خواب مشاهده کند تعبیر به همسر یا دختر و در نهایت مادرش در زندگی می باشد. اغلب شعرای عرب در اشعار و قصاید خود، زیبایی و دلفریبی زنان را به تلألو خورشید تشبیه می کنند.

خورشید گرفتگی

چگونه در خواب مشاهده کنید به دلایلی خورشید دچار گرفتگی گشته و انوار آن به طور مستقیم مشاهده نمی شود. یا اینکه تکه ابری در مقابل آن قرار گرفته و یا ممکن است گرد و غبار غلیظی در مسیر آن بوده به طوری که خورشید دیده نمی شد، همچنین ممکن است حالت لرزان در حال حرکت و پیچ و تاب های نامنظم بوده، چنین مواردی می تواند تعبیر از وقوع اتفاقات سخت و بروز شرایط ناهموار دهد که ممکن است ابتلا به مرض و بیماری صعب و یا گرفتاری و اندوهی شدید تعبیر شود. بهتر است پیشاپیش با توکل به خدا و پرداخت صدقه سنگین همچون ذبح قربانی اثرات آن را دفع نمود.

خورشید سیاه

زمانی که در خواب ببینید خورشید به طور ناگهانی و بدون گرفتگی به رنگ سیاه درآمد، تعبیر نشان دهنده بی دادگری، عصیان شدید و فتنه ای عظیم بوده که در کنار سنت ستیزی و انحراف موجبات ناامنی و فساد را در جامعه فراهم می کند.

خورشید در دست

اگر کسی در خواب ببیند که خورشید را در یکی از دستان خود گرفته، یا در خواب اینگونه با خود اندیشیده که خورشید را تصاحب نموده و یا مالک آن شده است، همچنین رویایی که ببیند خورشید بر دامن او قرار داشته و به موجب آن اقدام به روشن نمودن مسیر راه و یا منزلش می نماید، کلیه موارد فوق به منزله قدرت نفوذ و جایگاهی است که در گذشته از طرف خواب بیننده رد شده و مقبول او نبوده است. همچنین معنای دیگری که برای خواب مذکور بیان می‌شود وضع حمل خانومی باردار و تولد نوزاد می باشد.

مشاهده خورشید در رویا، سمبلی از شعف، شوق و میزان انگیزه شخص خواب بیننده درجهت رسیدن به خواسته ها و آرزوهایی است که موجب سرور و خوشحالی را برای او فراهم می کند.

بهتر است بدانید دیدن آفتاب در خواب به منزل پیامی است که شما را از صحت و درستی ایده ها و برنامه های تان مطمئن کرده و به اجرا و پیاده سازی آنها فرا می خواند.

خورشید درخشان و نورانی

اگر در خواب اتاقی را ببینید که پرتو انوار آفتاب در آن تابیده و بسیار درخشان و نورانی گشته حتی اگر اتاق خالی باشد، تعبیر بیان کننده ازدواجی مبارک و فرخنده و شروع زندگی مشترک توأم با عشق و آرامش و داشتن درک و احترام متقابل می باشد.
چنانچه در خواب ببینید در حالی که باران در حال بارش بود انوار خورشید از میان آن تابیده و جلوه گر بود، به معنای اختلافات سطحی و زودگذر در یک ارتباط عاطفی و احساسی می باشد که با متانت و آرامش رفع می شود. همچنین معنای دیگر این رویا نشان دهنده یاس و ناامیدی است که به آن دچار شده و یا در شرایطی واقع شود که مورد توهین و خفت قرار بگیرد.

در معرض تابش مستقیم خورشید قرار گرفتن

زمانی که در رویا و خواب ببینید در معرض تابش مستقیم و سوزان خورشید قرار گرفته و تمدد اعصاب می کنید، تعبیر چنین است که در آینده ای نزدیک عازم سفر شده و با خاطری آسوده و نهایت آرامش به تفریح و گردش پرداخته و شادی و نشاط بر ایامتان حاکم شود.
هنگامی که در خواب متوجه شوید به یکباره تمایل بسیاری به خوردن و بلع آفتاب دارید، بدانید که به زودی باردار شده و صاحب فرزندی می شوید.

خورشید بعد از تندباد و کولاک

اگر ببینید تندباد و کولاک شدیدی که در حال وزیدن بود، به آرامی فرونشسته و تابش خورشید فضا را نورانی میکند، به این معناست که اختلافی سخت و عمیق در زندگی خانوادگی برای تان بروز می کند. ولی سرانجام به صلح و آشتی منجر شده و محبت و عشقی عمیق بر اوقات و زندگیتان مستولی می شود.

عینک آفتابی برای جلوگیری از نور خورشید

وقتی که در خواب ببینید به علت قرار گرفتن در زیر تابش انوار خورشید عینک آفتابی بر چهره زدید، تعبیر به معنای اینکه به رفتار و گفتار اطرافیان اعتمادی نداشته و به دیده تردید آنها را قضاوت می کنید.

خورشید و آب

چنانچه در خواب به هر نحوی خورشید و آب را با هم مشاهده کنید، به منزله نویدی است که از نیک بختی، سعادت و خشنودی که بر زندگی تان حاکم شده خبر می دهد. شما به همه امور و ابعاد زندگی تان تسلط کافی داشته و همه چیز بر وفق مرادتان پیش می رود. بدین ترتیب با طیب خاطر و عزت نفسی که درخود سراغ دارید برای اهداف تان برنامه ریزی و تلاش می کنید.

منفجر شدن خورشید

خوابی که در آن دیده شود خورشید در آن به قلیان در آمده و فوران می کند، در بیان یونک به مفهوم رابطه ای است که آسیب دیده و به پایان خود نزدیک می‌شود و یا موضوعی که به خاتمه می رسد. که به موجب آن خرابی و خسران بسیاری از حهات فکری، روانی و مالی در زندگی به حا می گذارد.

پرستش خورشید

کرمانی بیان میکند:

چنانچه در رویا مشاهده کردید در حال پرستش آفتاب بودید، یعنی از مقربان و مصاحبان درگاه سلطان می شوید.

حضرت صادق علیه‌السلام می فرمایند:

زمانی که در خواب ببینید به درگاه خورشید سجده نمودید، یعنی شاه الطاف و عنایات خود را شامل حالتان می کند. ولی در صورتی که این سجده به جانب تشعشعات و انوار آفتاب بود، مفهومی کاملاً عکس و مخالف آنچه گفته شد دارد.

دیدن خود فرد به صورت خورشید

در کتاب نفایس الفنون اینگونه آمده:

هنگامی که کسی در خواب ببیند خورشید را در اختیار گرفته و صاحب و مالک آن گشته است، تعبیر آن چنین است که عزت، دولت و سعادتی بسیار در زندگی کسب می‌کند. ایده آل زمانی است که شخص در رویا خودش را مشاهده کند که در قالب آفتاب و به شکل آن درآمده و همچون خورشید پرتو افکنی می کند.

دانیال نبی بیان می کند:

چنانچه در رویا دیدید که به شکل خورشید درآمدید، به هر اندازه که از جسم و جثه خورشید تبدیل شدید، به حکومت رسیده و پادشاهی می کنید. ولی چنانچه در این حد و شرایط نبودید، به میزان خودتان اقتدار کسب کرده و به ارزش و اعتباری والا می رسید.

زمانی که ببینید در محل استقرار خورشید و جایگاه همیشگی آن قرار دارید، یعنی به تخت سلطنت نشسته و حکمرانی می کنید.

نبرد با خورشید

در کتاب نفایس الفنون آمده:

اگر در خواب ببینید که با خورشید وارد جنگ شده و نبردی بین تان رخ میدهد، تعبیر یعنی با شخص یا گروهی که بسیار مقتدر و بانفوذ هستند، دچار اختلاف شده که به درگیری و نزاع منجر می شود. در صورتی که مشاهده کردید آفتاب با ظاهری بی رنگ نمودار گشته و در جای همیشگی در آسمان نبود، به این معناست که در واقعیت طرف مقابل دعوا که بسیار توانا و قدرتمند بود، به او نیازمند می شود.

دانیال نبی می گوید:

هنگامی که در رویا ببیند در حال نزاع و نبرد با خورشید بود، به مفهوم کینه توزی و خشمی است که سلطان نسبت به او پیدا می کند.

ابراهیم کرمانی معتقد است:

دیدن اینکه دو خورشید در خواب باهم به نزاع پرداخته و جنگ می کنند، به معنای نبرد و نفاقی است که بین دو پادشاه صورت می گیرد.

گرفتن خورشید

دانیال نبی می گوید:

چنانچه در رویا و خواب مشاهده کنید خورشید را از میان آسمان در دست گرفته و تصاحب نمودید، تعبیر مفهوم آن چنین است که به جایگاهی رفیع و منزلتی کثیر دست یافته و همچنین ممکن است از مقربان و مصاحبان درگاه سلطان شوید.

در صورتی که ببینید از جایگاهی به جز آسمان خورشیدی به دست آورده و مالک شدید که هیچ نور و حرارتی از خود ساطع نمی کند و در عین حال تاریک و ظلمانی هم بوده به این معناست که پریشانی و رنجی که در زندگی شما را می‌آزارد به اتمام رسیده و به آرامش می رسید.

جابر مغربى اینگونه بیان می کند:

زمانی که در خواب ببینید خورشید، ماه و ستاره ها در یکجا گرد آمده و شما تمامی آنها را تصاحب کردید، تعبیر آن چنین است که فرمانروای مطلق دنیا شده و همه انسانها تحت سیطره و فرمان شما درمی‌آیند.

اگر در رویا دیدید خورشید، ماه و همه ستاره ها را در بر گرفتید ولی نه تنها نوری از خود نداشته، بلکه دارای ظاهری تاریک و ظلمانی هستند، چنین مفهومی دارد که گرفتاری بزرگ و شرایط سختی بر شما حاکم می شود.

هنگامی که در خواب ببینید ریسمانی که یک سر آن به خورشید متصل گشته و سر دیگر آن بر روی زمین معلق بود، در دست دارید، تعبیر آن اعتبار، جلال و شکوهی است که از جانب قدرت برتر همچون پادشاه به شما ارزانی می شود.‌ ولی در صورتی که ببینید ریسمان گسسته شد، به معنای خلع شدن از جایگاه رفیع و از دست رفتن ارزش و اعتبار تلقی می شود.

طلوع و غروب خورشید

برخی از معبرین معتقدند مشاهده طلوع خورشید در خواب به معنای اجابت خواسته ها و محقق شدن اهداف و آرزوها در زندگی بیان می شود. ولی غروب خورشید معنایی کاملاً متضاد و عکس آنچه گفته شد، در بر دارد.

جابر مغربی در این خصوص بیان کرده:

چنانچه دیدید خورشید کاملا شفاف و با درخشندگی بسیار طلوع نمود و انوار او به خانه شما پرتو افکند، نشان دهنده ازدواج و وصلتی است که شما با خانمی از خویشان و اطرافیان خود خواهید داشت.

آنلی بیتون گوید:

اگر در خواب طلوع خورشید را بسیار مشعشع و نورانی ببینید، یعنی در آینده ای نزدیک ایامی سرشار از کامیابی و نیکبختی انتظار شما را می کشد.

زمانی که در خواب خورشید را به وقت ظهر مشاهده کنید، تعبیر آن به تحقق آمال و اهدافی است که دنبال کرده و در نتیجه دولت و خوشبختی بی نهایت بر زندگیتان حاکم می شود.

اینکه غروب خورشید را در خواب ببینید، مفهومی در خصوص بهره بردن از ثمره زندگی و رسیدن به حد کمال نعمت و بهجت را خبر می دهد. همچنین مفهوم دیگر غروب خورشید، به منزله دقت و احتیاط بیشتر در امورات و زندگی می باشد.

اگر در خواب خورشید را در حالت کسوف مشاهده کنید، به معنای بروز شرایطی صعب و پر فراز و نشیب در زندگی است. خوشبختانه این دوران هم با سرافرازی به پایان رسیده و شما با ترقی به شرایط مطلوب و مناسبی می رسید.

از نظر لوک اویتنهاو:

دیدن طلوع آفتاب در رویا نشان دهنده زندگی ملایم و دلنشین می باشد.

آفتاب گرفتن

کارل گوستاو یونگ می گوید:

هنگامی که در خواب ببینید در مقابل تابش امواج مستقیم آفتاب قرار گرفته و رنگ پوستتان تغییر کرده و برنزه شد، تعبیر به معنای تمایلات و نیازهای اولیه هر انسانی است که خدا در وجود او به ودیعه نهاده است. همچنین معنای دیگر آن پشتکار و ثابت قدم بودن در رسیدن به اهداف تعبیر می شود.

چنانچه در خواب ببینید شخص دیگری در مقابل افتاب قرار گرفته و در اثر تابش نور خورشید رنگ پوست او به برنزه تبدیل شد، یعنی ابعادی از رفتار و کردار آن شخص در نظر شما مقبول و پسندیده نبوده و تصدیق نمی کنید.

همچنین تفسیر دیگری که برای تغییر رنگ پوست در مقابل آفتاب و برنزه شدن بیان می شود به معنای بلوغ و رشد فکری بوده به طوری که اشتباهات و رویدادهایی که در گذشته بر شما پیش آمده موجبات کمال و ترقی شما شده و پر امید برای آینده ای بهتر تلاش میکنید.

خورشید سرخ

اگر خورشید را در خواب به رنگ سرخ ببینید، تعبیر نشان دهنده اضطراب و دلهره ای است که به آن دچار می شوید. در عین حال تفسیر دیگر آن چنین بوده که رفتار و کردار ناپسندی که در خفا و با تزویر و ریا انجام نموده برملا شده و انگشت نمای خاص و عام می شود. در این شرایط همه اعتبار و دارایی اش به باد فنا می رود‌.

همچنین این خواب به منزله مواجه شدن با عواقب سخت و ناخوشایند خطاها و اشتباهاتی است که در گذشته انجام داده و پیامد آن نه تنها خود شخص بلکه اطرافیان را هم به آن دچار کرده و گریزی از آن نیست. لازم است تا مسئولیت آن را به عهده گرفته و تبعات آن را بپذیرد. معنای دیگر آن ریسک و نگرانی است که در امور شغلی و کاری با آن مواجه گشته و ممکن است با شرایط سختی روبرو شوید.

دو خورشید در آسمان

اگر در خواب دو خورشید را همزمان در آسمان مشاهده کنید، به معنای حریفی است که قصد دارد تا شما را از میدان به در کند. لازم است تا در جنبه های مختلف زندگی تان هوشیارانه عمل کرده تا این حریف را که از اقتدار و نفوذ بسیاری برخوردار است با تدبیر و احتیاط کنار زنید.

چند خورشید در آسمان

هنگامی که در رویا چند آفتاب را در آسمان ببینید که در حال پرتو افکنی هستند، اشاره به بروز شرایط تعجب آور و اتفاقات قریب‌الوقوعی است که با آن مواجه می شوید.

خورشید روی زمین

چنین خوابی از دو منظر قابل بررسی می باشد.‌

تعبیر اول:

زمانی است که در خواب به یکباره و بدون هیچ حادثه ای خورشید را ببینید که بر روی زمین قرار گرفته است، که به معنای ابتلا به کسالت و بیماری بوده و یا بروز مسأله ای موجب اندوه و پریشانی در زندگی شود.

تعبیر دوم:

اگر مشاهده کنید که آفتاب بطور ناگهانی بر روی زمین ساقط شد، تعبیر به بروز رویدادی ناخوشایند دارد.

تعبیر کلمه خورشید

چنانچه در خواب ورق کاغذی را ببینید که بر روی آن کلمه خورشید نگاشته شده بود، تعبیر به معنای اطلاع از موضوعاتی است که موجب خرسندی و خوشحالی شما را فراهم می کند.

اما در صورتی که این کلمه بر روی پوست دباغی شده حیوانات و یا تکه چوبی درج شده بود به منزله شنیدن خبر ناخوشایند می باشد.

همچنین زمانی که کلمه خورشید یا آفتاب را در میان متن نامه ای مشاهده کنید، به معنای رویارویی و قرار گرفتن در کنار شخصی است که قلبا به او علاقه داشته و دوستش دارید.‌

خورشید در روز

هنگامی که در خواب ببینید در روزی که بسیار دمای هوا بالا بوده و گرمای زیادی در محیط هست، شما به نظاره آفتاب نشستید، این خواب به کیفیت ارتباطات شما با دوستان و اطرافیان تان اشاره دارد. همچنین بیانگر جسارت، شهامت و سطح بالای کمالات شماست.

کم شدن نور خورشید

چنانچه در رویا ببینید به تدریج نور خورشید در حال کم شدن بوده و رو به خاموشی می رود، بدانید که شرایط سخت و حادی در مقابلتان نمود پیدا کرده که موجب نگرانی و اندوه شما می شود.

انفجار خورشید

زمانی که ببینید آفتاب از درون به قلیان درآمده و مواد آن به بیرون فوران کردند، تعبیر به این معناست که رویدادهای غیر مترقبه ای در زمینه کسب و کار و شغل و حرفه شما رخ می دهد.

خورشید و ماه

چنانچه در خواب خورشید و ماه را توامان در آسمان مشاهده کردید، تعبیر به این معناست که شما به دلیل حسن خلق و گشاده رویی، شهرت و محبوبیت بسیاری در میان اطرافیان و مردم کسب می نید.

خورشید و ابر

زمانی که ببینید تعدادی ابر در مقابل خورشید قرار گرفته و مانع تابش آن می شدند، به منزله هشداری است که از بروز یک مخمصه و گرفتاری خبر می دهد.‌

خورشید در شب

اگر در خواب ببینید که خورشید در آسمان شب ظاهر شد، به منزله عشقی است که در گذشته در زندگیتان بوده و پایان پذیرفته، و هم اکنون مجددا با پیشنهادی خوب سعی دارد که شروعی دوباره با شما داشته باشد.‌ این ارتباط آغازی برای روابط دلنشین و زندگی سرشار از شادکامی می باشد‌.

بطور کلی مشاهده خورشید در هنگام شب، به معنای امید و جانی دوباره در بحبوحه مشکلات و درگیری هایی است که با آن دست به گریبان هستید. در حقیقت شما انرژی مضاعفی را دریافت کرده و بدون توقف به راهتان ادامه می دهید.

انعکاس نور خورشید

هنگامی که در رویا مشاهده کنید با تشعشع انوار خورشید که بر چهره شما منعکس شده از خواب برمی خیزید، به این معناست که شخص مقتدر و با نفوذی با حمایت خود، به یاری تان شتافته و از موانع و ناهمواری هایی که در مقابلتان قد علم نموده سربلند بیرون می کشد.

خورشید سیاه

اگر در خواب آفتاب را به رنگ تیره و سیاه مشاهده کنید، تعبیر به معنای پایان و سرآمدن عمر شخصی از بستگان و اطرافیانتان می باشد. همچنین مفهوم دیگر آن دوگانگی شخصیت، بی ثباتی در تصمیم و عدم استقلال در عقیده و نظر بوده که ریشه در رخدادهای تلخ گذشته دارد.

نگاه به خورشید

چنانچه در خواب ببینید مستقیما به خورشید چشم دوخته و به آن نگاه می کنید، تعبیر آن چنین است که در واقعیت با شرایط سختی مواجه می شوید. این شرایط نتیجه اختلاف میان شما و شخصی از اطرافیانتان بوده که منجر به از دست رفتن اعتماد و اطمینانی است که در مدت سالها مراوده حاصل گشته بود.‌ شما به هرآنچه که از شخصیت، رفتار و منش آن شخص باور داشته اید با شک و تردید نگریسته، گویی که تا کنون او را نشناخته اید. بر اعصاب خود مسلط شوید تا به دور از خشم تصمیمات صحیحی اتخاذ کنید.‌دسته‌ها
ابراهیم کرمانی ادوارد اشک الف امام صادق خالد بن علی العنبری شیخ طوسی غم کتاب سرزمین رویاها گ گریه لوک اویتنهاو لیلا برات محمد ابن سیرین منوچهر مطیعی تهرانی یوسف نبی

😢 تعبیر خواب اشک و گریه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب اشک و گریه 😢

تعبیر خواب اشک و گریه، از نظر اکثر معبران  به علّت و منشأ آن بستگی داشته و تفاسیر متفاوتی را در بر می‌گیرد. اشک ریختن و گریستن راهی برای تخلیه‌ی احساسات درونی انسان و مکانیسمی دفاعی در برابر غم، اندوه و ناراحتی می‌باشد. واکنشی که فشار روحی را در وجود او تا حدی کاهش داده و سبب تسکین آلام و درد‌هایش می‌گردد. امّا جاری شدن اشک از چشمان انسان، در زمان شادی، هنگام شنیدن خبری باور نکردنی و یا داشتن تجربه‌‌ای همراه با هیجان مفرط هم، اتفاق می‌افتد. در ادامه با تاروت رنگی همراه باشید.

😢 تعبیر خواب اشک و گریه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب اشک بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر امام جعفر صادق (ع)

امام جعفر صادق (ع) معتقدند که دیدن اشک چشم و گریه در خواب، سه تعبیر مجزا و در عین حال جامع را شامل می‌شود.

تعبیر اوّل:

بیانگر شادی‌های روز‌افزون، شور و نشاط و خوشبختی و سعادت برای صاحب خواب می‌باشد که رضایتش را از زندگی بالا برده و او را قدردان و سپاس‌گزار می‌سازد.

تعبیر دوّم:

همچنین دیدن اشک در خواب، می‌تواند بسته به جزئیات رؤیا، نشانگر اتفاقات ناخوشایند و ناگهانی‌ای باشد که صاحب خواب را رنجانده، قلبش را از آزرده و روحش را از اندوه و درد سرشار خواهد کرد.

تعبیر سوّم:

نماد داشته‌های بیننده‌ی خواب، اعم از ثروت و مکنت، سلامت روحی و جسمانی، خانواده و عزیزان می‌باشد که خداوند به او ارزانی داشته و از لطف بی‌انتهایش صاحب رؤیا را غنی و بی‌نیاز خواهد ساخت.

از نظر یوسف نبی

✍️ اگر در خواب دیدید که زاری می‌کنید و اشک می‌ریزید، تعبیر نماد زنی است که در زندگی شما نقش اساسی ایفا کرده و سبب رخ دادن اتفاقات مهم برای شما خواهد شد. این زن میتواند همسر، مادر و یا خواهرتان باشد.

از نظر لوک اویتنهاو

✍️ اگر در خواب خود را دیدید که از چشمانتان اشک جاری گشته بود، تعبیر نشان‌دهنده‌ی خوشی‌های کوچک و بزرگ، لذت‌های مادی و معنوی و احساس آرامش، آسودگی و فراغت در زندگی‌اتان می‌باشد که با گرامی داشتن آن‌ها سپاس‌گزاری و در نظر داشتنشان، شما به سوی سعادت و سرانجامی نیکو سوق پیدا کرده و در این مسیر پیشرفت و موفقیّت‌های پی‌در‌پی نصیبتان خواهد گردید.

از نظر کتاب سرزمین رویا‌ها

به‌طور کلی دیدن اشک در خواب نمایانگر دشمنی، کینه‌ورزی و جنگ و جدالی می‌باشد که در نهایت به صلح و دوستی منتهی می‌شود. همچنین بیانگر پیوندی دوستانه و ارتباطی احساسی و عاطفی میان نزدیکان، بعد از دوره‌ای فاصله و دوری است که قلب‌ها را به‌هم نزدیک ساخته و محبّت‌ را جایگزین خصومت و حسادت خواهد کرد.

✍️ اکر در خواب دیدید که بر اثر رخ‌دادن اتفاقی ناخوشایند در حال گریه و زاری بوده و اشک از چشمانتان سرازیر می‌شود، تعبیر این است که از سمت کسی که گمان نمی‌برید، هدیه‌ای کوچک اما ارزشمند دریافت کرده که شما را مسرور خواهد ساخت.

✍️ اگر در خواب دیدید که بچه و یا بچه‌هایی در حال گریه و اشک ریختن می‌باشند، بیانگر این است که در آینده با شخصی موجّه و دارای ویژگی‌های مثبت اخلاقی ازدواج کرده که سبب ساز پیشرفت شما در ابعاد مختلف زندگی می‌شود. این وصلت در آخر به عشق و نیک‌بختی ختم خواهد گردید.

✍️ اگر در رؤیای خویش مشاهده نمودید که نامزد و دوست شما از موضوعی شدیداً ناراحت بوده و در‌حال گریه و زاری می‌باشد، معنایش این است که در رابطه‌ی شما و شریک احساسی‌اتان، در گذشته مشکلاتی ایجاد گردیده که در حاضر خود را بروز داده است. هر دو نفر باید سعی کنید تا این مصائب و گرفتاری‌ها را آسان ساخته و با دلگرمی و همدردی به یکدیگر آرامش و احساس خوب را منتقل کنید. این‌کار موجب می‌شود تا روحیه‌ی خویش را در مواجهه با اتفاقات به ظاهر منفی حفظ نموده و انگیزه‌ و شور زندگی در شما از بین نرود.

✍️ اگر در خواب دیدید که بستگان، آشنایان و خویشاوندان نزدیک و یا دور شما برای دلیلی نامشخّص مشغول گریه و شیون هستند و اشک از چشمانشان سرازیر می‌شود، حاکی از این است که رویدادی ناگوار برای شما پیش می‌آید که این موضوع احوالاتتان را به شدت تحت تأثیر قرار داده و شما را افسرده خواهد ساخت. اما تمام این سختی‌ها و ناهمواری‌ها موقتی بوده و به مرور زمان رفع خواهد شد.

از نظر ابراهیم کرمانی

✍️ اگر در خواب ببینید که اشک چشمانتان بر روی صورت جاری می‌‌شود، تعبیر نمایانگر این است که به دردسر افتاده و گرفتار رنج و سختی خواهید شد. این تجربیات تلخ با خود درس‌هایی ارزنده و آموزنده‌ای را به همراه داشته که در آینده با استناد به آن‌ها و یادآوری‌اشان، می‌توانید مسیر درست را از مسیر غلط به سهولت تشخیص داده و راه سعادت را پیش بگیرید.

✍️ اگر در رؤیای خود دیدید که اشک سرد از چشمانتان بیرون می‌ریزد، نشان‌دهنده‌ی این است که روزهایی مملوء از شادی و خوشحالی در پیش دارید که در آن اتفاقات باب میل‌ شما رخ داده، بر روی تصمیمات اساسی و مهم‌اتان تأثیر گذاشته و زندگی شما را به‌کلی متحوّل خواهد کرد.

از نظر لیلا برات

✍️ اگر در خواب دیدید که می‌گریید و یا چشمانتان لبریز از اشک می‌شود، نشانگر این است که افرادی با انجام کار‌های خیر و نیکو، بسیاری از مشکلاتتان را حل نموده و از شما در جهت بهبود کیفیت زندگی‌اتان حمایت می‌کنند. به‌علاوه این مساعدت‌ها، خوشی‌های بی‌شماری را ایجاد کرده و دلیل شادی و سرور‌‌تان خواهد گشت.

از نظر محمد ابن سیرین

به‌طور کلی این معبر معتقد است که تعبیر دیدن اشک و گریه در خواب نماد نعمت، ثروت، شادی و حال خوش می‌باشد. همچنین نشانه‌ی خبر‌های خیر و خوشحال‌کننده در زندگی صاحب خواب است.

✍️ اگر در خواب دیدید که برای بخشیده شدن گناهان خود به درگاه خداوند تبارک، گریه کرده و اشک فراوان می‌ریزید و یا در مجلسی حین خواندن قرآن و یا سخنرانی، شروع به گریستن می‌کنید، معنایش این است که خدا به شما نظر کرده، بدی‌ها و کرده‌های نادرست شما را بخشیده واز سمت او مورد آمرزش قرار خواهید گرفت. این بخشش، شروع تازه و نقطه‌ی عطف در زندگی‌اتان است که سرنوشت شما را تغییر خواهد داد.

✍️ اگر در رؤیای خویش مشاهده کردید که می‌گریید اما اشکی در چشم شما دیده نمی‌شود، بیانگر این است که در زمینه‌ی کاری و مالی دچار ضرر و زیان گردیده و بخشی از سرمایه‌اتان به باد خواهد رفت. اما نباید نگرانی به خود را داده و از فضل پروردگار ناامید شوید زیرا این خسران قابل جبران است. پس با تلاش و اتخاذ تصمیمات درست می‌توانید اقتدار گذشته‌ی خویش را بار دگر بازیابید و جایگاه سابق خود را به دست آورید.

✍️ اکر در خواب دیدید که با صدای بلند گریه سر می‌دهید و به جای اشک، از چشمانتان خون جاری می‌گردد، نشانگر این است که شما از اعمال خود در گذشته راضی نبوده  و از اقدامات خویش به کلی نادم و پشیمان می‌باشید. یادآوری اشتباهات روز‌های پیشین، شما را شدیداً آزرده خاطر می‌کند زیرا تبعات آن خطاهای کوچک و بزرگ را در زندگی اکنونتان شاهد هستید. اما برای جبران گذشته هنوز هم دیر نشده؛ کافیست به‌جای غم خوردن و ملامت کردن، از کرده‌‌های نادرست خود درس گرفته و زندگیِ تازه‌ای را از سر بگیرید.

✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که حین گریه، اشک سرد از چشمانتان بیرون خزید، نمایانگر این است که اتفاقات اعجاب انگیزی که مدّت‌ها انتظارش را می‌کشیدید برای شما رخ می‌دهد و ثمره و پاداش تلاش‌های روز افزون خویش را بعد از دوره‌‌ای دشوار و طاقت فرسا خواهید دید.

✍️ اگر در خواب دیدید که اشک چشمانتان، داغ و گرم بود، نشان‌دهنده‌ی رنج، اندوه، استیصال و درماندگی شما در زندگی می‌باشد. موضوعی با اهمیّت، مدت زیادیست فکرتان را مشغول خویش ساخته، و شما را بین دو راهی قرار داده است. اما در آخر ریش و قیچی در دستان شما بوده و تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی خودتان هستید پس به‌جای تعلل بی‌مورد، با درایت بالا، راه مورد نظرتان را برگزیده و عواقب انتخاب‌های خویش را بپذیرید.

✍️ اگر در رؤیا دیدید که مرده‌ای در‌حال اشک ریختن و زاری کردن میباشد، تفسیرش این است که این فرد که ممکن است آشنا باشد یا غریبه، در طول عمر و در زمان حیاتش به‌جای ثواب برای خویش، گناه اندوخته و در این دنیا، جزو انسان‌های ناپاک و بد سیرت بوده است.

✍️ اگر در خواب دیدید، فردی که در گذشته فته شده است از شدّت سردرد، اشک می‌ریزد و ناله‌های سوزناک از خود سر می‌دهد، نمایانگر این است که این فرد در زمان حیاتش، انسانی مغرور و متکبر بوده، که مردم و اطرافیان از گزند زبان و کردار او در امان نبودند.

✍️ اگر در خواب دیدید که مرده‌ای از شدت دندان درد و فک درد گریه کرده و اشکش سرازیر می‌شود، حاکی از این است که این شخص، در زمان حیات، با زبان، کنایات و حرف‌های بی پایه و اساس خویش، دیگران را به جان هم انداخته و موجبات عداوت، کینه و دشمنی میان مردم را فراهم کرده است. به‌علاوه با تهمت‌ها، فحش‌های رکیک و کلمات توهین آمیزش مایه‌ی رنجش و دلخوری دیگران گشته است.

✍️ اگر در رؤیای خود، شخصی را که از این جهان چشم فرو بسته است را مشاهده کردید، که از درد شدید در ناحیه‌ی شکم، شیون می‌کند و یا با اشک ریختن، از دیگران کمک طلب می‌نماید؛  بیانگر این است که، این مرده تا زمانی‌که زنده بود، بخش زیادی از مال و ثروت خود را از راه نادرست و حرام کسب نموده و به‌وسیله‌ی آن شکم خودش و زن و بچه‌اش را سیرمی‌نموده است.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

به‌صورت کلی از نظر این معبر، تعبیر دیدن اشک و گریه در خواب چه متعلّق به صاحب خواب باشد و چه دیگری، مبارک و خجسته بوده و نماد بهجت، مسرّت و نشاط است.

✍️ اگر در رؤیای خویش مشاهده نمودید که گریه کرده و قطرات اشک بر گونه‌هایتان سرازیر می‌شود، نشانگر این است که آینده‌ای سراسر پیشرفت، ترقّی و موفقیّت در انتظارتان خواهد بود. آینده‌ی روشنی که در آن به آمال و آرزو‌های خود دست یافته و اهداف خود را به ثمر خواهید نشاند.

✍️ اگر در خواب ببینیم که شخص دیگری گریه کرده و شما اشک ریختنش را تماشا می‌کنید، نمایانگر این است که اخبار امیدوار کننده‌ای به گوشتان می‌رسد که ابهامات و شبهات شما را در ارتباط با موضوعی که مدتی طولانی ذهنتان را درگیر خود نموده، برطرف خواهد ساخت و شما را در اتخاذ تصمیم مدنظرتان، مصمّم خواهد کرد.

✍️ اگر در خواب فردی شناس و یا ناشناسی را دیدید که با صدای بلند خندیده و قهقهه می‌زند، اما بلافاصله و به‌طور ناگهانی، گریه را آغاز نموده و اشک ریزان ناله و فغان سر می‌دهد، تفسیرش خوشایند نبوده و بیانگر دردسرها و گرفتاری‌هاییست که این فرد آشنا و یا نا آشنا به زودی مجبور به دست و پنجه نرم کردن با آن‌ها خواهد شد. در واقع تعبیر این خواب، مرتبط با شخصی است که بیننده‌ی خواب او را در رؤیای خویش، زار و گریان مشاهده می‌کند.

از نظر خالد بن علی العنبری

✍️ اگر در خواب دیدید که لباس عزا بر تن دارید و به‌خاطر مصیبت وارد شده بر شما، اشک ریخته و با صدایی بلند ضجه و گریه می‌کنید، تعبیر نشانگر این است که غم و اندوه به زندگی‌اتان راه یافته، حال روحی‌اتان را بر‌هم زده و شما را برای مدّتی افسرده و گوشه‌گیر می‌سازد. چاره‌ی رهایی از آلام و درد‌هایتان، پذیرفتن سختی‌های زندگی و انعطاف در برابر تغییراتی می‌باشد که ممکن است برخلاف میل شما رخ دهد و غافلگیرتان سازد.

✍️ اگر در رؤیای خویش دیدید که به‌خاطر اعمال ناپسند، اشتباهات سهوی و عمدی گذشته‌، ترس از خشم و غضب خداوند و ندامت از گناهان بزرگ و خطاهای نابخشودنی خویش، اشک می‌ریزید؛ نشان‌دهنده‌ی این است که غصه و ناراحتی از زندگی شما رخت بسته و جایش را به خوشی شادمانی خواهد داد. همچنین حاکی از این است که اتفاقات دلنشین و خوشحال‌کننده، زندگی‌اتان را کاملاً بهبود می‌بخشد و از شما انسانی با انگیزه و سرشار از شور زندگی، خواهد ساخت.

از نظر شیخ طوسی

✍️ اگر در خواب مرده‌ای را دیدید که در ابتدا می‌خندید و شاداب و پر از نشاط به‌نظر می‌آمد، اما ناگهان اشک از چشمانش سرازیر گشته و گریه و ناله سر می‌دهد، تعبیر نمایانگر این است که از سمت شخصی آشنا، خبر‌های بد و ناگواری به گوشتان می‌رسد که شنیدنش از لحاظ روحی شما را ناخوش می‌کند. به‌علاوه این حجم از غم و اندوه، روحیه‌اتان را به‌کلی از بین برده و رابطه‌اتان با اطرافیان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

✍️ اگر در رؤیا مشاهده کردید که شاهد و ناظر اشک ریختن فردی می‌باشید که مدت‌هاست چشم از دنیا فرو بسته، معنایش این است که به لطف خدا فردی وارد زندگی شما می‌شود که اکثر مشکلات و گره‌های زندگی‌اتان به دستان او باز می‌شود به‌علاوه با برطرف شدن مشکلات اساسی، زندگی روی خوشش را همچون سابق به شما نشان خواهد داد.

از نظر ادوارد

✍️ اگر در خواب دیدید که یکی از اعضای خانواده‌اتان، همچون مادر، پدر، خواهر و یا برادری که از دنیا رفته و فته نموده در حال گریه و اشک ریختن بود، تعبیر نمایانگر این است که شما و یا یکی اطرافیان نزدیکتان احتمالاً در آینده‌ی نه‌چندان دور دچار بیماری و کسالتی موقّتی می‌شوید که در روز‌های آتی خطر از سر شما گذشته و دوباره به سلامت جسمانی خویش بر خواهید گشت و قوّت خود را بار دیگر باز خواهید یافت.

از نظر معبرین غربی

معبرین غربی بر این باورند که دیدن اشک چشم در خواب بیانگر احساس شعف، ابتهاج و سرخوشی برای صاحب خواب می‌باشد همچنین مشاهده کردن عملِ گریه کردن و اشک ریختن در رؤیا، نشان‌دهنده‌ی لزوم پاک کردن قلب از آلایشات و صفات منفی می‌باشد که روح انسان را صیقل داده و وجودش را عاری از حسادت، کینه، نفرت و قساوت می‌سازذ.

✍️ اگر در خواب دیدید که حین گریه و زاری نمودن، اشک داغ و گرمی از چشمانتان جاری گشت، تعبیر نشانگر این است، آرامش و سعادت زندگی شما توسط اشخاص نزدیک و به ظاهر معتمد، مورد تهدید قرار گرفته و رویارویی با حقایق تلخ و مشخص شدن چهره‌ی واقعی افراد دورو و متظاهر شما را دچار غم و ناراحتی ساخته و نظرتان را نسبت به جهان پیرامون و آدم‌های اطراف، به کلی تغییر خواهد داد.

✍️ اگر در رؤیای خویش، افرادی را مشاهده کردید که در حال اشک ریختن و زار زدن بودند، تفسیرش این است که باید تغییراتی اساسی و بنیادین در رفتار و کردارتان ایجاد نمایید زیرا دیگران از نوع برخورد شما دچار سوء تفاهم گشته، رنجیده خاطر می‌شوند. زیرا نمی‌دانند که  آنچه می‌گویید شوخی و مزاحی بیش نیست. برای جلوگیری از بر هم خوردن روابط مهم زندگی‌اتان، کمی جدّی تر به مسائل نگاه کرده و از هر موضوعی به‌عنوان بهانه و دستاویزی برای خوش بودن و خندیدن استفاده نکنید.

✍️ اگر در خواب دیدید که اشک‌های رنگین در اَشکالی غیر معمول از چشمانتان بیرون چکید، نمایانگر این است که شما بعد از تلاش‌های مستمر و کسب موفقیّت‌ها و تجارب کوچک و بزرگ، به آن‌چه سزاوار و لایقش هستید، خواهید رسید. اما برای تداوم داشتن و ثابت قدم ماندن در مسیر پیشرفت و ترقّی باید سنجیده رفتار نموده، تکبّر را کنار گذاشته و از خطاها و شکست‌های گذشته‌اتان درس زندگی بیاموزید.

✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که از شدّت درد و التهاب زخم و جراحات ایجاد شده بر روی بدنتان اشک می‌ریزید، نشان‌دهنده‌ی این است که در برهه‌ای از زندگی، دچار مشکلات مالی شده و برای رفع و رجوع آن مجبور می‌شوید از طریق قرض گرفتن  و تقاضای وام‌هایی سنگین، کمبود‌های اقتصادی خود و خانواده‌اتان را برطرف سازید. معضلات مالی و سختی‌های حاصل از آن، به رابطه‌ی شما با عزیزانتان خدشه وارد نموده و آن‌ها را از شما دور خواهد ساخت.

✍️ اگر در خواب خود را خندان دیدید و به یک‌باره از مسئله‌ای مستأصل گشته و با صدایی رسا، گریه سر دادید، معنایش این است که شما نگران از دست رفتن لحظه‌ها و گذر شتابان عمر خود هستید. پیر شدن و فرسوده گشتن که بخشی از طبیعت انسان است شما را اندوهگین و مضطرب می‌سازد. اما بهتر است به جای آن‌که تمام تمرکز و حواس خود را بر روی لحظه‌های از دست رفته بگذارید، موقتی بودن و پایدار نماندن جهان مادی را دریافته و آن را بپذیرید، اعتدال را در امور خویش در رأس کار‌های خود قرار دهید و از کهولت سن نهراسید.

✍️ اگر در رؤیای خود دیدید که به‌خاطر غم از دست دادن یکی از عزیزانتان بغضتان شکسته و صورتتان از اشک پر می‌شود، بیانگر این است که، عمر شخص فته شده، در عالم بیداری زیاد گشته و سعادت و خوشبختی نصیبش خواهد شد.

✍️ اگر در خواب دیدید که به علت وجود مسئله‌ای نهان که فقط خودتان از آن مطلّعید گریه می کنید، تعبیر حاکی از این است که عمر اتفاقات بد و ناخوشایند در زندگی شما به سر می‌رسد و لحظاتی شیرین و ناب جایگزینش خواهد شد.

✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که مشغول زار زدن بودید اما هیچ اشکی از چشمانتان سرازیر نگشت، نشان‌دهنده‌ی این است که شما فردی درونگرا هستید که تمام اندوه، رنج و نارضایتی خود را درون خویش پنهان می‌دارید زیرا فکر می‌کنید تنها خود می‌توانید غم‌‌هایتان را تسلی بخشید. اما باید در نظر داشته باشید که تحمّل سختی‌ها به تنهایی و حل نمودن مسائل بدون مساعدت دیگران در نقطه‌ای از زندگی، شما را خسته و فرسوده خواهد کرد. پس بهتر این است که روی افراد مناسب حساب کرده و آن‌ها را محرم راز خویش بدارید.

تعبیر خواب اشک بر‌ اساس موضوع آن 📋

اشک ریختن برای مرده

✍️ اگر در خواب دیدید که برای مردن شخصی اشک می‌ریزید و گریه می کنید که در عالم بیداری زنده است، تعبیر نشانگر این است که آن فرد عمری طولانی و پر برکت داشته و سلامتی، شادی، ثروت و موفقیت در زندگی‌اش جریان خواهد داشت. همچنین این خواب می‌تواند بیانگر محبوبیّت فرد مذکور،میان دوستان و اطرافیان و خویشاوندانش باشد که همیشه برای سعادت و عاقبت به‌خیری او دعا کرده، همه‌جا از او حمایت و پشتیبانی نموده، از خوشحالی‌اش خرسند گشته و از غم او اندوهگین خواهند شد.

✍️ اگر در خواب دیدید که در حال گریستن بالای قبر کسی بودید که در عالم بیداری نیز در قید حیات نیست، تعبیرش این است که گناهان و معصیّت‌های فرد فته شده، به کلی پاک گشته و از سوی خداوند مورد آمرزش قرار خواهد گرفت. همچنین بیان‌کننده‌ی جایگاه و مرتبه‌ی بالای او در بهشت، به‌واسطه‌ی طهارت نفس و پاکی قلبش می‌باشد.

اشک ریختن دختر

✍️ اگر در خواب دیدید که دختری که می‌شناسید، برای شما و یا در حضور شما اشک می‌ریزد و گریه می کند، تعبیر بیانگر این است که از مواهب و نعمت‌های دنیوی خداوند در طول زندگی خویش بهره مند گشته در حالی‌که با اعمال درست و کار‌های پسندیده، ثواب اخروی نیر کسب می‌نمایید. به‌عبارتی شما فردی هستید که هم دنیای خود را آباد کرده و هم از دنیای آخرت غافل نخواهید بود.

✍️ اگر در خواب دیدید که دختری ناشناس برای شما گریه کرده شدیداً اشک می‌ریزد، نشان‌دهنده‌ی این است که شما فردی هستید که با خود و جهان پیرامونتان در صلح بوده‌اید، به همین خاطر جهان هستی نیز در جهت تمایلات و خواسته‌های شما عمل نموده و نیک بختی، شادی و رضایت را حاکم بر زندگی‌اتان خواهد کرد.

اشک شادی و شوق

✍️ اگر در خواب دیدید که از روی شادمانی، اشک ریختید و گریه کردید، تعبیر نمایانگر این است که به علّت مشکلات ناگهانی و مصیبت‌های متعدّدی که بر سر راهتان قرار می‌گیرد، پروسه‌ی پیشرفت در کار و در امور شخصی زندگی‌اتان دچار وقفه گردیده و این مسئله شما را دچار تنش و اضطراب خواهد کرد.

✍️ اگر در رؤیای خویش افرادی را مشاهده کردید که از شادی، می‌گریند و اشک از چشمانشان سرازیر می‌شود، حاکی از این است که پیش‌آمد‌های مثبت و شگفت‌آوری برایتان رخ می‌دهد که موجب ایجاد تحوّلی شگرف و تغییراتی آشکار در زندگی شما شده و دستاورد‌های عظیمی را عایدتان خواهد ساخت. همچنین نشانگر وجود عزیزانی حمایت‌گر و دلسوز اطراف شماست که در زمان بلایا، سختی‌ها و ناهمواری‌ها، به شما انگیزه و انرژی لازم را انتقال داده و امید را در قلبتان زنده خواهند کرد.

بغض و اشک

✍️ اگر در خواب دیدید که بغض در گلو دارید اما گریه نمی‌کنید و اشک‌هایتان را فرو می‌خورید، نمایانگر این است که شما فردی هستید که تمایل دارید با مسائل و مشکلات زندگی به تنهایی رو‌به‌رو شوید. کمک گرفتن از دیگران برایتان سخت و غیر قابل تحمل بوده و احساس بی‌ارزشی و ناتوانی را درون شما ایجاد می‌نماید. به‌علاوه اگر در اتفاقی خوشحال‌کننده و مبارک برایتان رخ دهد باز هم از بروز احساسات خود هراسان بوده و با مخفی نمودن شادی خویش، سعی دارید تا احساس امنیت داشته و لذّت و سرورتان را با کسی شریک نشوید.

اشک خون‌آلود

اشک و گریه خونین در خواب دارای چند تعبیر متفاوت می‌باشد.

تعبیر اوّل:

بیانگر پشیمانی از گذشته و پیدا کردن راهی برای جبران خطاهای مربوط به صاحب خواب می‌باشد.

تعبیر دوّم:

نشانگر مشکلاتی است که صاحب خواب مدّت‌هاست که حل نمودن و برطرف کردن آن‌ها را به تعویق انداخته و با بی‌توجهی به مسائل جدّی زندگی، آن‌ها را پیچیده‌تر ساخته است و حالا زمان مناسب برای صاحب خواب فراهم آمده تا با بررسی مجدد و رفع و رجوع مشکلات پیشین، به سهل‌انگاری‌های خویش پایان بخشد.

تعبیر سوّم:

نشان‌دهنده‌ی خوشی‌ها و ناخوشی‌هایی است که بیننده‌ی رؤیا در روزمره‌ی خویش با آن‌ها مواجه گشته و احساساتش را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

اشک ریختن حیوانات

✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که حیوان خانگی شما در حال اشک ریختن و گریه کردن می‌باشد، تعبیر نمایانگر این است که اخباری ناخوشایند از حادثه‌ای ناگوار را به گوشتان می‌رسانند. حادثه‌ای غیرمنتظره و غیرقابل پیش‌بینی که همه چیز را بر ضررتان تغییر داده و دل‌زدگی و ناامیدی را بر شما غالب خواهد ساخت.

اشک ریختن مرده

✍️ اگر در رؤیا، مرده‌ای را دیدید که از موضوعی ناراحت بوده و اشک در چشمانش حلقه می‌زند، حاکی از این است که شما فکر می‌کنید تنها هستید و افراد کمی درکتان می‌کنند. هر‌قدر تعداد آدم‌های موجود در اطرافتان افزایش می‌یابد این احساس رخوت در شما پررنگ‌تر می‌گردد. همچنین شما به علت اختلاف نظر با دوستانتان از بیان کردن و ابراز نمودن نظرات واقعی خویش، می‌هراسید و خیال می‌کنید که آن‌ها با آگاه شدن از تفاوت‌ها، شما را ترک خواهند کرد.

اشک ریختن کودک

به‌طور کلی تعبیر دیدن کودکی غرق در اشک و گریه در خواب بیانگر اتفاقی نامبارک، بدشگون و نحس می‌باشد که زندگی بیننده‌ی رؤیا را به تنگنا کشانده و آرزوهایش را تباه خواهد ساخت.

✍️ اگر در خواب دیدید کودکی را در حال اشک ریختن و گریه کردن دیدید، معنایش این است که از سمت دوستانتان چه در زمینه‌ی شغلی و چه در زمینه‌ی شخصی، آسیب دیده و متضرر خواهید شد. همچنین نشانگر این است که دلسوزی و محبّت افراطی شما به دیگران موجبات سوء استفاده و بهره‌گیری‌های مالی را از سوی آن‌ها برایتان به‌وجود آورده و احساس قربانی بودن را درونتان ایجاد می‌کند . دقّت در انتخاب دوستان صمیمی، مشخص کننده‌ی ارزش و اعتبار شما در مسیر رشد و پیشرفتتان خواهد بود پس در این زمینه احتیاط لازم را اعمال فرمایید تا در آینده نادم و پشیمان نگردید.

اشک ریختن هیستریکی و عصبی

✍️ اگر در خواب دیدید که از روی هیجان و یا از روی اضطراب بیش از حد، شروع به اشک ریختن و گریه کردن می‌کنید، تعبیر نمایانگر این است که باید خشم و احساسات فرو خورده‌ی خود را رها کرده و از بند محدودیت‌های سخت و چهارچوب‌های بی‌رحمانه‌ای که خودتان برای خویش تعیین نمودید آزاد شوید. سلامت روحی شما مستقیماً به رفتار‌هایی که از خود بروز می‌دهید مرتبط است پس با سرکوب نمودن احساسات متنوع خود، به روانتان آسیب نرسانید.

اشک ریختن با صدای بلند

اشک ریختن و یا گریه کردن در خواب با صدای بلند دو تعبیر متفاوت دارد.

تعبیر اوّل:

بیانگر فرصت و موقعیّت شغلی جدید و مناسبی است که در صورت پذیرفتن و مغتنم شمردن آن، آینده‌ای بسیار درخشان و مثال زدنی در انتظارتان می‌باشد. این شرایط کاری بی‌نظیر، تجربیات کافی را در اختیارتان قرار داده و ثروت و مال شما را چندین برابر خواهد ساخت.

تعبیر دوّم:

نشانگر ایجاد رابطه‌ی عاطفی‌ای عالی و پیدا کردن نیمه‌ی گمشده‌اتان است. اگر هنوز همسر مورد نظرتان را نیافتید، به‌زودی شخصی وارد زندگی‌اتان می‌شود که بخش اعظمی از خصوصیات دلخواه شما را در خود دارد. شما و شریک احساسی‌اتان پیوندی عمیق و لحظاتی سرشار از آرامش را تجربه نموده و در کنار یک‌دیگر سرانجام و پایانی پر از خیر، سعادت و نیکویی خواهید داشت.

اشک ریختن مادر

✍️ اگر در خواب دیدید که مادرتان از موضوعی بسیار ناراحت بوده و در حال گریه کردن می‌باشد، تعبیر بسیار نامبارک و ناخوشایند دارد و نشان‌دهنده‌ی بلا و مصیبتی می‌باشد که گریبان زندگی‌اتان را گرفته و شما را سرخورده و سردرگم می‌سازد. این سختی و دشواری می‌تواند مربوط  ورشکستگی کسب و کار شما و مشکلات مالی عدیده‌ای باشد که شما را نگران ساخته و یا نشانه‌ای از بروز بیماری و کسالت و از دست رفتن سلامت جسمانی و عقلانی باشد. به‌علاوه مصیبت مذکور شامل مرگ و از دست رفتن یکی از عزیزان یا به هم خوردن رابطه‌ی دوستانه و احساسی شما نیز خواهد بود. بنابراین بازم است صدقه دهید و بر خدا توکّل کنید تا صبر و شکیبایی‌اتان بیشتر شود و از آسیب این اتفاقات در امان بمانید.

اشک ریختن پدر

✍️ اگر در رؤیای خویش پدرتان را در حال گریه و زاری دیدید، نمایانگر این است که حوادثی تلخ و اندوهناک گریبان شما را گرفته و زندگی سابقتان را دچار مشکل می‌کند. همچنین این اتفاقات غیر معمول و تغییرات ناگهانی شما را شوکه نموده و شرایط روحی‌اتان را وخیم‌تر می‌سازد. باید به خود زمان کافی دهید تا با این تحوّلات کنار آمده و اقدامات درست را در ادامه‌ی مسیر، به‌کار بگیرید. فراموش نکنید که دست کم نگرفتن توانایی‌های خود و تلاش و کوشش در راه پیش‌رفت کلید اصلی موفقیّت و سربلندی شما خواهد بود.

اشک ریختن همسر

✍️ اگر رؤیای خویش، مشاهده کردید که از چشمان همسرتان اشک سرازیر می‌شود، نشان‌دهنده‌ی این است که شما در زندگی فردی ریسک پذیر و با اعتماد بنفس هستید که بعضی اوقات این ویژگی‌ها موجب ایجاد غرور و تکبّر در شما گشته و این موضوع همسرتان را آزرده خاطر می‌سازد. همچنین بهتر است بدانید که پیروزی بر چالش‌های موجود در زندگی، احتیاج به تعامل و همکاری دو طرفه داشته و نیازمند مشورت و هم‌دلی می‌باشد. پس با در نظر گرفتن رأی و نظر شریک عاطفی‌اتان او را ارج نهید و بار تمام مسئولیّت‌ها را به تنهایی بر دوش نکشید زیرا ارزش نهادن به نظر‌های یک‌دیگر و همکاری متقابل، مهر و محبّت بین اشخاص را افزایش داده و عشق را صد چندان خواهد کرد.

اشک ریختن خودتان به همراه فردی دیگر

خواب اشک ریختن و گریه کردن به همراه یک فرد دیگر نماد جشن، اخبار خوش و پایکوبی می‌باشد و دارای چند تعبیر متفاوت است.

تعبیر اوّل:

بیانگر این است که صاحب خواب به‌زودی و در آینده‌ای نه چندان دور، صاحب فرزندی نیکو خواهد شد که با ورودش به زندگی او، خیر و برکت را بیش از پیش نصیبش خواهد کرد.

تعبیر دوّم:

نشانگر نامزدی، ازدواج و یا وصلتی خجسته می‌باشد که دو طرف عاشقانه به یک‌دیگر علاقه‌مند بوده و برای بهبود زندگی‌اشان از هیچ چیزی فروگذار نخواهند کرد.

تعبیر سوّم:

نشان‌دهنده‌ی ترقّی و پیشرفت قابل توجّه در کسب و کار بیننده‌ی رؤیا می‌باشد که جایگاه مالی او را ارتقا و به نامش شهرت و اعتبار خواهد بخشید.

اشک ریختن فردی ناشناس

✍️ اگر در خواب دیدید که فرد غریبه و ناشناسی مقابلتان اشک می‌ریزد و گریه می کند، تعبیر حاکی از است که دشمنان شما از روی حسادت و عداوتی دیرین، دست به دست هم داده تا برای شما دسیسه چینی نموده و توطئه‌های بی‌رحمانه‌ای را ترتیب دهند. از جنگ و ستیز با این‌گونه آدم‌ها اجتناب کنید و با سیاست و تدبیر خویش، راهی مناسب و در خور شرایط، برای پاسخ به نقشه‌های مکار‌آمیزشان پیدا کنید تا هم وجهه‌ی خود را در برابر دیگران حفظ نمایید و هم آرامش زندگی شخصی‌اتان را بر‌هم نزنید.

تسلی دادن فرد، هنگام اشک ریختن

✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که شخص گریان و اندوهگینی را آرام کرده و با او همدلی می‌نمایید، بیانگر این است که کمک کردن و یاری نمودن دیگران در اولویت کار‌های شما قرار دارد. احساس مفید بودن و تلاش برای رفع و رجوع معضلات افراد جزوی از عادات شما در زندگی بوده و همچنان هم هست. به‌علاوه نتایج اعمال خیّرانه و خدا پسندانه‌اتان به زودی به شما در این دنیا عطا می‌شود و در نهایت ثمره‌ی نوع دوستی خود را خواهید دید.

اشک ریختن از فرط تنهایی

✍️ اگر در خواب دیدید که به‌خاطر ترس از تنها ماندن یا به علّت احساس تنهایی مفرط، اشک می‌ریزید و گریه می کنید، تعبیر نمایانگر این است که شما نیازمند آشنا شدن و معاشرت با آدم‌های جدید و شخصیّت‌هایی متفاوت هستید تا از حالت روزمرگی و کسالت خارج شده و ویژگی‌های فردی خود را در اجتماع و میان مردم کشف کنید.

اشک ریختن از فرط دوری و دلتنگی

✍️ اگر در رؤیای خویش دیدید که از روی غم و اندوهِ دوری از شخصی در عذاب بوده و اشک می‌ریزید، بیان‌کننده‌ی این است که شما باید وابستگی‌اتان به افراد را کم کرده و با حفظ استقلال خویش، شخصیّتی محکم و آسیب ناپذیری بسازید که هیچ‌کس قادر به تخریب کردن و زیان رساند به آن نباشد.

اشک ریختن بدون گریه کردن

خواب اشک ریختن بدون گریه دو تعبیر مجزا دارد.

تعبیر اوّل:

بیانگر این است که صاحب خواب، بعد از گذراندن زمانی سخت و طاقت‌فرسا و طی نمودن دوره‌ای اندوه و ناراحتی، آرامش را احساس کرده و درد‌های روحی‌اش تسکین می‌یابد. همچنین با حاصل شدن بهبودی در او، عزمش را برای تلاشی دوباره و به‌دست آوردن و رسیدن به خواسته‌ها و اهدافش جزم خواهد کرد.

تعبیر دوّم:

نشانگر این است که صاحب خواب در اطرافش اشخاصی هستند که به او حسادت ورزیده و سعی دارند تا با زیر سؤال بردن هویّت فردی، اعتبار شخصی و اصل و نسب او، بیننده‌ی رؤیا را از سر راه خود کنار زده و با دستیابی به جایگاه و محبوبیّتش، به مقاصد شوم خود برسند.

اشک سرد

✍️ اگر در خواب دیدید که اشک سرد از چشمانتان جاری گشت، نشان‌دهنده‌ی این است که به‌زودی برای مشکلات به ظاهر لاینحل خویش، راه‌حلی کارآمد و اساسی یافته و ضرر و زیان موجود در گذشته‌ را جبران خواهید کرد. همچنین وجود انسان‌هایی آگاه با بینشی درست در کنارتان بی‌تأثیر نبوده و سبب قرار دادن شما در مسیر رؤیاهایتان خواهد شد.

اشک داغ

✍️ اگر در رؤیای‌ خود مشاهده کردید که در حین گریستن، اشک داغ از چشمانتان فرو می‌ریزد، حاکی از این است که رنج‌های زندگی شخصیت  شما را آب دیده و پخته ساخته است. این سختی‌ها بخشی از گذشته‌ی شما را در بر دارند در نتیجه فرار و انکار نمودن اتفاقات پیشین، منجر به رهایی از آن‌ها نخواهد شد. بلکه افتخار کردن به خودتان و پذیرش تجربیات تلخ و شیرین زندگی است که از شما فردی قوی و محکم خواهد ساخت.

حلقه زدن اشک در چشم

✍️ اگر در خواب دیدید که اشک در چشمانتان حلقه زده ولی از آن فرو نریخت، تعبیر نمایانگر این است که شما فردی حساب‌گر و تیز‌بین در امور مالی هستید. آینده‌نگری شما سبب شده تا بخشی از ثروت و مال خویش را پس‌انداز نموده و در روز مبادا آن را به‌کار بگیرید. همچنین علاقه مندی شما به کار‌های خیر باعث شده است تا مبلغی را صرف کمک کردن به انسان‌های نیازمند و فقیر کرده و مسائل دینی را میان مردم گسترش و ترویج دهید.

اشک ریختن، هنگام دیدن نور خورشید یا آتش

✍️ اگر در خواب مشاهده کردید که با نگریستن به نور خورشید و یا شعله‌های آتش، اشک از دیدگانتان فرو ریخت، بیان کننده‌ی آرزوهای دور و درازی است که به دلایل مختلف از دست یافتن به آن‌ها باز ماندید. آمال و مقاصدی ارزشمند که تلاش دوباره برای تصاحبشان را بیهوده و پوچ ندانسته و زندگی خود را در گرو رسیدن به آن می‌دانید.دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی اسماعیل ابن اشعث امام صادق جابر مغربی دانیال نبی ش شیر محمد ابن سیرین یوسف نبی

🥛 تعبیر خواب شیر (خوراکی) از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب شیر (خوراکی)🥛

شیر مایع خوراکی که توسط غدد پستانداران تولید می شود و غذای اصلی نوزادان را تشکیل می دهد که هنوز توانایی گوارش و هضم غذا ها را ندارند. از مرسوم ترین حیوانات که شیر آنان بسیار مقوی و لازمه برنامه غذایی امروز انسان هاست، گاو و گوسفند و بز و شتر می باشد. همچنین بسیاری از غذا ها و لبنیات از این ماده با ارزش گرفته می شود. این مایع در خواب تعابیر متفاوتی دارد، ولی اولین تعبیر که اغلب معبران هم در آن اتفاق نظر دارند؛ افزایش رزق و روزی، برکت، دارایی و ثروت است. برخی دیگر از تعابیر این رویا عبارت است از: مشکل و مانع، ترس از دشمن، رهایی از سختی ها، شفا مریض، آزادی زندانی، ضرر و زیان سلامتی و تندرستی و …
در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

🥛 تعبیر خواب شیر (خوراکی) از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب شیر (خوراکی) بر اساس نظر معبر 👴

از نظر امام جعفر صادق (ع)👳

از نظر امام جعفر صادق (ع) اگر در خواب دیدید که در حال دوشیدن شیر یک حیوان حرام گوشت هستید، تعبیرش بسیار منفی است و نشانگر ناراحتی و غم و اندوه است.
اگر این حیوان از دسته حیوانات حلال گوشت بود، پس تعبیرش می تواند نشانگر به دست آوردن اموال و دارایی است.

از نظر دانیال نبی 👳

از نظر دانیال نبی (ع) اگر در خواب دیدید که در حال دوشیدن شیر از یک شتر بودید، به اندازه همان مقدار که شیر دوشیدید، شخصی مثل یک رئیس و یا یک حاکم به شما اموال و دارایی خواهد بخشید.

از نظر یوسف نبی 👳

از نظر یوسف نبی (ع) اگر در خواب دیدید که در حال خوردن شیر بودید، این رویا نوید از فراوانی و روزی بیشتر در زندگی می دهد.
به طور کلی دیدن شیر (خوراکی) چه در حال دوشیدن باشید و چه در حال نوشیدن، تعبیرش بسیار نیک و مثبت می باشد.

از نظر ابراهیم کرمانی👨

از نظر ابراهیم کرمانی اگر کسی شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که در حال شیر دادن به یک کودک هستید، این رویا تعبیر خوبی ندارد. به زودی راهی زندان خواهید شد و برای مدتی حبس می شوید.
✍️اگر در خواب دیدید که از شیر شتر نوشیدید، تعبیر این رویا مثبت و نیکوست. در اصل خواب شما نشانه عظمت، فراوانی، وفور نعمت و رفاه است.
✍️اگر در خواب دیدید که یک بز ماده را دوشیدید و از شیر آن نوشیدید، تعبیرش رسیدن به ثروت و دارایی از جانب یک خانم است. همچنین ابراهیم کرمانی در جای دیگری آورده است:” نوشیدن شیر بز، نشانگر این است که زنی به شما سود و منفعت زیادی خواهد رساند.”
✍️اگر در خواب دیدید که از شیر میش نوشیدید، تعبیرش منفی است. به زودی یک بیماری گریبان شما را خواهد گرفت و برای مدتی گرفتار بستر خواهید شد.
شیر خوک نوشیدن در خواب، اصلا نشانه خوبی نیست. به اندازه همان مقداری که شیر خوردید، دارایی و اموال تان را از دست خواهید داد و همچنین غم و اندوه بزرگی برایتان ایجاد خواهد شد.
✍️شیر گور خر، تعبیرش مثبت است. شیر این حیوان در خواب نشانه سزاواری و شایستگی است.
✍️شیر آهو، تعبیر بسیار خوبی دارد. رزق و روزی و برکت در زندگی تان افزایش خواهد یافت و اوضاع تان بسیار بهتر از قبل خواهد شد.
از نظر ابراهیم کرمانی شیر حیوانات چهارپا که در دشت و دمن چِرا می کنند، نشانه دارایی و اموال بسیار کم و ناچیز می باشد.
✍️شیر پلنگ در خواب، تعبیرش پیروزی بر دشمن و بدخواهان است. البته در این تعبیر هر دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد. هم می تواند بر پیروزی شما دلالت داشته باشد و هم بر ترس و وحشت شما از دشمن. با این حال هر چه که هست که در نهایت رفع خواهد شد.
شیر روباه، تعبیر نیکویی دارد.

✍️اگر در خواب دیدید که از شیر روباه خوردید، بیماری شما بهبود می یابد، شادی و خوشحالی های زیاد و پشت سر هم در زندگی تان اتفاق خواهد افتاد، از شر غم و ناراحتی رها خواهید شد و اگر زندانی و محبوس در اطراف شماست آزاد خواهد شد.
✍️اگر در خواب دیدید که در بین رود خانه ای از شیر قرار گرفته بودید، این رویا نشانگر آشوب و فتنه و بهم ریختگی است. کمی زندگی تان آشفته حال خواهد شد.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال خوردن غذایی بودید که با شیر درست شده بود، (مثل شیر برنج، سوپ شیر و…) تعبیرش بسیار عالی خواهد بود.
✍️اگر شما یک دختر هستید و در خواب دیدید که پستان های شما پر از شیر شده بود، تعبیر این رویا اصلا خوب نیست و بهتر است صدقه بدهید. این خواب نشان می دهد که شما در سنین جوانی و کم سالی خواهید مرد.
✍️اگر شما یک خانم جوان سال هستید و در خواب دیدید که پستان هایتان شیر آورده بود، تعبیرش بالعکس است و برای شما نشانه عمر طولانی و با عذت است.
✍️اگر در خواب دیدید که یک فرزند دختر دارید و به او شیر می دهید، تعبیر رویای دیده شده بسیار نیکو می باشد. شادی و نشاط و نعمت و رفاه به زندگی شما روانه خواهد شد. به همان مقدار که به این نوزاد شیر دادید، همان مقدار هم خوشی و آرامش پیدا خواهید کرد. این تعبیر فقط برای کسانی صحت دارد که در بیداری و زندگی حقیقی هنوز صاحب فرزند نشده باشند.

از نظر محمد ابن سیرین👨

از نظر محمد ابن سیرین اگر در خواب دیدید که یک گاو ماده را دوشیدید و از شیر آن خوردید، تعبیر این رویا از افزایش دارایی و ثروت تان خبر می دهد. اگر شما در زندگی حقیقی در بند کسی است و به اصطلاح برده محسوب می شوید و در رویای شبانه تان چنین چیزی را مشاهده کردید؛ تعبیرش برای شما رهایی و رسیدن به آزادی است. همچنین اگر شخصی هستید که هیچ جایگاهی پیش مردم ندارید و همه مرتبا شما را مسخره و یا تحقیر می کنند؛ پس این رویا برای شما هم نشانه خوبی است. تعبیرش به شما از رسیدن به مقام و جایگاه عالی و عزیز و گران قدر شدن خبر می دهد.
✍️شیر سگ در عالم رویا نشانه بدی است. امکان دارد با دشمن خود درگیر شوید و با وی به جنگ و کشمکش بپردازید. به تعبیر دیگر این رویا می تواند علامتی از استرس و وحشت شدید بخاطر مسأله ای هم باشد. در هر دو حالت تعبیرش منفی است.
✍️ظرف و یا مشک شیر و ماست، مردی را نشان می دهد که بسیار نیکوکار و خَیِّر است و با اموال حلال و مشروع اقدام به به انجام کار های خیری مثل ساخت مسجد، مدرسه و سایر مکان های عمومی می کند.
✍️اگر در خواب دیدید که این مشک پاره شد و یا ظرف آن شکست، تعبیرش بر قطع شدن ارتباط شما با این فرد دلالت دارد. اگر بودن این شخص در زندگی تان برایتان بسیار مهم است. پس مراقب رفتار تان با او باشید.
✍️اگر در عالم رویا دیدید که در بهشت بودید ولی شما را از نوشیدن شیر و نوشیدنی منع کرده بودند، تعبیرش منفی است و نشان از آن دارد که از خداوند و دین و ایمان خود فاصله خواهید گرفت، همانطور که در قرآن کریم آمده: …مَن یُشْرِکْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَیهِ الْجَنَّهَ… _ …بدرستی حقیقت این است که کسی که شرک به خدا می‌ورزد محققاً خداوند بهشت را بر او حرام کرده… (مائده-۷۲).

از نظر اسماعیل ابن اشعث👨

از نظر اسماعیل ابن اشعث، شیر قاطر در خواب، نشانه خوبی نخواهد بود. اگر در خواب دیدید که شیر این حیوان را دوشیدید و از آن خوردید؛ تعبیرش گرفتار شدن، مصیبت، مشقت و سختی، ترس و وحشت و اضطراب است. اتفاقاتی رخ خواهد داد که آرامش را از شما می گیرد.

از نظر جابر مغربی👨

از نظر جابر مغربی اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که از دو پستان خودتان در حال شیر خوردن بودید، این رویا نشانه ای از اندوه، غم، گرفتاری، ناراحتی، سرزنش و تحقیر شدن است. مراقب اعمال و رفتارتان باشید.
✍️اگر در خواب دیدید که کسی شیر بز به شما تعارف کرد و یا نوشیدید، این رویا تعبیر نیکویی دارد. به زودی سیلی از برکت و دارایی و اموال به زندگی شما روانه خواهد شد. سپاس گزاری از لطف و محبت خداوند را فراموش نکنید.
✍️اگر در خواب دیدید که خودتان در حال دوشیدن شیر یک بز ماده بودید، تعبیرش این است که اموال و دارایی یکی از دشمنان خود را تصرف خواهید کرد.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال نوشیدن از شیر گاو میش بودید، تعبیرش خوب نیست. زنی وارد زندگی شما خواهد شد که سختی ها و گرفتاری های بسیاری برای شما ایجاد می کند و باعث نابودی زندگی شما می شود.
✍️شیر گوسفند در خواب، تعبیرش به دست آوردن اموال حلال و درست است.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر خوک نوشیدید، تعبیرش نشانه ای از زوال عقلی و نادانی است. تصمیمات احمقانه ای خواهید گرفت.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر فیل خوردید، تعبیرش نیکوست. به واسطه یک شخص بسیار قدرتمند و بزرگوار به دارایی و اموال دست پیدا خواهید کرد.
✍️اگر در خواب دیدید که از شیر گرگ نوشیدید، تعبیر این رویا برای شما خیانت دیدن از سمت همسرتان است. بهتر است بیشتر مراقب رفتار های وی باشید.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر (خوراکی) یک شیرِ ماده را دوشیدید، تعبیرش این است که به زودی وظیفه منشی گری و مسئول امور یک فرد قدرتمند را به شما خواهند سپرد. اگر شما یک خانم هستید و چنین رویایی دیدید، تعبیر این رویا برای شما نشانه دایه و مادر دومِ پسر یک فرد والا مقام است. شاید از سمت چنین فردی درخواست داشته باشید که از فرزندش مراقبت و برای آن مادری کنید.

از نظر آنلی بیتون👨

از نظر آنلی بیتون اگر در خواب دیدید که در حال نوشیدن شیر بودید، تعبیرش این است که به زودی وارد محیط هایی مطلوب و موافق میل تان خواهید شد که تا مدت ها هیچ گونه استرس و اضطرابی نخواهید داشت.
✍️اگر در عالم رویا مقدار زیادی شیر دیدید، رویای شما نمادی از ثروت، دارایی، سلامتی و تندرستی است.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر خریداری می کردید و یا می فروختید، تعبیرش این است که به اموال و دارایی شما اضافه خواهد شد و ثروت تان دو چندان خواهد شد.
✍️اگر در خواب دیدید که یک ظرف شیر را دور انداختید، تعبیر این رویا نشان می دهد که شما به یک باره تصمیم می گیرید فرد با ایمان و خیر خواهی شوید. علت اصلی این تصمیم هم تنها سعادت اخروی تان می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که مقداری شیر بر زمین ریختید، تعبیرش خوب نیست. در زندگی تان یک ضرر و زیان جزئی خواهید دید. حتی ممکن است از دست دوستان تان کمی ناراحت و دلگیر شوید و برای مدتی از آنها دور بمانید و ارتباط تان را قطع کنید.
✍️اگر در خواب شیری را دیدید که خالص نبود و چیزی به آن اضافه شده بود (مثل کاکائو، عسل، میوه و…)، تعبیرش منفی خواهد بود. بخاطر مشکلات کم و ناچیز زندگی تان گرفتار عذاب و رنج خواهید شد.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال چشیدن مقداری از شیر ترش بودید، نشان می دهد که شما فردی هستید که برای دوستان تان ارزش قائل هستید و ناراحتی و غم آنها شما را هم دلگیر خواهد کرد.
✍️اگر در خواب دیدید که هرچه سعی کردید نتوانستید شیر بنوشید و حال تان بد می شد، این رویا تعبیرش منفی است و به شما هشدار می دهد که اگر مراقب چیز های با ارزش زندگی تان نباشید، خیلی راحت آنها را از دست خواهید داد.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال خوردن شیر گرم بودید، تعبیر این رویا ثروت و دارایی است. شما با تلاش و کوشش خود در نهایت به ثروت و دارایی های بسیار خواهید رسید.
✍️اگر در خواب دیدید که با شیر در حال حمام کردن بودید، تعبیرش نیکوست. از زندگی خود نهایت لذت خواهید برد و همچنین در طول حیات تان دوستان تان بسیار با ارزش و گران قدری پیدا می کنید.

برخی از دیگر معبران👴

از نظر تعبیر گری اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که در پستان های شما شیر جمع شده بود، این رویا برای شما نشانه فرزند دار شدن است. به زودی خداوند به شما یک فرشته کوچک هدیه خواهد داد.
✍️اگر شما یک بانوی جوان هستید و در خواب چنین رویایی دیدید، تعبیرش برای شما طولانی شدن عمر و زندگی با عزت و احترام است.
✍️اگر شما یک آقا و مجرد هستید و در خواب دیدید که پستان هایتان شیر داشت، تعبیرش برای شما نشانه ازدواج و صاحب فرزند شدن است. اما اگر شما متأهل هستید و همسر دارید، پس به زودی صاحب ثروت بزرگی خواهید شد.
✍️اگر یک پیرزن چنین رویایی ببیند، تعبیرش فقر و تنگ دستی است. به زودی محتاج خواهد شد.
✍️اگر یک دختر خانم جوان در خواب ببیند که سینه های وی آماده شیردهی است، تعبیرش به هیچ وجه خوب نخواهد بود. عمر کوتاهی دارد و در سن کم از دنیا خواهد رفت.
✍️اگر شما یک زن هستید و در خواب دیدید که از سینه های شما شیر روان شده بود، تعبیر این رویا مربوط به زندگی و آینده دختر شماست. رزق و روزی و برکت برای او بیشتر خواهد شد و اموال زیادی از راه حلال به دست او خواهد رسید.
✍️اگر در خواب دیدید که به جای شیر، خون روان شده بود؛ پس تعبیرش دقیقا بالعکس است و دارایی وی حرام و نامشروع می باشد.
✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که از پستان های خودتان شیر می خوردید، تعبیرش این است که در امور کاری و کسب و کار و شغل تان گرفتار مشکل خواهید شد و چندین ضرر و خسارت مالی برای شما دیده می شود.
✍️اگر در خواب دیدید که بچه شده بودید و مثل یک نوزاد در حال شیر خوردن بودید، تعبیرش اصلا خوب نیست و نشان می دهد که فعلا به هیچ کدام از اهداف و خواسته های قلبی تان دست نخواهید یافت.
از نظر یک تعبیر گر شیر هر چه تازه تر و طعم آن شیرین تر، پس در تعبیر آن نیکی و خیر و منفعت بیشتری وجود خواهد داشت.
✍️اگر در خواب دیدید که از شیر تازه ای که هنوز گرم بود مقداری نوشیدید، تعبیرش اموال حلال و خداپسند است.
✍️اگر بالعکس دیدید که شیر طعم ترش و فاسدی داشت، پس تعبیرش هم برعکس است و نمادی از اموال و دارایی حرام و نامشروع است.
از نظر برخی از تعبیرگران شیر بز در خواب، از ترس، اضطراب، رعب و وحشت خبر می دهد.
✍️اگر در خواب دیدید که از حیوانی در حال دوشیدن شیر بودید اما به جای شیر خون خارج می شد، تعبیرش اموال و ثروت حرام است.
شیر در خمره و یا ظرف، از زیاد شدن دارایی و ثروت تان خبر می دهد.

تعبیر خواب شیر (خوراکی) بر اساس موضوع آن 📋

✔️شیر دادن

اگر در خواب دیدید که در حال شیر دادن به یک نوزاد و یا کسی هستید، این رویا با روحیه و عواطف مادرانه شما در ارتباط است. اگر باردار هستید، دیدن این رویا امری طبیعی است و علت آن هم ناشی از ذوق شما برای رسیدن به نوزادتان می باشد.

✔️شیر گرم

شیر گرم و یا داغ می تواند نمادی از آرامش، رفاه و آسایش فکر و ذهن تان باشد. در حال حاضر هیچ دغدغه فکری و مشغله ای برای شما دیده نمی شود.
اگر شیر در حال جوشیدن بود، تعبیرش دقیقا برعکس می شود. چیزی و یا اتفاقی ناگوار در راه است که در اولین مرحله آرامش روحی شما را سلب خواهد کرد. در واقع به نوعی این رویا از یک خطر خبر می دهد. مراقب باشید و از انجام اعمالی که می دانید که خیری در آن وجود ندارد، پرهیز کنید.

✔️حمام شیر

اگر در خواب دیدید که بدن خود را با شیر می شستید و یا در یک وان پر از شیر در حال ریلکس کردن بودید، این رویا تصویری از قوه و نیروی ارتباطی قوی شما است. فردی بسیار اجتماعی هستید که به راحتی می توانید با هر نوع شخصیتی ارتباط برقرار کنید.

✔️شیر گاو

شیر گاو در عالم رویا نشانگر میل و تمایل درونی نسبت به انجام اعمال سخت و چالش برانگیز است. به خاطر داشتن چنین ویژگی در نهایت به پاداش خوبی دست پیدا خواهید کرد.

✔️شیر ترش و یا بد طعم

اگر در خواب از شیری نوشیدید و طعم آن بسیار بد بود، تعبیرش این است که شما فردی بسیار بی احساس و سرد مزاج هستید. اگر اکنون در رابطه هستید، پس این رویا به شما گوشزد می کند که مراقب رفتارتان با شریک عاطفی تان باشید، چرا که شاید او از این اخلاق شما آزرده خاطر است ولی به علت علاقه زیاد هیچ گاه این مشکل را بازگو نکرده است. بیشتر به او توجه داشته باشید و سعی کنید مشکلات را حل کنید.

✔️شیر همراه با کاکائو

اگر در خواب شیر را به همراه کاکائو نوشیدید، این رویا نشان می دهد که در زندگی تان مشکلی وجود دارد و همین مشکل مانع لذت بردن شما از زندگی شده است. هر مشکلی راه حلی دارد، پس به جای تمرکز بر بدی ها و منفی ها به دنبال راه چاره برای بهبود وضع موجود باشید.

✔️شیر بز

اگر در خواب شیر بز نوشیدید، این رویا هم با مشکلات شما در ارتباط است. به خاطر هم ریختگی های زندگی تان عمیقا ناراحت هستید و مدام با خود کلنجار می روید.

✔️شیر سرد

اگر در خواب دیدید که در حال نوشیدن یک لیوان شیر سرد بودید، خوابی که دیده اید نشانه افزایش درآمد و یا حقوق شماست. اما این درآمد بیشتر نیازمند تلاش مضاعف و شبانه روزی شماست.

✔️شیر در حال جوشیدن

اگر در خواب دیدید که مقداری شیر بر روی شعله در حال جوشیدن بود، این رویا نشانه ای از رضایت و حس خوب داشتن نسبت به خودتان می باشد. همیشه تلاش می کنید که فردی مثبت اندیش باشید ولی در برخی مواقع موفق نمی شوید. به تعبیر دیگر این رویا رسیدن به هدف و یا سود، از طریق نیرنگ و فریب است. شاید قصد دارید که از طریق حیله زدن به نیت خود دست پیدا کنید.

✔️شیر خوردن نوزاد

اگر در خواب شاهد شیر خوردن یک نوزاد بودید، یکی از دوستان تان که در مدارج بالایی تحصیل کرده است باعث می شود که شما به ثروت بزرگی دست پیدا کنید. این شخص ذهن بسیار قوی در این حوزه دارد و از همین هم به شما کمک زیادی خواهد کرد.

✔️ریختن شیر

اگر در خواب دیدید که مقداری شیر بر زمین ریخت، تعبیرش مثبت است. اگر اکنون اوضاع زندگی احساسی و ارتباط عاطفی شما رو به راه نیست، پس در آینده نزدیک یک آرامش وصف ناپذیر و هماهنگی عالی وارد زندگی تان خواهد شد و همه چیز به روال قبل باز خواهد گشت.

✔️خریدن کارتون و یا صندوق شیر

اگر در خواب یک کارتون شیر دیدید، این رویا تصویری از سخت کوشی و سخت کار کردن شما در آینده است. از اینکه سخت مشغول کار باشید، غمگین نشوید؛ چرا که در پایان با صحنه ای بسیار دل انگیز و لذت بخش رو به رو خواهید شد.

✔️استفراغ شیر

اگر در خواب دیدید که شما و یا شخص دیگری مقداری شیر استفراغ کردید و بالا آوردید، این رویا به شما تعادل و توازن را گوشزد می کند. هر چیزی به اندازه خودش باید استفاده شود و افراط در آن باعث تخریب و اثرات منفی است. در هر کاری که اکنون مشغول انجام آن هستید، تعادل را فراموش نکنید.رای

مطلبو دوست داشتی؟

در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کپی برداری ممنوع !

© تمامی مطالب سایت ثبت شده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب سایت تاروت رنگی به هر نحو غیر مجاز می باشد.

هر گونه کپی برداری از محتوای سایت تاروت رنگی پیگرد قانونی دارد.

استفاده از مطالب سایت تاروت رنگی در سایت های خبر خوان و دارای آی فریم نیز اکیدا ممنوع است.دسته‌ها
آنلی بیتون ابراهیم کرمانی امام صادق جابر مغربی دانیال نبی ش شیر کارل گوستاو یونگ کتاب سرزمین رویاها کتاب فرهنگ تفسیر رویا لوک اویتنهاو محمد ابن سیرین محمد العنبری منوچهر مطیعی تهرانی یوسف نبی

🦁 تعبیر خواب شیر (حیوان) از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب شیر (حیوان)🦁

شیر و یا سلطان جنگل یکی از متداول ترین حیوانات در رویا های شبانه ما است. این حیوان درنده بسیار تیز، چابک و قوی می باشد و به همین علت هم سلطان حیوانات نامیده شده است. طبق ویژگی های رفتاری و غریزی شیر، می توان برخی از تعابیر این رویا و خواب را تفسیر کرد. اولین تعبیر برای این خواب که اغلب معبران هم در آن اتفاق نظر دارند؛ قدرت و جایگاه خوب، احترام و مقام است. برخی دیگر از تعابیر این رویا عبارت است از: ترس و وحشت، خطر، هشدار، شخصی صاحب مقام و منسب، شکست دشمن، اموال و دارایی، پیروزی و موفقیت و …
در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

🦁 تعبیر خواب شیر (حیوان) از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب شیر (حیوان) بر اساس نظر معبر 👴

از نظر امام جعفر صادق (ع)👳

از نظر امام جعفر صادق (ع) دیدن شیر در عالم رویا سه تعبیر دارد:
✍️تعبیر اول، فردی را نشان می‌دهد که مقام بسیار بالایی دارد و مقام وی با یک پادشاه و حاکم برابری می‌کند.
✍️تعبیر دوم، مردی را نشان می‌دهد که از صفات شخصیتی او می‌توان به شجاع بودن و دلیری وی اشاره کرد. این فرد بسیار شجاع می باشد و از هیچ چیز باک ندارد.
✍️تعبیر سوم، نشانگر یک دشمن است. این دشمن بسیار قوی‌تر می باشد و به قدرت او از شما بسیار بسیار بیشتر خواهد بود.

از نظر دانیال نبی 👳

از نظر حضرت دانیال اگر در خواب دیدید که گردن شما مثل گردن شیر شده بود، این خواب برای شما بسیار مثبت می باشد و تعبیرش رسیدن به قدرت و نیرو است. همچنین اشاره به امانتداری و دینداری شما هم می تواند داشته باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که پادشاهی شیری را به شما هدیه کرد، تعبیر این خواب برای شما بسیار مثبت می باشد و نشان می‌دهد که از جانب این شخص به یک مقام و منصب بسیار عالی خواهد رسید، در حدی که امکان دارد حاکمیت سرزمینی را به شما بسپارد.
✍️اگر در خواب دیدید که سوار شیر شده بودید، تعبیر این رویا مثبت است و نشان می‌دهد که به احترام، قدرت، منزلت و مرتبه بسیار عالی و کاملی خواهید رسید.

از نظر یوسف نبی 👳

از نظر یوسف نبی شیر در عالم رویا تعبیرش مثبت می باشد. از جانب شخص صاحب مقام و بلندمرتبه سود و فایده ای به شما خواهد رسید و همچنین از جانب این شخص به احترام و بزرگی دست خواهید یافت.

از نظر محمد ابن سیرین👨

از نظر ابن سیرین اگر در خواب دیدید که در حال جنگیدن با شیر بودید و بر آن غالب و چیره شدید، تعبیر این خواب نشانگر جنگ و درگیری با دشمن تان می باشد. امکان دارد درگیری بین شما و این شخص رخ دهد اما پیروز میدان شما هستید.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر بر شما غالب و چیره شده بود، تعبیرش بالعکس است و دشمن شما را شکست خواهد داد.
✍️اگر در خواب دیدید که یک شیر شما را دنبال می کرد اما نتوانست به شما برسد، تعبیرش این است که از سمت یک شخص صاحب مقام و قدرتمند مثل یک حاکم و یا رئیس مورد تهدید قرار خواهید گرفت و به خاطر این تهدیدات دچار ترس و اضطراب خواهید شد.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال فرار و گریز از یک شیر درنده بودید ولی این شیر اصلا کاری با شما نداشت، تعبیرش خوب می باشد. در حال حاضر اگر در مورد مسأله ای ترس و دلهره دارید، قطعا رفع خواهد شد و به شما هیچ آسیبی نخواهد رسید. نگران نباشید، چرا که در امان خواهید بود.

از نظر ابراهیم کرمانی👨

از نظر ابراهیم کرمانی شیر در عالم رویا نمادی از یک حاکم، پادشاه و یا شخصی صاحب قدرت و قدرتمند می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که شیری در حال فریاد کشیدن بود، تعبیر این خواب نشان می‌دهد که از جانب شخص صاحب قدرت و والا مقامی گرفتار ترس و استرس خواهید شد. شاید او شما را تهدید کرده باشد و یا اینکه قصد داشته باشد با زور از طریق تهدید کردن شما به هدفش برسد.
✍️اگر در خواب دیدید که با شیر در حال نزدیکی و آمیزش بودید (بدین منظور که شیر با شما آمیزش کند و در واقع شما مفعول باشید)، تعبیرش این است که از جانب این شخص تحقیر و تمسخر خواهید شد.
✍️اگر در خواب دیدید که از گوشت شیر می خوردید، این خواب نشانگر این است که از جانب یک شخص صاحب مقام و قدرتمند به سود و منفعت خواهد رسید.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر را در آغوش گرفته بودید، تعبیر این خواب مثبت می باشد و نشان می‌دهد که با یکی از دشمنان دیرینه و کهن خودتان صلح و سازش خواهید کرد.

از نظر محمد العنبری👨

از نظر محمد العنبری شیر در خواب تعبیرش حاکم و یا رئیسی را نشان می دهد که بسیار ظالم، بی انصاف، ستمکار و جاهل است. همچنین این رویا می تواند اشاره به نادانی، جهل، غرور و تکبر زیاد هم داشته باشد.

از نظر جابر مغربی👨

از نظر جابر مغربی تعبیر شیر نر نشانگر پادشاه حاکم و یک فرد قدرتمند می باشد و شیر ماده همسر چنین فردی را نشان می دهد. یعنی اگر در خواب شیر ماده ببینید، زنی را نشان می‌دهد که همسر یک شخص بسیار قدرتمند می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر شما را گاز گرفته بود، تعبیرش این است که دشمن باعث می‌شود شما خسارت ببینید و یا اینکه ضرر و زیانی به شما وارد بشود.
✍️اگر در خواب دیدید که سر شما مثل سرِ شیر شده بود، این خواب تعبیرش منفی است. شما به زودی تصمیم می گیرید که به انجام کارهای فساد، نادرست و حرام بپردازید و به سمت کارهایی گرایش پیدا خواهید کرد که اصلا در حد و شأن شما نخواهد بود.
✍️اگر در خواب دیدید که شیری را بر پشت و کمر خود گذاشته بودید، این خواب تعبیرش بسیار مثبت می‌باشد و نشان می‌دهد که شما بر دشمن خود پیروز و غالب خواهید شد. (در این تعبیر منظور سواری دادن به شیر نیست، تعبیرش شکار کردن و یا حمل شیر بر کمرتان می باشد).
✍️اگر در خواب دیدید که در همراه یک شیر مشغول غذا خوردن بودید، این خواب تعبیرش این است که از اموال و دارایی شخصی مثل یک حاکم و یا پادشاه استفاده خواهید کرد.
✍️اگر در خواب دیدید که از پستان یک شیر ماده، شیر می دوشیدید؛ این خواب تعبیرش این است که شما منشی و مسئول امور یک شخص صاحب مقام و قدرتمند خواهید شد، اما اگر شما یک خانم هستید و در خواب خود چنین چیزی را دیدید، تعبیرش برای شما نشانگر دایه و یا مادر دوم پسرِ یک شخص صاحب مقام شدن را نشان می‌دهد. شاید چنین شخصی شما را به عنوان پرستار فرزندش به خدمت بگیرد.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر را بغل کرده بودید، تعبیر این خواب برای شما نشانگر این است که به احتمال زیاد نوازنده دربار و کاخ یک شخص صاحب مقام و یا پادشاه و حاکم خواهید شد.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

از نظر منوچهر مطیعی حیوان شیر در خواب هم خطرناک می باشد و هم دشمنی را نشان می دهد که بسیار بی رحم و بی حساب می باشد (یعنی کارهای او حساب شده نمی باشد). اگر در زندگی واقعی تان از کسی ترس و وحشت دارید و مدام از این می‌ترسید که به شما آسیب و گزندی برساند؛ این شخص می‌تواند در رویای شبانه شما به شکل یک شیر ظاهر شود.
✍️اگر در خواب شیری را دیدید که به شما حمله کرد و شما را مورد هجوم و حمله قرار داد، تعبیر این خواب هم به همین صورت نشانگر حادثه و حمله از جانب این شخص می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که از شیر فرار می کردید، پس تعبیرش هم نشانگر فرار کردن از خطر و تهدید است.
✍️اگر در خواب دیدید که بر شیر غالب و چیره شدید و این حیوان را کشتید و نابود کردید، تعبیر این رویا به این صورت است که بر دشمن غالب و چیره خواهید شد و همچنین از شر خطر و تهدید هم رها می‌شوید.
✍️شیر ماده در عالم رویا زنی را نشان می‌دهد که به زودی در مسیر زندگی شما قرار خواهد گرفت و اگر در خواب دیدید که شیر ماده ای را رام و اهلی خودتان کردید، تعبیرش بدین صورت است که زنی ثروتمند و توانگر با شما آشنا خواهد شد و شما از ثروت و توانایی او سود بسیار خواهید برد.

از نظر آنلی بیتون👨

از نظر آنلی بیتون شیر و یا سلطان جنگل در عالم رویا نشانگر یک نیرو و قدرت بسیار عظیم و وصف ناشدنی در زندگی شما می باشد. به زودی در آینده ای نزدیک به این قدرت دست خواهید یافت.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر درنده ای را اهلی و رام خودتان کرده بودید، این رویا به شما نوید از پیروزی و موفقیت در هر زمینه ای می دهد. دست به هرکاری بزنید با نتایج بسیار مثبتی روبه‌رو خواهید شد.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر شما را در پنجه و دست‌های خودش گرفتار و اسیر کرده بود، این رویا تعبیرش منفی است و نشان می‌دهد که شما در مقابل حملات و ضربات دشمنان بسیار بی دفاع و درمانده خواهید شد، به طوری که هیچ کس به فریاد شما نخواهد رسید و چاره‌ای جز تسلیم شدن نخواهید داشت.
✍️اگر در خواب شیری را دیدید که به لحاظ سنی بسیار جوان بود، این رویا نشان می دهد که شما به نحو عاقلانه و بالغانه ای تصمیم گرفته اید که به زندگی و امور روزمره تان به طور دیگری رسیدگی کنید و طبق اولویت بندی پیش بروید. قطعاً با این کارتان سعادت و موفقیت و کامروایی را برای خود رقم خواهید زد.
✍️اگر شما یک دختر خانم هستید و در خوابتان شیرهای جوان سالی را دیدید، این رویا برای شما بسیار مثبت است. خواستگار هایی در زندگی‌تان دارید که هر کدام بسیار درستکار و زیبا چهره می باشند. انتخاب کردن برای شما از بین آنها بسیار سخت خواهد بود.
✍️اگر در عالم رویا غرش شیر را شنیدید، این کار به معنای یک مقام و مرتبه بسیار با ارزش می‌باشد. مقامی که دور از انتظار شما بوده است و در زمانی که اصلاً فکر نمی کنید به آن دست خواهید یافت. از این بابت خدا را سپاس گذار باشید.
✍️اگر در عالم رویا شیر ها را در قفس مشاهده کردید، تعبیرش این است که موفقیت و استقلال شما فقط بستگی به میزان مقابله و رویارویی با مخالفین و دشمنان بستگی دارد. اگر ضعیف باشید و نتوانید از ایده های تان در برابر این افراد دفاع کنید، قطعا شکست خواهید خورد و به جای موفقیت با شکست رو به رو می شوید.
✍️اگر در خواب شاهد صحنه ای بودید که مردی شیری را به سمت قفس هدایت می کرد و یا سعی داشت شیر را از قفس خارج کند، تفسیر این رویا نشان می دهد که شما از قدرت روحی و درونی بالایی برخوردار هستید. به سبب این ویژگی شخصیتی و رفتاری تان خیلی راحت می توانید از پس مشکلات و موانع برآیید و بخاطر این قدرت و توانایی تان مورد محبت و لطف از سمت اطرافیان قرار خواهید گرفت.
✍️اگر در خواب دیدید که شیری از غار بیرون آمد، تفسیر این رویا برای خانم ها بسیار شیرین می باشد. در آینده ای نه چندان دور به ثروت هنگفت و همچنین مرد مورد علاقه زندگی تان خواهید رسید.
✍️اگر در خواب دیدید که شیری روی بدن شما افتاده بود، غرش می کرد و دندان های تیزش را با غیظ و خشم سمت صورت شما نزدیک می کرد، تعبیرش منفی است. شما پس از رسیدن به قدرت و نفوذ در خطر شکست و نابودی قرار خواهید گرفت. پس باید بیشتر مراقب باشید.
✍️پوست شیر در عالم رویا می تواند نشانه خوبی برای شما باشد. زندگی تان بهبود خواهد یافت و با پیشرفت های بزرگ مالی و شادی های متعدد رو به رو می شوید.
✍️اگر در خواب دیدید که سوار بر پشت شیر شده بودید، این رویا شجاعت و جسارت شما را به تصویر می کشد. فردی نیستید که هنگام رو به رو شدن با مشکلات ناامید شوید و شجاعانه در برابر ناملایمات زندگی می ایستید و آنها را حل می کنید.
✍️اگر در خواب دیدید که قصد داشتید با چاقو از فرزندتان در برابر حمله شیر دفاع کنید، این رویا نشان می دهد که شما از تهدیدات دشمنان تان ترسی ندارید و در مقابل آنان با تمام توان می جنگید.

از نظر لوک اویتنهاو👨

از نظر لوک اویتنهاو شیری که در جنگل زندگی می کند نماد سعادت و کامیابی است. رسیدن به این سعادت و کامیابی فقط به خودتان بستگی دارد و می تواند حاصل زحمت ها و تلاش‌های شبانه‌روزی شما باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که به وسیله یک شیر مورد تعقیب و دنبال شدن واقع شده بودید، تعبیر این خواب منفی می باشد و نشان می‌دهد که مورد غضب و ظلم کسی قرار خواهید گرفت.
✍️اگر در خواب دیدید که شیری را کشتید، این رویا تعبیرش مثبت می باشد و نشانگر پیروزی و موفقیت است.
پوست بدن شیر نماد ثروت و دارایی است. به زودی پولدار خواهید شد.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر نعره و غرش می کرد، این رویا تعبیرش خطر و تهدید است. اگر مراقب نباشید در دردسر بزرگی خواهید افتاد.
✍️اگر در خواب شیر را درون یک قفس مشاهده کرده اید، تعبیرش مثبت است و به شما از شکست خوردن دشمن خبر می دهد.
✍️اگر در خواب دیدید که شیری را اهلی و دست آموز خود کرده بودید، این رویا از آمدن یک دوست جدید به زندگی تان نوید می دهد. اگر این روز ها بسیار احساس تنهایی می کنید و به دنبال یک دوست هستید، پس خیلی زود وارد زندگی شما خواهد شد.

از نظر کارل گوستاو یونگ👨

از نظر یونگ حمله کردن شیر به شما در خواب، به شما یادآوری می کند که در راه بد و نادرستی قدم برداشته اید که اگر دیر متوجه شوید، بازگشت از آن غیر قابل ممکن است. به بیان دیگر شاید در زندگی حقیقی در شرایط و موقعیتی قرار دارید که بسیار آشفته و پریشان حال هستید و این اوضاع راه پیشرفت و رسیدن به اهداف تان را سد کرده است.
✍️تعبیر دیگر از این رویا می تواند به شما کمک کند که بر هیجان ها و انفعلات منفی خود غالب شوید. عموما شیر در عالم رویا قصد دارد قدرت و نیروی شما را به تصویر بکشد. فردی هستید که الگوی اطرافیان می باشید و روی آنها تدثیر به سزایی دارید؛ پس زمانی که شما در رأس مسئولیت و امور هستید بایستی بدانید دیگران شما را چگونه فردی می بینند. همیشه به یاد داشته باشید که چشم دیگران روی شماست و باید بسیار مراقب اطرافیان تان باشید.
به تعبیر دیگر این رویا می تواند یک هشدار هم باشد. شاید لازم است برای مدتی تحت کنترل باشید اما باید بسیار مراقب باشید که این کنترل شدن تبدیل به یک عادت الزامی در زندگی تان نشود.
✍️شیر ماده در خواب نمادی از سماجت و سرسختی شماست. شخصیتی بسیار با اراده دارید که با وجود تمام موانع در مسیرتان باقی می مانید و موفقیت را برای خود رقم می زنید. به بیان دیگر این رویا اشاره به احساسات و عواطف و یا غریزه های مادرانه شما دارد. شدیدا از چیز ها و یا کسانی که عاشق شان هستید و به آنها علاقه مندید، مراقبت می کنید.
✍️اگر در خواب دیدید که شیری شما را گاز گرفت، این رویا نشانگر وجود افراد نادرست اطراف زندگی شماست. این اشخاص تأثیر بسیار منفی و مخربی بر شخصیت و زندگی شما دارد. هرچه سریع تر به روابط اشتباه و سمی زندگی تان پایان دهید

کتاب سرزمین رویاها📚

در کتاب سرزمین رویاها برای شیر ماده و شیر نر تعابیر جداگانه ای آورده شده است:

شیر ماده

✍️اگر در خواب خود یک شیر ماده مشاهده کنید، این رویا بسیار عالی است و نماد شانس و اقبال بزرگ شماست.
✍️اگر در خواب ماده شیری را به همراه توله هایش دیدید، تعبیرش خوشبختی و سعادت را به تصویر می کشد. آینده زندگی شما بسیار روشن و دل انگیز است.
✍️اگر در خواب شاهد جنگیدن یک شیر ماده با یک شیر نر بودید، این رویا تعبیرش منفی است و نشان از بیماری، کسالت و ناراحتی دارد.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر ماده ای در حال دویدن بود، شدت بیماری گفته شده بسیار بیشتر خواهد بود. در اصل این رویا خطر یک بیماری خطرناک و غیر قابل درمان را به شما گوشزد می کند.
✍️اگر در خواب دیدید که یک ماده شیر در حال خوردن گوشت بود، تعبیر این رویا اشاره به دارایی و ثروت دارد.
✍️اگر در خواب دیدید که یک شیر ماده، شیر نری را کُشت، این رویا به شما هشدار می دهد که مراقب اطرافیان و دوستان تنگ نظر و حسود خود باشید.
✍️اگر در خواب شاهد لحظه زایمان یک شیر ماده بودید، این خواب به شما از ثروت و دارایی بیشتر خبر می دهد.
✍️اگر در خواب دیدید که در یک سیرک شاهد هنرنمایی یک ماده شیر بودید، تعبیرش مثبت است و دوستانی را نشان می دهد که شما را بسیار دوست دارند و برای شما فداکاری های زیادی خواهند کرد.

شیر نر

✍️اگر در خواب شیر نر دیدید، این خواب نماد یک رئیس و یا حاکم می باشد. همچنین این رویا می تواند اشاره به احترام، مرتبه و مقام بسیار بالا هم داشته باشد. در هر صورت در زندگی تان به موقعیت و شرایط خوبی دست خواهید یافت.
✍️اگر در خواب دیدید که شیر نری شما را دنبال و یا تعقیب می کرد، تعبیر این رویا منفی است. اتفاقات و موانع بسیار جدی در زندگی شما ایجاد خواهد شد.
کشتن شیر نر در خواب، نشانه خوبی است. در زندگی به نهایت موفقیت و پیروزی خواهید رسید. همچنین به زودی از لحاظ مالی و اقتصادی مستقل و موفق خواهید شد.
✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب شیر نر دیدید، تعبیرش به این معنی می باشد که از سمت خانم ها و زن های اطراف تان مورد تعریف و تحسین و تشویق قرار خواهید گرفت. این تعریف ها می تواند به خاطر ظاهر جذاب و زیبا، اخلاق و رفتار پسندیده، موقعیت اجتماعی، شغلی و… باشد.
✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب صدای غرش شیر نری را شنیدید، تعبیر این رویا برای شما نشانه ای از پیشزفت و ترقی است. در واقع در زمانی که شما اصلا توقع ندارید، به یک باره زندگی به نفع شما خواهد گذشت.
✍️اگر در خواب دیدید که از یک شیر نر نگهداری و مراقبت می کردید، این رویا تعبیرش مثبت است و نمادی از موفقیت، شانس، سعادت و کامروایی است.
✍️اگر در خواب یک شیر نر را درون یک قفس مشاهده کردید، این خواب نشان می دهد که دشمنان اطراف شما از آزار دادن و آسیب رساندن به شما پشیمان خواهند شد.
✍️اگر در خواب تعدادی و یا چندین شیر نر مشاهده کردید، این خواب از یک سفر خارجی خبر می دهد. اگر اکنون قصد سفر کردن ندارید، به زودی شرایط آن برای شما مهیا خواهد شد.